Заглавие Вид Тип Произход Година Файл Описание Действие
Второ допълнително становище на Икономическия и социален комитет върху отношенията на Европейските общности със Страните от Централна и Източна Европа – България и Румъния Европейски документи Становище Европейски икономически и социален... 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Резолюция относно икономическите и търговски отношения между Европейската общност и България Европейски документи Резолюция Европейски парламент (Комисия... 1993 - Период на асоцииране  Покажи
Europe Agreement 1995 Европейски документи други - споразумение Европейските общности 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Подготовка на асоциираните страни от Централна и Източна Европа за интеграция към вътрешния пазар на Съюза Европейски документи Бяла книга Европейска комисия 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the European Community and the Republic of Bulgaria Европейски документи Протокол Съвет на ЕС 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Програма 2000 Европейски документи Програма Европейска комисия 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
97/472/EC: Решение на Съвета от 22 юли 1997, предоставящо макро-финансова помощ на България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1997 - Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Становище на Европейската комисия по молбата на България за членство в ЕС - Програма 2000 Европейски документи Становище Европейска комисия 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 1998 Европейски документи Доклад Европейска комисия 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Резолюция относно молбата на България за членство в Европейския съюз, с оглед Европейски документи Резолюция Европейски парламент (Комисия... 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Сближаване и разширяване: СЦИЕ и регионална политика Европейски документи Работен документ Европейски парламент (Дирекция... 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 1999 Европейски документи Доклад Европейска комисия 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Решение на Съвета от 6 декември 1999 за принципите, приоритетите, междинните цели и условията, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Composite Paper 1999 Европейски документи Приложение Европейска комисия 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Enlargement Strategy Paper - Report on progress towards accession by each of the candidate countries Европейски документи Доклад Европейска комисия 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2000 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2001 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2001 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Резолюция на Европейския парламент от 2001 относно българската молба за членство в Европейския съюз Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Country Report on Bulgaria - Agricultural Situation in the Candidate Countries 2002 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2002 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Декларация и препоръки на Съвета от 30 октомври 2002 след 15-та среща на Съвместен парламентарен комитет Европейски документи Декларация Съвет на Европейския съюз 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Комюнике от Комисията до Съвета и Европейския парламент: Пътна карта за България и Румъния Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Към разширения Съюз: Стратегически документ и доклад на Европейската комисия за напредъка към присъединяване на всяка от страните кандидатки Европейски документи Стратегически документ/доклад Европейска комисия 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Мнение на Комисията по регионална политика, транспорт и туризъм и за Комисията по външни работи, човешки права, обща сигурност и отбрана за разширяването: състояние на преговорите, напредък към присъединяване на страните кандидатки Европейски документи Мнение Европейски парламент 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2002 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2003 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2003 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2003 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2003 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Решение на Съвета от 19 май 2003 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2003 Виж файл Преговорен процес  Покажи
A financial package for the accession negotiations with Bulgaria and Romania Европейски документи Комуникация Европейска комисия 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2004 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Комюнике от Комисията: Финансов пакет за преговорите за присъединяване с България и Румъния Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2004 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Доклад за резултатите от преговорите за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз Европейски документи Доклад Европейска комисия 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Заключение на Европейския съвет от 17 декември 2004, потвърждавайки приключването на преговорите за присъединяване с Република България Европейски документи Заключение Съвет на Европейския съюз 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република България за присъединяване към Европейския съюз Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2005 - Преговорен процес  Покажи
Комюнике от Комисията до Съвета и Европейския парламент: Въздействие от присъединяването на България и Румъния върху човешките ресурси на Комисията Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Комюнике на Комисията: Подробен мониторингов доклад за състоянието на готовност за членство в ЕС на България и Румъния Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2005 - Преговорен процес  Покажи
Presidency Conclusions 2005 Европейски документи Заключение Съвет на ЕС 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и Румъния към ЕС Европейски документи Протокол 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2005 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Report on the Results of the Negotiations on the Accession of Bulgaria and Romania to the European Union Европейски документи Доклад Европейска комисия 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Решение на Съвета  от 25 април 2005 година относно приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз Европейски документи Решение Съвета на ЕС 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Становище на Комисията от 22 февруари 2005 за молбите за присъединяване към Европейския съюз от Република България и Румъния Европейски документи Становище Европейска комисия 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Monitoring Report May 2006 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Решение на Комисията от 13.12.2006 за установяването на механизъм за сътрудничество и проверка на прогреса в България, за да се адресират специфични показатели в сферата на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност Европейски документи Решение Европейска комисия 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно съпътстващите мерки след присъединяването Европейски документи Доклад Европейска комисия 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Доклад относно предложението за решение на Европейски парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз Европейски документи Доклад Европейски парламент (Комисия... 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Bulgaria's progress on accompanying measures following Accession 2007 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2008 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2008 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2008 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2008 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2009 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2009 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism March 2010 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2010 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2010 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2010 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2011 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2011 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2012 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2012 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2014 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2015 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2015 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2016 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2016 Виж файл След присъединяване  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2017 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2017 Виж файл След присъединяване  Покажи
2001 РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Европейски документи Доклад Европейската комисия 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
2002 РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Европейски документи Доклад Европейската комисия 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 2003 Европейски документи Доклад Европейската комисия 2003 Виж файл Преговорен процес  Покажи
РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 2004 Европейски документи Доклад Европейската комисия 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ Български документи Протокол от заседание VII Велико народно събрание 1990 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
България в ЕС: Решение на ВНС Български документи Решение VII Велико народно събрание 1991 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Български документи Стратегия Министерският съвет на Република... 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЫОЗ Български документи Стратегия - проект Министерски съвет 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Тезиси по т.1 от дневния ред: Информацuя относно xoдa на npoцeдypama no аналumuчнuя npeглeg на законодателството Република България - Европейски Съюз: Изводи и препоръки Български документи Доклад Съвет по европейска интеграция 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Национална програма за приемане достиженията на правото на ЕС Български документи Програма Министерски съвет 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Стратегия за ускоряване на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз Български документи Стратегия Министерски съвет 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
СТРАТЕГИЯ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ от присъединяванекъм интегриране Български документи Стратегия Министерски съвет 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи Стратегия Министерски съвет 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
ПЛАН З А ДЕЙСТВИЕ 2002-2006 И РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2002 ГОДИНА ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи План за действие Министерски съвет 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Български документи Стратегия - проект Министерство на регионалното... 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Усвояване на средствата от предприсъединителните фондове на ЕС за периода 2000-2004 Български документи Доклад Министерство на финансите 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС 2004-2007 (гласуван от ОС на НСОРБ на 9 юли 2004 г.) Български документи План Национално сдружение на общините... 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Лисабонска стратегия: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ (2006-2009) Български документи Програма Агенция за икономически анализи... 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
СТРАТЕГИЯ З А УЧАСТИЕ Н А РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД Н А ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи Стратегия 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Съвместен парламентарен комитет БЪЛГАРИЯЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ 22ро заседание Български документи Заключителен документ Народно събрание на Република... 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
