Дигитален архив

Инструкция за работа на доброволческия студентски екип към проект Жан Моне Център за високи постижения

Документът можете да прочете тук: Instructions_Project (2)

 

Основен фокус на работата по издирване, селектиране и събиране на документи за българското присъединяване към ЕС през първата година на проектния период е трудно достъпни документи за периода 1989-1995. За по-ефективната организация на работата, документите са разделени в три основни работни категории – европейски, български и интерпретативни, по всяка от които работи подгрупа от доброволческия изследователски екип. За координацията на подгрупите отговаря Лора Йорданова. Подгрупа „Европейски документи“ – Лора Йорданова, Ралена Герасимова и Садък Садък – работи с документи качени в официалните сайтове на европейските институции и в Официален вестник на ЕС. Основно предизвикателство в работата с този тип документи е необходимостта от прецизна селекция на документи из значителен по обем документален масив. Достъпът до селектираните документи е облекчен благодарение на правото за директна връзка с институциите на ЕС. Нееднократните запитвания относно трудно достъпни документи – получават съдържателен отговор в рамките на 7 работни дни. Подгрупа „Български документи“ –  Мария Йорданова, Мила Венова и Димитър Атанасов – работи с документи на български държавни институции. Основно предизвикателство в работата на този екип е ограничената дигитализация на документите, както и затруднения при осигуряване на достъп до тях. Администрацията на НС даде положителен отговор на запитването за достъп, надхвърляйки предвидения срок за отговор и след личната намеса на ръководителя на проекта. Администрацията на Министерски съвет не прие молбата за осигуряване на облекчен достъп и препрати към стандартната процедура по ЗДОИ, по която предстои изпращане на ново запитване.  Подгрупа „Интерпретативните документи“ – Васил Николов, Димитър Мичев и Филип Паунов – работи с аналитични документи на български неправителствени организации. Основно предизвикателство пред работа на този екип е ограничената дигитализация на документите. Европейският институт предостави облекчен достъп до богата сбирка от документи по присъединяването на България към ЕС.

Към настоящия момент нашият екип е идентифицирал за целите на архива над 186 бр. документи (с общо обем над 9 900стр), свързани с интеграцията на България в ЕС.

Документални находки:

Решение на Съвета от 5 декември 2001 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България. Това е поредният от серия документи, издадени в периода 1998-2003 година, които представляват решения на Съвета на Европейския съюз, взети след предложение на Европейската комисия. Те са свързани с възможността България да покрие Копенхагенските критерии за членство, приоритетите в краткосрочен и средносрочен план, както и наблюдение върху изпълняване на Партньорството за присъединяване. Някои от тези документи бяха намерени в Официалния вестник на Европейските общности, докато останалите от тях – от 2000, 2001 и 2002 година, бяха получени след изпратена молба за достъп до документите на Съвета, поради невъзможността да бъдат открити в сайта на институциите.

Свали  документа от тук:

Автор на документа: Съвет на Европейския съюз (Enlargement Group)

Открили документа: екип „Европейски документи“

Лора Йорданова

Ралена Герасимова

Садък Садък