ЕМ! Е – като Европа, М – като Макрон

Ингрид Шикова

След референдума във Великобритания през юни 2016г. , дискусиите за бъдещето на Европейския съюз са много по-интензивни, а изразяваните мнения и предложенията за промени – твърде разнопосочни. Най-често срещаните теми на провежданите конференции, кръгли маси, граждански диалози и други дискусионни форуми са „преосмисляне и реформиране на Европейския съюз“, „освежаване на европейския проект“, „рестартиране“, „събуждане“, „възраждане“, но и „последен шанс за ЕС“, „часът на истината за ЕС“ и т.н. Обсъждат се пламтящите проблеми на нашето съвремие – сигурност, миграция, свободна търговия или протекционизъм, конкурентоспособност, суверенитет. Интересно е, че в изказваните мнения и предложения обичайно стои уговорката, че най-напред трябва да станат ясни резултатите от изборите в Холандия, Германия и особено във Франция.
Погледите са обърнати към Франция не само защото е страна, която стои в основата на европейската интеграция, не само защото е голяма държава, не само защото френско-немският тандем винаги е бил моторът на европейския проект, но преди всичко, защото резултатите от изборите в тази страна са решаващи за бъдещето на Европейския съюз, за неговото възраждане или за неговия провал. В същност, на изборите във Франция, особено на втория тур, гражданите гласуват преди всичко за или против Европейския съюз. Идеите на крайната десница, предвождана от Марин Льо Пен са известни – излизане от еврото, провеждане на референдум за напускане на Европейския съюз, подобен на този във Великобритания, затваряне на Франция, протекционизъм. За Еманюел Макрон знаем, че е проевропеец, че изгради своята кампания, поставяйки в центъра й необходимостта от силна обединена Европа, като предпоставка за силна Франция. Макрон имаше смелостта да твърди, че истинският суверенитет на страната минава през обновен Европейски съюз и да осъди “страхливостта и лицемерието” на тези, според които Европейският съюз и еврото са основните причини за проблемите на Франция. Едновременно с това, Макрон трябваше да бъде достатъчно гъвкав, за да спечели тези гласоподаватели, които са притеснени от по-нататъшна интеграция. Поради това в своята платформа, той настоява за изграждането на Европейски съюз, който “защитава настоящето” и “се подготвя за бъдещето“. Представите на всеки гласоподавател за „Европейски съюз, който защитава настоящето и се подготвя за бъдещето“ са твърде различни, но вероятно точно това е и целта на Макрон.
Какви са основните предложения в европейската платформа на Макрон?

Начало на истински дебат и възстановяване на доверието в Европа

Според Макрон, европейските дискусии са твърде технически и гражданите трудно се включват в тях. Предложението е обновеният Европейски съюз да се оформи въз основа на широка гражданска консултация на национално и европейско равнище. Конкретната идея е още през 2017г. в целия Европейски съюз да бъдат организирани демократични „конвенти“. В продължение на период от 6 -10 месеца във всяка държава от ЕС да бъде проведен интензивен дебат с гражданите върху същността на европейската интеграция и най-важните приоритети на Европейския съюз. Въз основа на тези дискусии, европейските правителства да се ангажират с изработването на „пътен лист“, който да съдържа общите предизвикателства и конкретните действия, които трябва да се предприемат за справянето с тях, да се очертаят приоритетните дейности на Европейския съюз и график за тяхното осъществяване през следващите пет години. Освободените от британските евродепутати 73 места да бъдат включени в общоевропейска листа при изборите за Европейски парламент през 2019г.