ДОКЛАДИ И ДЕКЛАРАЦИИ на Смесения консултативен комитет Европейски съюз - България (2003-2006) Български документи Доклад Република България ИКОНОМИЧЕСКИ... 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Атанас Кирчев, директор на дирекция "Предприсъедини програми и проекти" Български документи Докладна записка Дирекция "Предприсъедини... 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Методологически документи на Европейския съюз за структурните и предприсъединителните фондове (2000-2006) Български документи Заключителен документ Министерство на регионалното... 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
ЗА СЪВРЕМЕННА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЯЛА КНИГА ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи Бяла книга Министерски съвет Виж файл  Покажи
ИНФОРМАЦИЯ ПОИСКАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА СТАНОВИЩЕ ПО МОЛБАТА ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ВЪВЕДЕНИЕ Български документи Пейпър  Отговори на Въпросник за... Виж файл  Покажи
Раздел 1· ,,Митнически съюз и данъчно облагане" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 2 „Селско сrопансrво" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 4 „Въпроси на заетосгrа и социалното развитие" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 5 "Транспорт" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 8 „Енергетика" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 10 "Вътрешен пазар" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 12 „Околна среда" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 13 „Защита на потребителите" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 14 "Научни изследвания и технологично развитие# Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 15 "Пощи и далекосъобщения " Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 16 ,,Аудиовизуална политика и култура" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 17 "Образование, професионално обучение, проблеми на младежта" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 18 „Финансов контрол" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 19 „Статистика" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 20 „Външноикономически отношения" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 21 „Сътрудничество за развитие" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 22 "ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 23 "Правосъдие и вътрешни работи" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Неидентифициран Български документи Виж файл  Покажи
Central and Eastern Europe on the Way into the European Union Интерпретативни документи Доклад Автори: Йохана Даймел и Румен... 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
ОСП на ЕС и неиното значение за България Интерпретативни документи Сборник с доклади от конференция Център за европейски изследвания... 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Европейският съюз и интегрирането на България в европейските структури Интерпретативни документи Сборник с доклади Институт за икономическа политика 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Сближаване на законодателството на република България с правото на ЕС в областта на опазване на въздуха от замърсяване Интерпретативни документи Книга Институт "Отворено общество"... 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Участието на България е структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия? Интерпретативни документи Сборник с доклади Център за Европейски изследвания... 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Участието на България е структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия Интерпретативни документи Глава от книга Автор: Роналд Мойс 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Участието на България е структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия Интерпретативни документи Глава от книга Автори: Цвета Каменова, Адрияна... 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Участието на България в структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия Интерпретативни документи Книга Автор: Бисерка Бенишева 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Търговската политика на България в контекста на споразумението и за асоцииране към ЕС Интерпретативни документи Книга Институт за икономическа политика;... 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Социални проблеми на присъединяването на България към ЕС Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
България и структурните фондове на ЕС Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Подготовка за преговори за членство на България в Европейския съюз Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Социални проблеми на присъединяването на България към Европейския съюз *** Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията... 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Забранени споразумения, решения и съгласувана практика в българското конкурентно право и хармонизация с европейските правила по конкуренция Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Проблеми на корупцията с публичната администрация Интерпретативни документи Книга - правни и икономически изследвания Институт за икономическа политика... 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Аспекти и възможности за приближаване на българската икономика към ЕС Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
EU - dedicated institutions within the Bulgarian Government Интерпретативни документи Студия European Centre for Comperative Goverment and Public... 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Регионалните и местните власти в процеса на европейската интеграция*** Интерпретативни документи Книга Институт за европейски изследвания... 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Регионалните и местните власти в процеса на европейска интеграция Интерпретативни документи Глава от книга Институт за европейски изследвания... 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Регионалните и местните власти в процеса на европейска интеграция. Интерпретативни документи Глава от книга Институт за европейски изследвания... 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Preparation for EU Accession*** Интерпретативни документи Пейпър Институт за икономическа политика... 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Preparation for EU accession Интерпретативни документи Доклад Автор: Снежана Малеева 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Preparation for EU accession Интерпретативни документи Доклад Автор: Борис Ланджев 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Процесът на правна евроинтеграция като специфична част от цялостния интеграционен процес Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Winners and loosers of EU integration Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Наличие на функционираща пазарна икономика в България - Какво сочи докладът на ЕК за 2000г? Интерпретативни документи Доклад Център за либерални стратегии... 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
World Bank, Bulgaria: The Dual Challenge of Transition and Accession (February 2001) Интерпретативни документи Рапорт Световната банка 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Judicial Independence in Bulgaria, Monitoring the EU Accession Process EUMAP (2001) Интерпретативни документи Глава от книга Институт "Отворено общество" 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Хармонизиране на данъчното облагане с изискванията на ЕС Интерпретативни документи Книга Публикувано от Център за икономическо... 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Политиката за конкуренцията и вертикалните споразумения в ЕС и България Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Напредъкът на България по пътя към членство в ЕС през 2000г. - Поглед от неправителствения сектор Интерпретативни документи Доклад Европейски институт Автор:... 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Judicial Capacity in Bulgaria, Monitoring the EU Accession Process EUMAP (2002) Интерпретативни документи Глава от книга Институт "Отворено общество" 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Corruption and Anti-Corruption Policy in Bulgaria, Monitoring the EU Accession Process EUMAP Интерпретативни документи Глава от книга Институт "Отворено общество" 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Мониторинг на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз 2002 Интерпретативни документи Книга Форум за европейска политика... 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Briefing notes on specific Bulgarian experience in both EU association and accession processes *** Интерпретативни документи Студия Европейски институт 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Перспективи за разширяването на Европейския съюз на изток Интерпретативни документи Книга Свободен универиситет Берлин;... 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
България в Европейския съюз - възможности и предизвикателства пред малкия и среден бизнес Интерпретативни документи Сборник с доклади Институт за икономическа политика... 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Поуки от реформите от 1994 до 2004 // Анатомия на прехода : Стопанската политика на България от 1989 до 2004 Интерпретативни документи Анализ Автор: Красен Станчев 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Anticorruption Reforms in Bulgaria (2004) Интерпретативни документи Книга Коалиция 2000 / Център за изследване... 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Конституцията от 1991 и присъединяването на бг към ЕС Интерпретативни документи Книга Институт за икономическа политика;... 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Изпълнение на целите от Лисабон- конкурентоспособна ли е българската икономика Интерпретативни документи Сборник с документи от конференция Център за икономическо развитие 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
National Report on Rules of competition in Bulgaria Интерпретативни документи Доклад Европейски институт Автор:... 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Understanding Reform Success and Failure A Country Study for Bulgaria, Centre for Economic and Strategic Research Интерпретативни документи Доклад Автори: Бойко Николов, Николай... 2005 Виж файл Преговор процес  Покажи
Bulgaria The Road to Successful EU Integration – The Policy Agenda, Country Economic Memorandum Интерпретативни документи Меморандум Световната банка 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Judicial Reform The Prosecution Office and Investigation Authorities in the Context of EU Membership Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Предизвикателства пред финансовите сектори в бившите и настоящи страни-кандидатки за членство в ЕС в контекства на европейското законодателство на вътрешния пазар Интерпретативни документи Сборник с доклади Публикувано от И.И.П, в сътрудничество... 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Предизвикателства пред финансовите сектори Интерпретативни документи Глава от книга Автор: Методи Христов 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Предизвикателства пред финансовите сектори Интерпретативни документи Книга Автор: Ирена младенова 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Предизвикателства пред финансовите сектори Интерпретативни документи Глава от книга Автор: Петър Игнатиев 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Предизвикателства пред финансовите сектори Интерпретативни документи Автор: Галина Димитрова 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз *** Интерпретативни документи Книга Институт по публична администрация... 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз*** Интерпретативни документи Книга Изд. СУ„Св. Климент Охридски”... 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Европейска интеграция Интерпретативни документи Глава от книга Автори: Емилия Георгиева, Калоян... 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
EU accession- The Factor of Foreign Direct Investmemt in the Central and Eastern European Candidate Countries Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
История на европейската интеграция 1945 - 2005 - глава 4.3 България - в настоящето на Европейския съюз Интерпретативни документи Глава от книга Автор: Мирела Велева-Евтимова 2006 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Bulgaria Public Finance Policy Review. Leveraging EU Funds for Productivity and Growth Интерпретативни документи Рапорт Световната банка 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Susette Schuster 4th Peer Review, on judicial reform Интерпретативни документи Доклад Автор: Сузете Шустер 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
