Дигитален архив

Текуща работа на доброволчески екип от випуск Шекспир към май 2018г.

От месец ноември 2017г. доброволчески екип “Шекспир”, състоящ се от второкурсници към катедра Европеистика към СУ, работи по издирването и селектирането на документи с цел разширяване на дигиталния архив от документи, отразяващи предприсъединителния период на България към ЕС.

Студентите са разделени в три подекипа:

  1. Вяра Искровa, Маркрит Чилингирян и Николай Димитров са екипът, занимаващ се с документи, издадени от български институции. До този момент те са се занимавали с проучване на сайтовете на различни български институции за наличие на дигитализирани документи, от което са открили национални стратегии, доклади, постановления. Екипът също така е проверил за релевантни документи в предоставеният на целия екип “Шекспир” личен архив на проф. Георги Димитров. След запитване до Народното събрание е предоставена възможност за ползване на ресурсите на библиотеката (с което се продължава работата на миналогодишния екип). Eкипът е добавил документи от Министерство на Вътрешнити работи, Министерство на икономиката и енергетиката и Агенцията по обществените поръчки.
  1. Стефани Николова, Росица Лилова и Веселина Веселинова работят с европейски документи. До този момент те са намерили няколко документа на Европейската комисия, които са били пропуснати от предходния доброволчески екип, но основно са се съсредоточили в намирането и класифицирането на документи, издадени от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Добавили са нов тип документи – изявления на пресата, публикувани от ЕК и Съвета, както и документи от срещи на високо равнище, публикувани от Съвета за асоцииране ЕС.
  1. Полина Иванова, Симона Костова и Свилен Тодоров се занимават с интерпретативни документи, издадени от неправителствени организации. До този момент те основно са класифицирали научни анализи и статии на български медии, както и с документи от личния архив на проф. Георги Димитров. В допълнение към това те са класифицирали и дигитализирали препоръчани от предходния доброволчески екип книги, които са открити в университетската библиотека. Намерени са и публикувани онлайн изследвания на европейски агенции, както и на български неправителствени организации. Изпратено е запитване и се очаква отговор за достъп до архивите на няколко български неправителствени организации: „Център за изследване на демокрацията“, „Институт отворено общество“ и Асоциация „Прозрачност без граници“.

Към настоящия момент екипът е идентифицирал за целите на архива:

  • 51 европейски документи с обем 1098 страници;
  • 78 български документи с обем 2075 страници;
  • 108 интерпретативни документи обем 2917 страници.


Инструкция за работа на доброволческия студентски екип към проект Жан Моне Център за високи постижения

Документът можете да прочете тук: Instructions_Project (2)

 

Основен фокус на работата по издирване, селектиране и събиране на документи за българското присъединяване към ЕС през първата година на проектния период е трудно достъпни документи за периода 1989-1995. За по-ефективната организация на работата, документите са разделени в три основни работни категории – европейски, български и интерпретативни, по всяка от които работи подгрупа от доброволческия изследователски екип. За координацията на подгрупите отговаря Лора Йорданова. Подгрупа „Европейски документи“ – Лора Йорданова, Ралена Герасимова и Садък Садък – работи с документи качени в официалните сайтове на европейските институции и в Официален вестник на ЕС. Основно предизвикателство в работата с този тип документи е необходимостта от прецизна селекция на документи из значителен по обем документален масив. Достъпът до селектираните документи е облекчен благодарение на правото за директна връзка с институциите на ЕС. Нееднократните запитвания относно трудно достъпни документи – получават съдържателен отговор в рамките на 7 работни дни. Подгрупа „Български документи“ –  Мария Йорданова, Мила Венова и Димитър Атанасов – работи с документи на български държавни институции. Основно предизвикателство в работата на този екип е ограничената дигитализация на документите, както и затруднения при осигуряване на достъп до тях. Администрацията на НС даде положителен отговор на запитването за достъп, надхвърляйки предвидения срок за отговор и след личната намеса на ръководителя на проекта. Администрацията на Министерски съвет не прие молбата за осигуряване на облекчен достъп и препрати към стандартната процедура по ЗДОИ, по която предстои изпращане на ново запитване.  Подгрупа „Интерпретативните документи“ – Васил Николов, Димитър Мичев и Филип Паунов – работи с аналитични документи на български неправителствени организации. Основно предизвикателство пред работа на този екип е ограничената дигитализация на документите. Европейският институт предостави облекчен достъп до богата сбирка от документи по присъединяването на България към ЕС.

Към настоящия момент нашият екип е идентифицирал за целите на архива над 186 бр. документи (с общо обем над 9 900стр), свързани с интеграцията на България в ЕС.

Документални находки:

Решение на Съвета от 5 декември 2001 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България. Това е поредният от серия документи, издадени в периода 1998-2003 година, които представляват решения на Съвета на Европейския съюз, взети след предложение на Европейската комисия. Те са свързани с възможността България да покрие Копенхагенските критерии за членство, приоритетите в краткосрочен и средносрочен план, както и наблюдение върху изпълняване на Партньорството за присъединяване. Някои от тези документи бяха намерени в Официалния вестник на Европейските общности, докато останалите от тях – от 2000, 2001 и 2002 година, бяха получени след изпратена молба за достъп до документите на Съвета, поради невъзможността да бъдат открити в сайта на институциите.

Свали  документа от тук:

Автор на документа: Съвет на Европейския съюз (Enlargement Group)

Открили документа: екип „Европейски документи“

Лора Йорданова

Ралена Герасимова

Садък Садък