Дигитален архив

Текуща работа на доброволчески екип от випуск Шекспир януари 2018г.

От месец ноември 2017г. доброволчески екип от випуск “Шекспир” на катедра Европеистика към СУ,  работи по издирването и селектирането на документи с цел разширяване на дигиталния архив от документи, отразяващи предприсъединителния период на България към ЕС.

Студентите са разделени в три подекипа:

  1. Вяра Искровa, Маркрит Чилингирян и Николай Димитров са екипът, занимаващ се с документи, издадени от български институции. До този момент те са провели проучване на сайтовете на различни български институции за наличие на дигитализирани документи, от което са открили национални стратегии, доклади, постановления и други слабо достъпни документи, издадени от МС и различните министерства. Екипът също така е селектирал релевантни документи в предоставеният на целия екип “Шекспир” личен архив на проф. Георги Димитров. Изпратено е и запитване до Народното събрание за предоставяне на възможност за ползване на ресурсите на библиотеката (с което се продължава работата на миналогодишния екип), както и такова до МС по ЗДОИ.
  2. Стефани Николова, Росица Лилова и Веселина Веселинова работят с европейски документи. До този момент те са концентрирали усилията си в намирането и класифицирането на документи, издадени предимно от Европейския парламент, същевременно са намерили няколко слабо достъпни документи на европейската Комисия, които са били пропуснати от предходния доброволчески екип.
  3.  Полина Иванова, Симона Костова и Свилен Тодоров издирват интерпретативни документи, издадени от неправителствени организации. До този момент те основно са класифицирали научни анализи и статии на български медии. В допълнение към това те са класифицирали и дигитализирани препоръчани от предходния доброволчески екип книги, които са открити в университетската библиотека. Открили са и публикувани онлайн изследвания на европейски агенции.

Към настоящия момент екипът е идентифицирал за целите на архива:

  • 58 европейски документи с обем 1719 страници;
  • 34 български документи с обем 535 страници;
  • 151 интерпретативни документи обем 2747 страници.


Инструкция за работа на доброволческия студентски екип към проект Жан Моне Център за високи постижения

Документът можете да прочете тук: Instructions_Project (2)

 

Основен фокус на работата по издирване, селектиране и събиране на документи за българското присъединяване към ЕС през първата година на проектния период е трудно достъпни документи за периода 1989-1995. За по-ефективната организация на работата, документите са разделени в три основни работни категории – европейски, български и интерпретативни, по всяка от които работи подгрупа от доброволческия изследователски екип. За координацията на подгрупите отговаря Лора Йорданова. Подгрупа „Европейски документи“ – Лора Йорданова, Ралена Герасимова и Садък Садък – работи с документи качени в официалните сайтове на европейските институции и в Официален вестник на ЕС. Основно предизвикателство в работата с този тип документи е необходимостта от прецизна селекция на документи из значителен по обем документален масив. Достъпът до селектираните документи е облекчен благодарение на правото за директна връзка с институциите на ЕС. Нееднократните запитвания относно трудно достъпни документи – получават съдържателен отговор в рамките на 7 работни дни. Подгрупа „Български документи“ –  Мария Йорданова, Мила Венова и Димитър Атанасов – работи с документи на български държавни институции. Основно предизвикателство в работата на този екип е ограничената дигитализация на документите, както и затруднения при осигуряване на достъп до тях. Администрацията на НС даде положителен отговор на запитването за достъп, надхвърляйки предвидения срок за отговор и след личната намеса на ръководителя на проекта. Администрацията на Министерски съвет не прие молбата за осигуряване на облекчен достъп и препрати към стандартната процедура по ЗДОИ, по която предстои изпращане на ново запитване.  Подгрупа „Интерпретативните документи“ – Васил Николов, Димитър Мичев и Филип Паунов – работи с аналитични документи на български неправителствени организации. Основно предизвикателство пред работа на този екип е ограничената дигитализация на документите. Европейският институт предостави облекчен достъп до богата сбирка от документи по присъединяването на България към ЕС.

Към настоящия момент нашият екип е идентифицирал за целите на архива над 186 бр. документи (с общо обем над 9 900стр), свързани с интеграцията на България в ЕС.

Документални находки:

Решение на Съвета от 5 декември 2001 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България. Това е поредният от серия документи, издадени в периода 1998-2003 година, които представляват решения на Съвета на Европейския съюз, взети след предложение на Европейската комисия. Те са свързани с възможността България да покрие Копенхагенските критерии за членство, приоритетите в краткосрочен и средносрочен план, както и наблюдение върху изпълняване на Партньорството за присъединяване. Някои от тези документи бяха намерени в Официалния вестник на Европейските общности, докато останалите от тях – от 2000, 2001 и 2002 година, бяха получени след изпратена молба за достъп до документите на Съвета, поради невъзможността да бъдат открити в сайта на институциите.

Свали  документа от тук:

Автор на документа: Съвет на Европейския съюз (Enlargement Group)

Открили документа: екип „Европейски документи“

Лора Йорданова

Ралена Герасимова

Садък Садък