"Bulgaria courts EU with summer clampdown on sleaze" Интерпретативни документи Статия EU Observer 2006 Виж файл Преговорен процес  Покажи
On the Eve of EU Accession Anti-corruption Reforms in Bulgaria Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Готови ли сме за фондове на Европейския съюз - Национален доклад за развитието на човека Интерпретативни документи Книга Програмата на ООН за развитие 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Compliance in the EU enlargement process : The limits of conditionality // European Integration online Papers (EIoP), Vol. 11 Интерпретативни документи Пейпър Автор: Bernard Steunenberg 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Transition, European Integration and Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries Интерпретативни документи Студия Niigata university Автор: Yoji Koyama 2008 Виж файл След присъединяване  Покажи
Transition, European Integration and Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries Интерпретативни документи Глава от книга - 2008 Виж файл След присъединяване  Покажи
Enlarging the European Union: Effects on the new member states and the EU Интерпретативни документи Книга TRANS EUROPEAN POLICY STUDIES ASSOCIATION 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
The Effect of EU accession on Bulgaria Интерпретативни документи Доклад Автори: Красимир Николов, Калоян... 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
Между водената от разширяване европеизация и балканската изключителност: оценка на влизането на България и Румъния в Европейския съюз Интерпретативни документи Доклад Автор: Димитрис Пападимитриу... 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
The Limits of Europeanisation : EU Accession and Gender Equality in Bulgaria and Romania // The European Union’s 2007 enlargement / Ed. by Cristina Chiva, David Phinnemore. - London etc. : Routledge Интерпретативни документи Доклад Автор: Cristina Chiva, David Phinnemore 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Between Enlargement-Led Europeanisation and Balkan Exceptionalism : An Appraisal of Bulgaria’s and Romania’s Entry into the European Union // The European Union’s 2007 enlargement Интерпретативни документи Доклад Автор: Dimitris Papadimitriou, Eli Gateva 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Central and Eastern European attitudes in the face of union Интерпретативни документи Студия Автор: Simona Guerra 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
Eastern Enlargement Ten Years On: Transcending the East–West Divide? // Journal of Common Market Studies, 2014, Vol. 52, N 1, pp. 1-16 Интерпретативни документи Статия Автор: Rachel A. Epstein 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
България и икономическите критерии от Копенхаген за членство в ЕС Интерпретативни документи Студия Европейски институт Няма информация, но анализираните... Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Мониторинг на процеса на присъединяване към ЕС: Корупция и антикорупционна политика Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество"... 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система в България 2003-2008 година Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество"... 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
The pathological power of the EU: Vicious cycles of rule of law reform in South Eastern Europe Интерпретативни документи Студия автор: Мартин Менделски 2015 Виж файл След присъединяване  Покажи
L’EUROPEen Formation Интерпретативни документи Книга Centre international de formation européenne  2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Проблеми на стратегическото планиране на публичния сектор на Република България Интерпретативни документи Студия автор: Проф. д-р Николай Арабаджийски 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
Public opinion in Bulgaria with regard to the EU membership in the context of the economic crisis Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne автор:... 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
The crisis and eurosceptism in central and eastern Europe. Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne автор:... 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Destructuring the notion of EU conditionality as a panacea in the context of enlargement Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne автор:... 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Euroscepticism and the return to nationalism Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne ... 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Post accession (anti)corruption record in Romanian and Bulgarian Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne... 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Бисерка Бенишева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Бисерка Бенишева 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Боян Хаджиев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Боян Хаджиев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Гергана Паси. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Гергана Паси 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Жасмин Попова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Жасмин Попова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Зинаида Златанова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Зинаида Златанова 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Ирина Бокова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Ирина Бокова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Ивайло Калфин. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Ивайло Калфин 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Иван Костов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Иван Костов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Калоян Симеонов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Калоян Симеонов 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Кръстьо Преславски. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Кръстьо Преславски 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Любов Панайотова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Любов Панайотова 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Любомир Кючуков. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Любомир Кючуков 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Мариана Хрисчева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Мариана Хрисчева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Мария Серкеджиева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Мария Серкеджиева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Марио Милушев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Марио Милушев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Меглена Кунева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Меглена Кунева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Меглена Плугчиева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Меглена Плугчиева 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Метин Казак. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Метин Казак 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Надя Димитрова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Надя Димитрова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Николай Василев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Николай Василев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Пламен Панайотов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Пламен Панайотов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Радка Балабанова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Радка Балабанова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Сергей Станишев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Сергей Станишев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Славчо Нейков. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Славчо Нейков 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Станислав Даскалов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Станислав Даскалов 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Четин Казак. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Четин Казак 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Юлиана Николова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Юлиана Николова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Васил Гарнизов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Васил Гарнизов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Владимир Шопов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Владимир Шопов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Милко Ковачев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Милко Ковачев Виж файл След присъединяването.  Покажи
Владимир Кисьов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Владимир Кисьов 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Проф. Ингрид Шикова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Проф. Ингрид Шикова 2018 Виж файл След присъединяване  Покажи
Павлина Попова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Павлина Попова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Чарлина Вичева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Чарлина Вичева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Надежда Нейнски. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Надежда Нейнски 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Борислав Шулев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Борислав Шулев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Владимир Мишев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Владимир Мишев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Евгений Иванов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Евгений Иванов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Красимир Костов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Красимир Костов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Цветан Цветков. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Цветан Цветков 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Антоанета Приматарова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Антоанета Приматарова 2018 Виж файл   След присъединяването....  Покажи
Nations in Transit 2006 Интерпретативни документи Доклад Freedom House 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Анализ на въздействието на възможните сценарии за членство на България в ЕС, предвидени в Договора за присъединяване Интерпретативни документи Анализ Институт "Отворено общество" 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Българската конституционна реформа в контекста на присъединяването на Република България към Европейския съюз (2003 – 2005) Интерпретативни документи Доклад Център за изследване на демокрация 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Българският капиталов пазар в контекста на присъединяването към Европейския съюз Интерпретативни документи Доклад Център за изследване на демокрация 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Eвропейската интеграция на България - Предприсъединителни реформи Интерпретативни документи Книга Фондация Фридрих Еберт 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Присъединяването на България към Европейския съюз: ролята на политическите партии Интерпретативни документи Доклад Център за изследване на демокрация 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Modernity and Tradition: European and National in Bulgaria Интерпретативни документи Книга International Center for Minority Studies and Intercultural... 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Институционално взаимодействие в процеса на европейска интеграция и роля на парламента в България Интерпретативни документи Анализ Фондация "Парламентарен... 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Миграция и вътрешна сигурност Интерпретативни документи Книга Автор: Десислава Симеонова... 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
1.6 млн. неразкрити и ненаказани престъпления са срамът на прехода Интерпретативни документи Статия Автор: Петър Петров 2016 Виж файл След присъединяване  Покажи