Засилване на Европейския съюз

Според Макрон, европейският проект би трябвало да се концентрира върху сигурността, отбраната, икономическия растеж, осигуряване на защита от неблагоприятните последици от глобализацията, търговска политика, която защитава европейските ценности, устойчивото и дигитално развитие. За всяка от тези сфери в платформата се предлагат конкретни дейности:
По отношение на сигурността, Макрон предлага осигуряване защитата на външните граници на ЕС чрез засилване на капацитета на полицейските сили, осъществяване на конкретни действия за създаване на пунктове за контрол на преди влизането на мигрантите в ЕС, засилване на борбата с трафикантите и връщане на тези, които нямат право да пребивават на територията на ЕС.
По отношение на отбраната, Макрон предлага създаване на Европейски фонд за отбрана, който да финансира общи военни съоръжения и общи програми за изследвания и развитие във военната сфера. Предлага се и създаване на постоянен европейски генерален щаб, който да осигурява планиране и контрол на операциите по европейската отбрана в тясна връзка с националните командни щабове и щаба на НАТО. Друго конкретно предложение в тази сфера е създаването на Съвет за европейска сигурност с участието на висши военни, дипломати и разузнавателни служби. Специално се подчертава, че сътрудничеството в сферата на отбраната ще бъде осъществено от държавите, които желаят да напредват заедно в тази област без да чакат тези, които все още се колебаят.
В сферата на полицейското сътрудничество се предлага създаване на истинска европейска информационна система, която да улеснява дейностите по взаимното информиране, с централизирана база данни и задължителен обмен на информация, достъпна за службите на държавите членки на ЕС. Друго конкретно предложение е хармонизиране и засилване на сигурността на личните карти на гражданите на Европейския съюз.

По отношение на растежа се предлага създаване на бюджет на еврозоната с три основни функции – инвестиции в бъдещето, спешна финансова помощ и реакция по отношение на икономически кризи. Достъпът до този бюджет би следвало да бъде възможен при спазване на общите правила във фискалната и социалната сфера, за да се избегне социалният дъмпинг в еврозоната. Предвижда се създаването на поста министър на икономиката и финансите на еврозоната, който ще носи отговорността за бюджета на еврозоната под контрола на евродепутатите от държавите членки на еврозоната. Предлага се също да бъдат създадени базисни европейски социални права, които да определят минималните стандарти за правото на образование, здравни осигуровки, осигуровки за безработица или на минимална заплата като се отчита различното ниво на развитие на отделните държави членки.

Защитата от неблагоприятните последици от глобализацията предвижда засилването на антидъмпинговите инструменти, които трябва да възпират и да се противопоставят по-ефективно на нелоялната конкуренция (на страни като Китай и Индия в сферата на стоманата). Предлага се създаването на документ „Купувайте европейското“ (“Buy European Act”), който да осигурява достъп до европейските публични пазари на предприятия, които осъществяват поне половината от своето производство в Европейския съюз. Друго конкретно предложение е за създаването на европейски инструмент за контрол на чуждестранните инвестиции в Европейския съюз с цел да са защитят европейските интереси и стратегически сектори. Създаване на европейски „търговски прокурор“ е друга идея, чието осъществяване би помогнало за проверка на спазването на ангажиментите на партньорите и бързо санкциониране на тяхното нарушаване в социалната, фискалната и екологичната сфера.

В сферата на общата търговска политика се предлага включването във всички търговски споразумения на Европейския съюз на клаузи за сътрудничество във фискалната сфера, за социални и екологични изисквания и търговски санкции при тяхното нарушаване. Създаването на „комисии за бдителност“, включващи представители на асоциации и неправителствени организации, които да наблюдават преговорите за сключване на търговски споразумения и тяхното изпълнение биха били важна стъпка демократизация на общата търговска политика на Европейския съюз.
Устойчивото развитие се свързва с реформиране на европейския пазар на въглеродни емисии и благоприятстване на селско стопанство, което защитава околната среда. Предлага се и създаване на Европейски фонд за финансиране на рисков капитал от 5 млрд. евро за подпомагане на възникващи европейски предприятия в сферата на дигиталното развитие и на Европейска агенция за дигитално доверие, която да бъде натоварена да регулира големите дигитални платформи за гарантиране защитата на личните данни.

Засилване на европейската идентичност

Макрон вижда засилването на европейската идентичност основно чрез мащабни инициативи от типа на програма „Еразъм“. Според него, програмата „Еразъм“ трябва да се разшири и да обхване много повече младежи. Създаването на европейски статут на чиракуването за придобиване на професионални умения и активизиране на обмена със средиземноморските страни са конкретните предложения за засилване на взаимното опознаване и разбирателство между гражданите от европейските държави.
Ще се осъществят ли предложенията на Макрон, зависи не само от неговото избиране за президент на Франция, а и от това как те ще бъдат приети от другите държави в Европейския съюз и особено от Германия. Две са сферите, в които тези предложения е вероятно да предизвикат най-големи дискусии – еврозоната и отбраната. Ще ни е необходимо още малко търпение, за да приключат и изборите в Германия. Важното е както твърди Макрон, да се сложи край на епидемията на вируса на недоверието, разпространяван от националните политици и да се съживи европейският идеал.