Дигитален архив

Кратък отчет за работата на екип “Васил Левски” 2018/2019

Изследователската работа по дигиталния архив на „Жан Моне“ Център за високи постижения през академичната 2018/2019 г. ще бъде подпомогната от екип студенти-доброволци випуск „Васил Левски“ към катедра „Европеистика“.

За по-ефективна организация на работата документите са разделени в две категории – български и интерпретативни, по всяка от които работи подгрупа от доброволческия изследователски екип. За координацията на подгрупите отговаря Виктория Иванова.

Подгрупа „Български документи“ – Валентина Стоева, Виктория Иванова, Десислава Динкова и Димана Петкова – работи с документи от български държавни институции. Екипът започна работа по селектиране на документи за европейската интеграция на България от Архива на МнВР и класифициране на Прогоколи на МС от 1995г.

Подгрупа „Интерпретативни документи“ – Аглая Ленкова, Ива Йоцова, Сандрина Георгиева – работи с аналитични документи на български и европейски неправителствени организации. Екипът започна работа по осигуряване на достъп до интепретативни документи на следните НПО – Център за либерални стратегии, Институт Отворено общество, Център за изследване на демокрацията, Институт за регионални и международни изследвания, като до момента е оказано съдействие от Институт за икономическа политика и Прозрачност без граници.

Към настоящия момент екип Български документи работи основно върху протоколи на Министерски съвет от 1995 г. и 1996 г.

Общ брой събрани документи за 1995 г. – 28; за 1996 г. – 36; общо – 64 протокола.
Друга текуща задача беше въвеждането на 41 броя интервюта по спомени на участници в процеса на присъединяване на България към ЕС.

Общ брой въведени документи от екип Български документи – 105.

Към настоящия момент екип Интерпретативни документи работи основно върху интерпретативни документи от следните НПО: Асоциация „Прозрачност без граници“, Институт за икономическа политика, Център за изследване на демокрацията и Център за либерални стратегии.

Общ брой въведени документи от екип Интерпретативни документи – 22.

Включена е дейност за одит на качеството на съдържанието на дигиталния архив, изпълнена от Димана Петкова в периода ноември – януари.

Кратък отчет за работата на екип “Шекспир” 2017/2018

Основен фокус на работата на втория студентски доброволчески екип (екип Шекспир) беше издирването, селектирането и събирането на документи за присъединяването на България към Европейския съюз с акцент върху периода на предприсъединителна подготовка 1995-2000. За по-ефективна организация на работата документите бяха разделени в три основни работни категории – европейски, български и интерпретативни, по всяка от които работи подгрупа от доброволческия изследователски екип. За координацията на подгрупите отговаряше Полина Иванова.

Подгрупа „Европейски документи“ – Веселина Веселинова, Росица Лилова и  Стефани Николова – работи с документи, качени в официалните сайтове на европейските институции. Екипът концентрира своята работа в намирането на онлайн документи в официалните сайтовете на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейския съвет. Различните видове документи дават възможност да се проследи развитието на процеса на асоцииране на България, как се променят очакванията към държавата от страна на институциите на ЕС, какви забележки и препоръки имат те към нея.

Подгрупа „Български документи“ –  Вяра Искрова, Маркрит Чилингирян, Николай Димитров – работи с документи на български държавни институции. Основно предизвикателство в работата на този екип беше ограничената дигитализация на съответните документи. Онлайн документи бяха открити предимно на страниците на отделните министерства. Екипът успя да прегледа всички документи в библиотеката на Народното събрание в партийния дом, отнасящи се до неговата работа, а след многократни опити получи достъп до архива на Министерски съвет.

Подгрупа „Интерпретативни документи“ – Полина Иванова, Симона Костова, Свилен Тодоров – работи с аналитични документи на български и европейски неправителствени организации, медии, експерти и университетски преподаватели. Част от документите са открити онлайн, в университетската библиотека (което включва и дигитализирането на тези документи), както и посредством предоставения личен архив на проф. Георги Димитров. Основна трудност в работата на екипа беше определянето на типа на намерения документ, защото той невинаги е посочен. Трудности имаше и в осъществяването на контакт с някои НПО-та, но след настойчиви опити получихме съдействие от част от тях.

За работния период ноември 2017 – юни 2018 екипът успя да идентифицира, систематизира и дигитализира за целите на архива общо 303 документа, съдържащи 6 065 страници, разпределени както следва:

  • 73 европейски документи с обем 1341 страници;
  • 102 български документи с обем 2234 страници
  • 128 интерпретативни документи обем 2490 страници.

Целият отчет за дейността можете да видите тук.


Инструкция за работа на доброволческия студентски екип към проект Жан Моне Център за високи постижения

Документът можете да прочете тук: Instructions_Project (2)

 

Основен фокус на работата по издирване, селектиране и събиране на документи за българското присъединяване към ЕС през първата година на проектния период е трудно достъпни документи за периода 1989-1995. За по-ефективната организация на работата, документите са разделени в три основни работни категории – европейски, български и интерпретативни, по всяка от които работи подгрупа от доброволческия изследователски екип. За координацията на подгрупите отговаря Лора Йорданова. Подгрупа „Европейски документи“ – Лора Йорданова, Ралена Герасимова и Садък Садък – работи с документи качени в официалните сайтове на европейските институции и в Официален вестник на ЕС. Основно предизвикателство в работата с този тип документи е необходимостта от прецизна селекция на документи из значителен по обем документален масив. Достъпът до селектираните документи е облекчен благодарение на правото за директна връзка с институциите на ЕС. Нееднократните запитвания относно трудно достъпни документи – получават съдържателен отговор в рамките на 7 работни дни. Подгрупа „Български документи“ –  Мария Йорданова, Мила Венова и Димитър Атанасов – работи с документи на български държавни институции. Основно предизвикателство в работата на този екип е ограничената дигитализация на документите, както и затруднения при осигуряване на достъп до тях. Администрацията на НС даде положителен отговор на запитването за достъп, надхвърляйки предвидения срок за отговор и след личната намеса на ръководителя на проекта. Администрацията на Министерски съвет не прие молбата за осигуряване на облекчен достъп и препрати към стандартната процедура по ЗДОИ, по която предстои изпращане на ново запитване.  Подгрупа „Интерпретативните документи“ – Васил Николов, Димитър Мичев и Филип Паунов – работи с аналитични документи на български неправителствени организации. Основно предизвикателство пред работа на този екип е ограничената дигитализация на документите. Европейският институт предостави облекчен достъп до богата сбирка от документи по присъединяването на България към ЕС.

Към настоящия момент нашият екип е идентифицирал за целите на архива над 186 бр. документи (с общо обем над 9 900стр), свързани с интеграцията на България в ЕС.

Документални находки:

Решение на Съвета от 5 декември 2001 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България. Това е поредният от серия документи, издадени в периода 1998-2003 година, които представляват решения на Съвета на Европейския съюз, взети след предложение на Европейската комисия. Те са свързани с възможността България да покрие Копенхагенските критерии за членство, приоритетите в краткосрочен и средносрочен план, както и наблюдение върху изпълняване на Партньорството за присъединяване. Някои от тези документи бяха намерени в Официалния вестник на Европейските общности, докато останалите от тях – от 2000, 2001 и 2002 година, бяха получени след изпратена молба за достъп до документите на Съвета, поради невъзможността да бъдат открити в сайта на институциите.

Свали  документа от тук:

Автор на документа: Съвет на Европейския съюз (Enlargement Group)

Открили документа: екип „Европейски документи“

Лора Йорданова

Ралена Герасимова

Садък Садък