7 посланици от ЕС призоваха за реформи в съдебната система у нас Интерпретативни документи Статия Издава "СЕГА" АД 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Правителството прие добър план за действие, който може да подготви България за ефективно членство в ЕС на 1 януари 2007 г. Интерпретативни документи Статия Информационен център "Europe... 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Със 766 задачи се нагърби правителството до членството в ЕС Интерпретативни документи Статия Автор: Светла Семерджиева 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Много българи не виждат съществена полза от ЕС Интерпретативни документи Статия Издава "СЕГА" АД 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
ОЛАФ разследва рекорден брой евроизмами в България Интерпретативни документи Статия Автори: Драгомир Николов, Наделина... 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
ОЛАФ тепърва ще има работа в България Интерпретативни документи Статия Автор: Петър Петров 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
12 випуска бяха изгубени в опитите за образователна реформа Интерпретативни документи Статия автор: Ванина Стоянова 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
25 г. след ноември 1989 г. - преди и след в графики Интерпретативни документи Статия автор: Георги Ганев 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
Корупцията и политическият натиск са най-съществените проблеми на правораздавателните институции в България Интерпретативни документи Статия Alpha Research Маркетингови и социални... 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Членството в ЕС и конкурентноспособността на българската икономика Интерпретативни документи Книга Център за икономическо развитие 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
Послание за обновление и реформа Интерпретативни документи Становище https://www.gov.uk/government/speeches/a-message-of-renewal-and-reform.bg 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
Бюджет 2010 копие на Бюджет 1990? Интерпретативни документи Статия Автор : Цвета Динкова 2010 Виж файл След присъединяване  Покажи
Aftershocks: What Did the Crisis Do to Europe? Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
Цената на правосъдието в България - Оценка на обществените разходи за правосъдие и вътрешен ред 2009-2010 година Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система в България 2003-2008 година Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
PISA 2012: България е в дъното на класацията по математика Интерпретативни документи Статия Автор : Люба Йорданова 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
ОЛАФ изисква повече от съдебната власт в България Интерпретативни документи Статия Mediapool 2010 Виж файл След присъединяване  Покажи
България оглави класация по непрозрачни обществени поръчки Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2016 Виж файл След присъединяване  Покажи
България остава най-сивата икономика в ЕС Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
България отново е първенец по сигнали за измами с европари Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
България пак е двойкаджия в усвояването на пари от ЕС Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
Източник от Еврокомисията: България подритва членството си в ЕС Интерпретативни документи Статия OFFNews 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
България продължава да тъне в корупция, изпреварена само от Гърция Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
България с най-много безработни, необразовани и неучещи младежи в ЕС Интерпретативни документи Статия Mediapool 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
България се подреди сред най-недемократичните страни в ЕС Интерпретативни документи Статия СЕГА 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
България харчи за болници с 20% повече от европейските страни Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2015 Виж файл След присъединяване  Покажи
Българската здравна система трайно е сред най-лошите в Европа Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2015 Виж файл След присъединяване  Покажи
Българската съдебна система е една от трите най-зависими в ЕС Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
От 214 проекта по ФАР в регионалното министерство само в два няма нарушения Интерпретативни документи Статия Mediapool; Автор: Десислава Лещарска 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
Провалите на държавното управление пращат България на опашката в Европа Интерпретативни документи Статия СЕГА 2016 Виж файл След присъединяване  Покажи
Служител на ЕС за България: На практика си имаме работа със страна от Дивия запад Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
Стана ли ви по-широчко в ЕС? Би трябвало Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Светослав Терзиев 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
Страсбург: Съдът в България е безотговорен и анархистичен Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Светослав Терзиев 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
Кабинетът в конфликт с Брюксел за управлението на еврофондовете Интерпретативни документи Статия Mediapool, Автор: Лили Границка 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
Миш-маш в управлението на еврофондовете Интерпретативни документи Статия Mediapool, Автор: Десислава Лещарска 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
Българските управляващи разбират само срама, не и вината Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Бриджит Чарнота Виж файл  Покажи
Българското общество пред присъединяване към Европейския съюз Интерпретативни документи Книга Авторски състав: Анна Мантарова,... 2006 - прекалено голям файл  Покажи
Всеки европроект в регионалното министерство е с нарушение Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Наделина Анева 2016 Виж файл След присъединяване  Покажи
В България контролът над властта е много слаб, твърди доклад Интерпретативни документи Статия ДНЕВНИК 2016 Виж файл След присъединяване  Покажи
В остро критичен доклад ЕК настоява за реформиране "из основи" на ВСС и прокуратурата Интерпретативни документи Статия Mediapool, Автор: Красен Николов 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
В нарушения са 70-85% от обществените поръчки Интерпретативни документи Статия Mediapool 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
Държавата е похарчила 1.5 млрд. лв., за да повиши заетостта с 2% Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Десислава Колева 2015 Виж файл След присъединяване  Покажи
ЕК ни върна със забележки споразумението за еврофондовете до 2020 г. Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Таня Петрова 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
Европарите са допринесли за 65% от икономическия растеж на BG Интерпретативни документи Статия ДНЕС 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Европарламентът изправи България на позорния стълб заради корупция Интерпретативни документи Статия Институт за правни анализи... 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
ЕС санкциионира Румъния със 700 млн. евро заради грешки с еврофондовете Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
ЕК отговори на критиките на Букурещ за мониторинговия механизъм Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
Колко е тъжно да бъдеш европеец Интерпретативни документи Статия Капитал,         ... 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
В България съдят предимно за катастрофи и кражби Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Александър Колев 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
Корупцията в здравеопазването има обективна основа Интерпретативни документи Статия Mediapool, Автор: Стойчо Кацаров... 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Колко спечели България от членството в ЕС? Интерпретативни документи Статия money.bg 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
Българската корупция е рак в тялото на ЕС, написа „Индипендънт” Интерпретативни документи Статия DARIKnews 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
Европейският съюз - сбъднати мечти или разочарование Интерпретативни документи Доклад Група за европейски прогнози... 2015 Виж файл След присъединяване  Покажи
Safeguarging the Rule of Law in an Enlarged EU - The Cases of Bulgaria and Romania Интерпретативни документи Доклад Centre for European Policy Studies 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
Граждански доклад за готовността на България за пълноправно членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Ефекти от членството в ЕС върху държавния бюджет на България за 2007 Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Преглед на готовността на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство Интерпретативни документи Доклад Доклад на експертна група с... 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Междинен граждански доклад за изпълнение на ангажиментите в критичните области от подготовката на България за членство в Европейския Съюз Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2006 - След присъединяване  Покажи
Граждански доклад за изпълнение на ангажиментите в критичните области от подготовката на България за членство в Европейския Съюз Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Българската икономика разчита прекалено много на европарите Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Румяна Гочева 2016 Виж файл След присъединяване  Покажи
Българските медии са в повсеместен упадък Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
В Албания и Македония бизнес се прави по-лесно, отколкото у нас Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Ивет Миткова 2016 Виж файл След присъединяване  Покажи
Българите са най-недоволните от жилищата си в ЕС Интерпретативни документи Статия ИНВЕСТОР, Автор: Десислава Попова 2015 Виж файл След присъединяване  Покажи
В България живеят най-недоволните граждани на Европа Интерпретативни документи Статия СЕГА 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Властта е прахосала 20 млрд. лв. за 10 години Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Христо Николов 2008 Виж файл След присъединяване  Покажи
Всеки четвърти румънец е замесен в престъпление Интерпретативни документи Статия СЕГА 2016 Виж файл След присъединяване  Покажи
ВСС и главният прокурор не оправдават очакванията за борба с корупцията Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
Preying on the state: The transformation of Bulgaria after 1989 Интерпретативни документи Книга Автор: Венелин Ганев 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
Preying on the state: The transformation of Bulgaria after 1989 Интерпретативни документи Книга Автор: Венелин Ганев 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Preying on the state: The transformation of Bulgaria after 1989 Интерпретативни документи Книга Автор: Венелин Ганев 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Europeanization and Effective Democracy in Romania and Bulgaria Интерпретативни документи Студия Romanian Journal of Political Sciences 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
The Adventures of the CVMin Bulgaria and Romania Интерпретативни документи Пейпър MaXCaPProject“Maximizing the integration capacity... 2016 Виж файл След присъединяване  Покажи
Bulgaria's Road to the European Union: Progress,Problems and Perspectives Интерпретативни документи Студия Автори: Антоанета Димитрова... 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Catching Up? ConsolidatingLiberal Democracy in Bulgaria and Romania after EU Accession Интерпретативни документи Студия Автори: Aneta B. Spendzharova & Milada Anna... 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
Bulgaria on the road to European Union Интерпретативни документи Студия Автор: EMIL GIATZIDIS 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Preface: The European Union’s 2007 Enlargement Интерпретативни документи Студия Автор: Dr Cristina Chiva, David Phinnemore 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
Успехите и провалите на българските правителства 1998 - 2012 Български документи Статия Институт за пазарна икономика 2012 Виж файл След присъединяването  Покажи
Safeguarding the Rule of Law in an Enlarged EU The Cases of Bulgaria and Romania Интерпретативни документи Доклад Автори: Susie Alegre, Ivanka Ivanova and Dana... 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
The 2007 accession of Bulgaria and Romania: ritual and reality Интерпретативни документи Студия Автор: Калин Иванов 2010 Виж файл След присъединяване  Покажи
The unbearable lightness of membership:Bulgaria and Romania after the 2007 EUaccession Интерпретативни документи Пейпър Автор: Светлозар Андреев 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
