Публикации

„ЕС – в търсене на европейското бъдеще“

Темата на тазгодишната студентска научна конференция (2024) на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „ЕС - в търсене на европейското бъдеще“. [...]

„Обединена Европа – мисия възможна“

Темата на годишната студентска научна конференция -2023 на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „Обединена Европа – мисия възможна“. [...]

Сборник от конференция: “За хората и институциите – време за решения в ЕС“

Докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“– се проведе на 13 май 2023 г. [...]

„Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност“

Публикуван е сборникът „Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност“ с доклади от десетата международна конференция на катедра „Европеистика“. [...]

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”


На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”. [...]

“Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от Емпирични факти към Експертна оценка”

Неуспешно ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз няма – тази широко разпространена сред академични и политически експерти по европейски
въпроси шеговита максима съдържа потенциал да обезкуражи всеки опит за оценка на председателството. Същевременно, именно тази бариера на политическата коректност подчертава важността на обективното оценяване. На въпроса защо всъщност е възможно всяко председателство да е „успешно“ може да се отговори еднозначно – поради липсата
на надеждна методология за оценка. Настоящата публикация представя опит за решаване на тази задача – да бъде дадена обективна оценка на едно ротационно председателство на Съвета на ЕС
– като сложен, многоизмерен и динамичен изследователски обект,
– при ограничена и често непоследователна академична традиция в тази посока,
– с всички присъщи логистични, бюрократични и етични проблеми, съпътстващи работата по един политически актуален обект на изследване.

Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от Емпирични факти към Експертна оценка