Говорителят на ЕК Марк Грей: Брюксел не приема България като "проблемен случай" Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
ЕС наля 5 милиарда лева в българските общини Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2016 Виж файл След присъединяване  Покажи
България в игра "тука има, тука нема" по селската европрограма Интерпретативни документи Статия Mediapool Автор: Лили Границка 2014 - След присъединяване  Покажи
Как се бори корупция в ЕС? Интерпретативни документи Статия СЕГА 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Европарламентът препоръча спирането на еврофондовете за България Интерпретативни документи Статия Mediapool 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
За EXIT натисни член 7! Интерпретативни документи Статия Автор: Владимир Шопов 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
Отнетите ФАР-акредитации костват на бюджета 75 млн. евро Интерпретативни документи Статия Mediapool 2008 Виж файл След присъединяване  Покажи
From Subsidiarity to Success: The Impact of Decentralisation on Economic Growth Интерпретативни документи Книга Assembly of European Regions  2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства - Икономическа сфера Интерпретативни документи Студия Автори: Георги Ангелов Лъчезар... 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – правосъдие и вътрешен ред Интерпретативни документи Студия Автори: Иванка Иванова Бойко... 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства Социална сфера Интерпретативни документи Студия Автор: Боян Захариев Нели Петрова-Димитрова... 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства Усвояване на средствата от ЕС Интерпретативни документи Студия Автори: Томислав Дончев Елица... 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Bulgaria’s Road to the European Union: Progress, Problems and Perspectives Интерпретативни документи Статия Автори:Antoaneta Dimitrova, Rilka Dragneva 2008 Виж файл След присъединяване  Покажи
Крие ли рискове за България неусвояването на еврофондовете? Интерпретативни документи Статия ИПИ 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Europe and the Balkans: Membership Aspiration, EU Involvement and Europeanization Capacity in South Eastern Europe Интерпретативни документи Статия LEEDA DEMETROPOULOU Panteion University, Athens 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
EU Conditionality, State Sovereignty and the Compliance Patterns of Balkan States Интерпретативни документи Пейпър Gergana Noutcheva Centre for European Policy Studies... 2006 Виж файл Преговорен процес  Покажи
EU CONDITIONALITY AND BALKAN COMPLIANCE: DOES SOVEREIGNTY MATTER? Интерпретативни документи Книга с изследвания Gergana Noutcheva, University of Pittsburgh 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
The Successful Laggards: Bulgaria and Romania’s Accession to the EU Интерпретативни документи Статия Gergana Noutcheva and Dimitar Bechev,  East European... 2008 Виж файл След присъединяване  Покажи
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РЕФОРМА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ 2003 – 2008 ГОДИНА Интерпретативни документи Доклад Институт Отворено общество  2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
Post-Accession Conditionality Support Instrument for Continuous Pressure? Интерпретативни документи Работен документ Eli Gatevaр Centre for Comparatve Politcs (CCP),... 2010 Виж файл След присъединяване  Покажи
Europeanization and Effective Democracy in Romania and Bulgaria Европейски документи Статия Mihaela Racoviţă, Central and Eastern European Online... 2011 Виж файл След присъединяване  Покажи
Bulgaria's export competitiveness before and after EU accession Интерпретативни документи Пейпър Паскал Желев и Цветомир Цанев 2012 Виж файл След присъединяване  Покажи
Costs and Benefits of Euro Adoption in Bulgaria Интерпретативни документи Работен документ Georgi Ganev 2009 Виж файл След присъединяване  Покажи
Democratic performance in post-communist Bulgaria: election pledgesand levels of fulfillment, 1997–2005 Интерпретативни документи Студия Петя Костадинова 2013 Виж файл След присъединяване  Покажи
Bulgarian Agriculture and EU Accession Интерпретативни документи Статия Nedka Ivanova , Mariya Peneva , Plamen Mishev , AntoaneTa... 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Bulgaria’s EU membership: the adaptation to the newstatus is not over Интерпретативни документи Доклад Venelin Tsachevsky 2010 Виж файл След присъединяване  Покажи
България на прага на Европейския съюз: тристранното сътрудничество и развитие на индустриалните отношения. Сравнителни модели и анализ Интерпретативни документи Книга Институт за регионални и международни... 2004 Виж файл След присъединяване  Покажи
Institutional reforms, EU accession, and bank efficiency in transition economies: Evidence from Bulgaria Интерпретативни документи Работен документ Kiril Tochkov Nikolay Nenovsky 2010 Виж файл След присъединяване  Покажи
EU Accession and Migration: Evidence for Bulgarian Migration to Germany Интерпретативни документи Статия Vesela Kovacheva 2014 Виж файл След присъединяване  Покажи
Paving the Way for Bulgaria’s Accession tothe European Union Български документи Статия Stanimir Alexandrov, Latchezar Petkov 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Constitutional Implications of Bulgaria’s Accession tothe European Union Интерпретативни документи Доклад Evgeni Tantchev Виж файл  Покажи
Българската конституционна реформа в контекста на присъединяването на Република България към Европейския съюз Интерпретативни документи Доклад Център за изследване на демокрацията 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
The price of EU accession An insight intothe Bulgarian real estate market Интерпретативни документи Анализ Marian Rizov 2003 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Предизвикателства към бизнеса от разширяването на Европейския съюз Български документи Сборник Европейски информационен център Виж файл  Покажи
BulgariaThe Road to Successful EUIntegration—The Policy Agenda Интерпретативни документи Меморандум Световна банка 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз. Интерпретативни документи Доклад Център за изследване на демокрацията 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Commission Regulation (EC) No 660/95 of 28 March 1995 determining the extent to which the applications lodged in March 1995 licences for certain eggs and poultrymeat products under the regime provided for by the Interim Agreements concluded by the Community with Romania and Bulgaria can be accepted Европейски документи Стратегически документ/доклад Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Commission Regulation (EC) No 935/95 of 27 April 1995 determining the extent to which the applications for import licences submitted in April 1995 for certain cheeses under certain tariff quotas for Hungary and Bulgaria opened by Council Regulation (EC) No 3379/94 can be accepted Европейски документи Стратегически документ/доклад Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Commission Regulation (EC) No 2267/95 of 27 September 1995 determining the extent to which applications lodged in September 1995 licences for certain eggs and poultrymeat products under the regime provided by the Interim Agreements concluded by the Community with Romania and Bulgaria can be accepted Европейски документи Стратегически документ/доклад Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Commission Regulation (EC) No 2473/95 of 24 October 1995 determining the extent to which the applications for import licences submitted in October 1995 for certain cheeses under certain tariff quotas for Hungary and Bulgaria opened by Council Regulation (EC) No 3379/94 can be accepted Европейски документи Стратегически документ/доклад Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Republic of Bulgaria amending the Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the European Economic Community and the Republic of Bulgaria to take into account the expected of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Commission Decision No 3055/95/ECSC of 24 October 1995 concerning the export of certain ECSC steel products from the Republic of Bulgaria to the European Coal and Steel Community Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Council and Commission Decision of 4 December 1995 concluding the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Proposal for a Council and Commission Decision on the position to be taken by the Community within the Association Council established by the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bulgaria, of the other part, signed on 8 March 1993, with regard to the adoption of the necessary rules for the implementation of Article 64 of the Europe Agreement Европейски документи Проект на решение Европейската комисия 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
DECISION No 2/95 of the ASSOCIATION COUNCIL, association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part of 22 December 1995 concerning the export of certain ECSC steel products from the Republic of Bulgaria to the Community Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
DECISION No 3/95 OF THE ASSOCIATION COUNCIL , association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part of 20 December 1995 concerning the export of certain ECSC steel products from the Republic of Bulgaria to the Community Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Commission Regulation (EC) No 2038/95 of 23 August 1995 determining for the fourth quarter of 1995 the quantities of certain cheeses available under certain tariff quotas for Hungary and Bulgaria opened by Council Regulation (EC) No 3379/94 Европейски документи Проект на решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Commission Regulation (EC) No 2978/95 of 21 December 1995 determining the extent to which applications lodged in December 1995 for certain licences for eggs and poultrymeat products under the regime provided for by the Interim Agreements concluded by the Community with Romania and Bulgaria can be accepted Европейски документи Проект на решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Commission Regulation (EC) No 629/95 of 23 March 1995 laying down detailed rules for the application to milk and milk products of certain tariff quotas for Hungary and Bulgaria opened by Council Regulation (EC) No 3379/94 Европейски документи Проект на решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Commission Regulation (EC) No 845/95 of 18 April 1995 amending Regulation (EC) No 1588/94 laying down detailed rules for applying to milk and milk products the arrangements provided for in the Interim Agreements between the Community of the one part and Bulgaria and Romania of the other part Европейски документи Проект на решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part Европейски документи Протокол Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Decision No 1/95 of the Association Council between the EC and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part of 29 May 1995 adopting its rules of procedure Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Decision No 2/95 of the Association Council of 22 December 1995 concerning the export of certain ECSC steel products from the Republic of Bulgaria to the Community Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Decision No 3/95 of the Association Council of 20 December 1995 concerning the export of certain ECSC steel products from the Republic of Bulgaria to the Community Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Proposal for a Council regulation and a Council decisions Европейски документи Европейска комисия 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Council decision between the European Communities and their Member States and the Republic of Bulgaria of 29 October 1998 Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Council decision between the European Communities and their Member States and the Republic of Bulgaria of 6 November 1998 Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Council decision between the European Communities and their Member States and the Republic of Bulgaria of 23 November 1998 adopting the terms and conditions for the participation of the Republic of Bulgaria in Community programmes in the fields of health and social policy Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Report on Bulgaria's application for membership of the European Union, with a view to the European Council to be held in Vienna on 12 and 13 December 1998 Европейски документи Доклад Европейски парламент 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Helsinki European Council 10 and 11 December 1999 - Presidency conclusions Европейски документи Доклад Европейски парламент 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
EU Commission welcomes decision of Bulgaria on early closure of units 1-4 of Kozloduy nuclear plant Европейски документи Европейска комисия 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Fifth meeting of the Association Council between the European Union and Bulgaria Европейски документи Резолюция Съвет на Европейския съюз 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Report on Bulgaria's application for membership of the European Union, and the state of negotiations Европейски документи Доклад Европейски парламент  2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Preparation for the Intergovernmental Conference opening the negotiation process with Bulgaria (15 February 2000) Европейски документи Становище Съвет на Европейския съюз 2000 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Bulgaria concerning the participation of the Republic of Bulgaria in the European Environment Agency and the European environment information and observation network Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
European Council meeting in Laaken 14 and 15 December 2001 Presidency conclusions Европейски документи Доклад Европейски парламент 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Proposal for a Council Decision concerning the Community position within the Association Council on the participation of Bulgaria in the Community programme Fiscalis Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Opinion of the Economic and Social Committee on ‘Bulgaria on the road to accession Европейски документи Мнение позиция 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Decision of the EU_Bulgaria Association Council adopting the terms and conditions for Bulgaria's participation in the Community Fiscalis programme Европейски документи Решение Съвет по асоцииране България-ЕС 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Decision of the EU-Bulgaria Association Council adopting the terms and conditions for the participation of Bulgaria in the "Culture 2000" programme Европейски документи Решение Съвет по асоцииране България-ЕС 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Proposal for a Council Decision on the principles, priorities, intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership with Bulgaria Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Seventh meeting of the EU-Bulgaria Association Council Европейски документи Мнение Съвет по асоцииране България-ЕС 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Decision of the EU-Bulgaria Association Council adopting the terms and conditions for the participation of Bulgaria in the "Youth" Community action programme Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Report on enlargement: progress report Европейски документи Доклад ЕП 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Commission proposes roadmaps to help Bulgaria and Romania on their way to EU membership Европейски документи Статия ЕК 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Financing Memorandum Европейски документи Меморандум ЕК 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Council Decision on the conclusion of an Additional Protocol, laying down the trade arrangements for fish and fishery products, to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Decision of the EU-Bulgaria Association Council amending Protocol 4 to the Europe Agreement, concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation Европейски документи Решение Съвет по асоцииране България-ЕС 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
8th Meeting of the EU-Bulgaria Association Council Европейски документи Резолюция Съвет на Европейския съюз 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Data protection report: Bulgaria Европейски документи Доклад Съвет на Европейския съюз 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Enlargement: progress report for 2001. European Parliament resolution on the progress made by each of the candidate countries towards accession Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and on the Republic of Bulgaria, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on the new mutual agricultural concessions Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Proposal for a Council Decision on the Community position in relation to the establishment of a joint consultative committee to be decided on by the Association Council established by the Europe Agreement between the European Communities and the Republic of Bulgaria Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
2003 Phare National Programme for Bulgaria Европейски документи Меморандум Европейска комисия 2003 Виж файл Преговорен процес  Покажи
NINTH MEETING OF THE ASSOCIATION COUNCIL BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND BULGARIA Европейски документи Анализ Съвет на Европейския съюз 2003 Виж файл Преговорен процес  Покажи
9th meeting of the EU-Bulgaria Association Council Европейски документи Резолюция Съвет по асоцииране България-ЕСwww.consilium.europa.eu 2003 Виж файл Преговорен процес  Покажи
European Parliament resolution on Bulgaria's progress towards accession Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Commission Opinion of 22 February 2005 on the applications for accession to the European Union by the Republic of Bulgaria and Romania Европейски документи Мнение ЕК 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Report on Bulgaria's progress towards accession Европейски документи Доклад Европейски парламент 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Tenth meeting of the Association Council between the European Union and Bulgaria Европейски документи Резолюция Съвет на Европейския съюз 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Proposal for a Council Regulation adoptiong autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Bulgaria and the exportation of certain processed agricultural products to Bulgaria Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Proposal for a Council Decision on the fulfilment of the conditions laid down in Article 3 of the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bulgaria, of the other part, with regard to an extension of the period of foreseen in Article 9(4) of Protocol 2 of the Europe Agreement Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Monitoring of Bulgaria's and Romania's preparations for accession Examination of the 2005 monitoring tables by the Enlargement Group Европейски документи Доклад Съвет на Европейския съюз 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Annex to the Communication from the Commission Comprehensive monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania Европейски документи Комуникация Съвет на Европейския съюз 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
European Parliament resolution on the application by the Republic of Bulgaria to become a member of the European Union Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Bulgaria and Romania set to join the European Union Европейски документи Пейпър Съвет на Европейския съюз 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Bulgaria 2005 Comprehensive Monitoring Report Европейски документи Доклад Европейска комисия 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Доклад на Джефри ван Орден Европейски документи Доклад Европейски парламен 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Communication from the Commission Comprehensive monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania Европейски документи Комуникация Европейска комисия 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Decision of the EU-Bulgaria Association Council amending Protocol 4 to the Europe Agreement, concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation Европейски документи Решение Съвет по асоцииране България-ЕС 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Мониторингов доклад относно степента на готовност за членство в ЕС на България и Румъния 2006 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Rеport on the accession of Bulgaria to the European Union Европейски документи Доклад Европейски парламент  2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
European Parliament resolution on the accession of Bulgaria to the European Union Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania Европейски документи Доклад Европейска комисия 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Report on the recommendation for a Council decision concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 26 May 1997 on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Европейски документи Доклад Европейски парламент 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Report on the recommendation for a Council decision concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 26 July 1995 Европейски документи Доклад Европейски парламент 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ Европейски документи Доклад Европейската комисия 2008 Виж файл След присъединяване  Покажи
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА Европейски документи Доклад Европейската комисия 2008 Виж файл След присъединяване  Покажи
An OLAF representative carried out a mission to Bulgaria from 09.06.2008 to 20.06.2008 Европейски документи Доклад Европейската комисия 2008 Виж файл След присъединяване  Покажи
Национална програма България 2003 - Общ преглед на програмата Български документи Програма Министерство на финансите 2003 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Меморандум за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия Български документи Меморандум Министерство на финансите 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Анекс за изменение на меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд Български документи Меморандум Министерство на финансите 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Концепция за преминаване към разширена децентрализирана система за изпълнение на проектите по програмите ФАР и ИСПА Български документи План Виж файл Преговорен процес  Покажи
Анализ на усвоените средства по програми и агенции на Общността за периода 2006 - 2007 Български документи Анализ Министерство на финансите 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Инструкция за изразходване на средства от бюджетите по национално съфинансиране по туининг проекти Български документи План за действие Министерство на финансите 2007 Виж файл След присъединяване  Покажи
Многогодишно финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България Български документи Работен документ Министерство на финансите 2003 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Правилник за организацията и дейността на съвместния комитет за наблюдение и на секторните подкомитети за наблюдение Български документи Стратегия Министерство на финансите Виж файл  Покажи
Национална стратегическа референтна рамка за периода 2007 - 2013” - Стратегическа рамка - Министерски съвет Български документи Стратегически документ/доклад Личен архив на проф. Георги... 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Национална стратегическа референтна рамка за периода 2007 - 2013” (одобрена от Европейската комисия) – Стратегическа рамка – Министерски съвет Български документи Стратегически документ/доклад Личен архив на проф. Георги... Виж файл  Покажи
Национален план за развитие на Република България за периода 2007-2013 г.“ (работен вариант) - План – Агенция за икономически анализи и прогнози Български документи План Личен архив на проф. Георги... 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
егионален план за развитие на Югоизточен район за планиране за периода 2007–2013 г Български документи План Министерство на регионалното... 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Отчет на Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност август 2005 – август 2007 Български документи Доклад Личен архив на проф. Георги... Виж файл  Покажи
Единна национална стратегия за противодействие на престъпността Български документи Стратегия Портал „Европа“ 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация Български документи Стратегия Портал „Европа“ 2003 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Решение №85 на МС от 14 февруари 2002 година за приемане на Стратегия за обучение на служителите в администрацията Български документи Решение Министерски съвет 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Решение N 671 на МС за премане на Национална стратегия за противодействие на корупцията Български документи Решение Министерски съвет 2001 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Решение N 866 на МС За приемане на Стратегия за електронно правителство и за създаване на Междуведомствен съвет за координиране на дейностите по одобряване на административното обслужване и изграждане на електронно правителство Български документи Решение Министерски съвет 2002 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Стратегия за развитието на Информационното общество в Република България Български документи Стратегия Портал „Европа“ 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Годишен отчет за реализирането на работната програма за 2006 година по Комуникационната стратегия в изпълнение на Плана за действие 2002-2006 /Приета от Министерски съвет на 23.02.2006 г./ Български документи Портал „Европа“ 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Изпълнение на проектите на държавните институции по Работната програма за 2006 г. на Комуникационната стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз Български документи Приложение Портал „Европа“ 2006 Виж файл След присъединяване  Покажи
Становище на Управление "Международно право и консулски отношения" относно проекта за Меморандум за разбирателство на наблюдаващата мисия на Европейските общности Български документи Становище Министерство на външните работи 26.08.1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Аспекти и възможности за приближаване на българската икономика към ЕС Интерпретативни документи Книга Институт за икономическа политика 1999 Виж файл предприсъединителна подготовка  Покажи
Пътят на България към ЕС Интерпретативни документи Книга Институт за икономическа политика 1999 Виж файл предприсъединителна подготовка  Покажи
Пътят на България към ЕС Интерпретативни документи Книга Институт за икономическа политика 1998 Виж файл предприсъединителна подготовка  Покажи
Пътят на България към ЕС Интерпретативни документи Книга Институт за икономическа политика 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Регионално сътрудничество в Централна и Източна Европа Интерпретативни документи Книга Институт за икономическа политика 2000 Виж файл преговорен процес  Покажи
Размисли за разширяването на Европейския съюз на Изток Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 2000 Виж файл следприсъединяване  Покажи
Preparation for EU Accession - the Local Dimension Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 2006 Виж файл следприсъединяване  Покажи
Europe beyond the First Wave of Eastern Enlargement Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 2004 Виж файл преговорен процес  Покажи
Club on European Affairs - T'club, issue 1 Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Club on European Affairs - T'club, issue 2 Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 2004 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Club on European Affairs - T'club, issue 4 Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 2005 Виж файл Преговорен процес  Покажи
Club on European Affairs - T'club, issue 6 Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 2006 Виж файл следприсъединяване  Покажи
Club on European Affairs - T'club, issue 8 Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 2007 Виж файл следприсъединяване  Покажи
Club on European Affairs - T'club, issue 9 Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 2007 Виж файл следприсъединяване  Покажи
Club on European Affairs - T'club, issue 10 Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 2008 Виж файл следприсъединяване  Покажи
Протокол № 19 от заседанието на Министерски съвет(Доклад за определяне състава на делегацията на Република България за годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие) Български документи Протокол Министерски Съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 19 от заседанието на Министерски съвет(Доклад за определяне състава на делегацията на Република България за годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие) Български документи Протокол Министерски Съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 21 от заседанието на Министерски съвет(Доклад относно участието на Република България в международни организации и протизтичащите от това финансови задължения на страната) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 23 от заседанието на Министерски съвет(Доклад относно осъществено посещение на министъра на външните работи на Република Гърция в София, 30-31 март 1995 година) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 25 от заседанието на Министерски съвет(Проект за Решение за упълномощаване на министъра на транспорта да подпише меморандум за разбирателство между Комисията на Европейските общности и правителството на Република България по Регионална програма ФАР за 1993 и 1994г. и Финансов меморандум(BG 9403) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 26 от заседанието на Министерски съвет(Проект за Постановление за изменение на Пост.№ 66 на МС от 1995г. за създаване на механизъм за координация и изпълнение на задълженията на Република България по Европейското споразумение за асоцииране между Република България и Европейските общности; Проект на Решение за одобряване на финансови меморандуми по Индикативна програма ФАР' 94-95; Проект на Решение за одобряване проект на Индикативна програма ФАР за 1995 година) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 30 от заседанието на Министерски съвет(Позиция на Република България по гаранциите за националната сигурност по линия на интегрирането с европейските и евроатлантическите структури) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 32 от заседанието на Министерски съвет(Проект на Заявление на делегацията на Република България пред първото заседание на Съвета за асоцииране България-Европейски съюз/Брюксел, 29 май 1995г./) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 35 от заседанието на Министерски съвет (Проект на решение за кредитиране от Европейската банка за възстановяване и развитие на проект за създаване на пазари на производителите и тържища за пресни плодове, зеленчуци и цветя в България) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 36 от заседанието на Министерски съвет (Проект на решение за провеждане на първи кръг консултации по прилагането на Допълнителния протокол по Европейското споразумение по търговията с текстилни изделия между Република България и Европейската икономическа общност) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 38 от заседанието на Министерски съвет (Проект на решение за предложение до Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори за сключване на договори за държавни заеми за съхранение и развитие на основната пътна мрежа с Европейската инвестиционна банка; Доклад относно присъединяване на Република България към Европейския център за чужди езици, създаден с Резолюция № /94/10 на Комитета на министрите на Съвета на Европа) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 39 от заседанието на Министерски съвет (Доклад за одобряване проект на Програма за сътрудничество между Европейския съюз и Република България - Индикативна програма ФАР - 1995 година; Доклад относно подписване на Обща декларация във връзка с Рамковото споразумение по Програмата за трансгранично сътрудничество ФАР - ИНТЕРРЕГ II.; Доклад относно Програма за трансгранично сътрудничество ФАР - ИНТЕРРЕГ II. ) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 41 от заседанието на Министерски съвет ( Проект на решение за предложение до Народното събрание за даване на съгласие Министерският съвет да сключи договори за заем с Международната банка за възстановяване и развитие и с Фонда за социално развитие на Съвета на Европа /проект за преструктуриране на здравния сектор/) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 42 от заседанието на Министерски съвет (Доклад за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 43 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно утвърждаване на единна план-сметка за финансово осигуряване на Третата министерска конференция "Околна среда за Европа"; Проект на решение за предложение до Народното събрание за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи договор за заем с Европейската инвестиционна банка /проект "Транзитни пътища II."/. /Съгласувано с подпис на 17 юли 1995 г. в съответствие с чл.37, ал.2 от Правилника за структурата и организацията на работа на Министерския съвет и на неговата администрация/) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Становище на Управление "Международно право и консулски отношения" относно проекта за Меморандум за разбирателство на наблюдаващата мисия на Европейските общности Български документи Становище Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Докладна записка от Димитър Икономов - заместник - министър на външните работи, относно разполагането в България на мисия на ЕО/СССЕ за оказване на съдействие при спазването на санкциите спрямо Сърбия и Черна гора Български документи Докладна записка Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Меморандум за споразумение относно мисията на наблюдателите на Европейската общност в граничните райони на България с Бивша Югославия Български документи Меморандум Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Дипломатическа кореспонденция относно проведена среща с представители на неправителствената инициатива "Екологически градивни елементи за нашия общ европейски дом" Български документи други - споразумение Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Дипломатическа кореспонденция относно последствията за България и другите страни от Централна и Източна Европа от хода на дискусията по реформата на търговската политика на ЕО Български документи други - споразумение Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Изявление на Министерството на външните работи на Република България относно Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Република България и ЕО; Доклад от Станислав Даскалов, министър на външните работи, относно Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Република България и ЕО; Мотиви към проекта на Закон за одобряване на изменение на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между ЕИО и ЕОВС от една страна, и Република България - от друга; Закон за одобряване на изменение на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между ЕИО и ЕОВС от една страна, и Република България - от друга; Паметни бележки от Иван Господов, експерт в управление "Европейска интеграция", относно срещата на г-н Васил Байчев с посланик Томас О'Съливан и с г-н Найджъл Торп Български документи Сборник Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Дипломатическа кореспонденция относно въпросите на общата външна политика на Европейския съюз, обсъждани на заседанието на Съвета от 6 и 7 декември 1993г. Български документи други - споразумение Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Дипломатическа кореспонденция относно влизане в сила на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между България и ЕО; Послание от президента Жельо Желев до федералния канцлер Хелмут Кол Български документи други - споразумение Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Дипломатическа кореспонденция с приложена паметна бележка от Димитър Димитров - пълномощен министър, и Лъчезар Кръстев - втори секретар при посолството на Р. България в Копенхаген, относно среща в МВнР на Дания по Временното споразумение за търговия между Р. България и ЕО Български документи други - споразумение Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Дипломатическа кореспонденция с приложено писмо на Държавния секретар във Федералното министерство на икономиката на Германия - проф. д-р Йохан Екхоф относно подписването на Временното търговско споразумение на България с Европейската общност Български документи други - споразумение Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Паметна записка от Емилиян Абаджиев, експерт в управление ''Европейска интеграция", относно разговор между г-н Васил Байчев, началник управление "Европейска интеграция" и г-н Кунрад Рувруа, посланик на Кралство Белгия в България Български документи Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Послания от министър-председателя на Р. България до министър-председателя на Испания, министър-председателя на Португалската република и министър-председателя на Френската република относно въпроса за влизането в сила на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между РБ и ЕО Български документи Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Послания от министър-председателя на Р. България до министър-председателя на Испания, министър-председателя на Португалската република и министър-председателя на Френската република относно въпроса за влизането в сила на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между РБ и ЕО Български документи Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Послание от президента на Р. България до президента на Френската република относно въпроса за влизането в сила на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между РБ и ЕО Европейски документи Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Дипломатическа кореспонденция от Българското посолство в Копенхаген до Министерство на външните работи, Управление "Западна Европа и Северна Америка" и Управление "Европейска интеграция" относно влизането в сила на Временното споразумение по търговията между Република България и ЕО Български документи други - споразумение Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Дипломатическа кореспонденция до В. Байчев, началник управление "Европейска интеграция" , от Представителство на България към ЕО относно влизането в сила на Временното споразумение по търговията Български документи други - споразумение Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Дипломатическа кореспонденция от Министерство на външните работи до Постоянния представител на РБългария към Европейския съюз г-н Евгени Иванов относно влизането в сила на Временното споразумение по търговия и свързаните с нея въпроси Български документи други - споразумение Министерство на външните работи 1993 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Дипломатическа кореспонденция с приложена официална нотификация за приключена процедура по одобрение от страна на Европейските общности и техните страни членки на Европейското споразумение за асоцииране на Република България Български документи други - споразумение Министерство на външните работи 1994 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Междуведомствена кореспонденция относно предложения за проекти по линията на предприсъединителните фондове за 1999г. с приложени критерии и процедури Български документи Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Доклад от Надежда Михайлова, министър на външните работи, относно подписване на Финансов меморандум за проекти по предприсъединителните фондове на Европейския съюз за 1998г. Български документи Доклад Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Паметна записка за среща на г-н Александър Божков, зам. министър-председател и министър на промишлеността, с г-н Херит Залм, министър на финансите на Кралство Нидерландия Български документи Министерство на външните работи 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Доклад от Надежда Михайлова, министър на външните работи, относно включването на България в отварящите се програми на ЕС Български документи Доклад Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Доклад от Надежда Михайлова, министър на външните работи, относно хода на подготовката на Националната програма за приемане на законодателството на Европейския съюз Български документи Доклад Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Доклад от Надежда Михайлова, министър на външните работи, относно укрепване на дейността на държавната администрация в Република България за работа в областта на европейската интеграция Български документи Доклад Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Доклад от Иван Костов, министър-председател, относно приемане на Национална стратегия за подготовка на Република България за членство в Европейския съюз Български документи Доклад Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Писмо до г-жа Надежда Михайлова относно участието на Българска Стопанска Камара в дейността на Съвета за Европейска Интеграция и Междуведомствения Комитет по Европейска Интеграция Български документи Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Дипломатическа кореспонденция относно инициативата "Twinning"("побратимяване"), между български и британски ведомства и институции Български документи Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Информация от Димитър Пехливанов, специалист в управление "Европейска интеграция", относно консултации между МВнР на Република България и Република Гърция, Атина, 10-12 юни 1998 г. Български документи Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложена информационна бележка относно хода на подготовката на Р България в сферата на интелектуалната собственост(авторското право и сродните му права) във връзка с присъединяването й към ЕС за периода юли 1997 - юли 1998г. Български документи Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложен материал за Сметната палата по проект за доклад,който да бъде представен на Европейската комисия във връзка с годишен преглед на постигнатия от България напредък в удовлетворяване на критериите за членство на ЕС Български документи Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 44 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно одобряване на Националната програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 1995 година) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 47 от заседанието на Министерски съвет (Доклад и проекти на решения относно домакинството на Република България на годишното събрание на Европейската банка за възстановяване и развитие през април 1996г. в София) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 51 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно Решение за изменение на решението по т.25 от Протокол №49 от заседанието на Министерския съвет на 7 септември 1995г. относно състава и позициите на българска правителствена делегация за 45-ата сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация; Доклад относно участието на България в петата Европейска регионална конференция на Международната организация на труда (МОТ), Варшава, 20-27 септември 1995 година ) Български документи Протокол от заседание Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 54 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно одобряване проект на Програма за сътрудничество между Европейския съюз и Република България /Индикативна програма ФАР/ за 1995г.) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 56 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно приемане на основни документи, които ще се обсъждат на Третата министерска конференция „Околна среда за Европа“ /23-25 октомври 1995 година/) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 57 от заседанието на Министерски съвет (Проект на постановление за допълнение на Постановление №19 на Министерския съвет от 1995г. за изпълнение през 1995г. на задълженията на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз; Доклад относно сключване на споразумение между ООН и правителството на Република България във връзка с предстоящата среща на работната група на старши правителствени служители „Околна среда за Европа“ на Икономическата комисия на Европа, София, 19-20 октомври 1995 година) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 58 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за упълномощаване за водене на преговори и подписване на Меморандум за разбирателство във връзка с пилотния проект за информационна система за кадастър и поземлена регистрация, подпомаган от ЕС-ФАР; Доклад относно система за двоен контрол при вноса в Европейския съюз на български черни метали и изделия от тях, обхванати от Договора за създаване на Европейското обединение за въглища и стомана; Доклад относно общата система за транзит, прилгана на територията на страните от Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия; Доклад относно провеждане на заседание на Подкомитета по селското стопанстъво в рамките на Комитета по асоцииране „България – Европейски съюз“ /30 октомври 1995г., Брюксел/) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 59 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за упълномощаване за водене на преговори и подписване на Меморандум за разбирателство във връзка с пилотния проект за информационна система за кадастър и поземлена регистрация, подпомаган от ЕС-ФАР) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 64 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за провеждане на втори кръг консултации по търговията с текстилни изделия между Република България и Европейския съюз в рамките на Европейското споразумение за асоцииране.) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 66 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за подаване на официална молба за членство на Република България в Европейския съюз.) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 67 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Постановление за освобождване от данъци и митни сборове стоки, внасяни в страната по програми на Европейския съюз за безвъзмездна помощ за Централна и Източна Евопа в областта на науките и технологиите.) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 68 от заседанието на Министерски съвет (Меморандум на правителството на Република България във връзка с молбата за членство в Европейския съюз ; Проект на Решение за одобряване на резултатите от втория кръг преговори по търговията с текстилни изделия между Република България и Европейския съюз в рамките на Европейското споразумение за асоцииране.) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 72 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за одобряване и предлагане за ратификация от Народното събрание на подписаните споразумения с Международната банка за възстановяване и развитие и Европейската банка за възстановяване и развитие за заеми и гаранции по Програмата за оздравяване и преструктуриране на Българските държавни железници.) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 73 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за одобряване на резултатите от заседанието на контактната група по черни метали Република България - Европейския съюз, проведено на 30 октомври 1995 година; Доклад относно резултатите от първото заседание на Комитета за асоцииране Република България - Европейски съюз.) Български документи Протокол Министерски съвет 1995 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 2 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за провеждане на заседание на контактната група по черни метали Република България – Европейски съюз) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 4 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно резултатите от заседанието на Контактната група по черни метали Република България- Европейски съюз и провеждане на следващо заседание на контактната група) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 5 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно резултатите от заседанието на контактната група по черни метали Република България – Европейски съюз и провеждане на следващо заседание на контактната група; Доклад относно заседание на Съвета за асоцииране Република България – Европейски съюз на 30 януари 1996г. в Брюксел) Български документи Протокол от заседание Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 6 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно заседание на Съвета за асоцииране Република България – Европейски съюз на 30 януари 1996г. в Брюксел; Предложение за определяне на националния координатор по Програмата ФАР./Докладва устно министърът на външните работи/) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 9 от заседанието на Министерски съвет (Доклад за одобряване на Трети допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 14 от заседанието на Министерски съвет (Докладна записка от министъра на външните работи относно среща на министрите на външните работи на държавите членки на Европейския съюз и на асоциираните с ЕС държави от Централна и Източна Европа) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 15 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно присъединяването на Република България към Декларацията на Европейския съюз и асоциираните страни от Централна и Източна Европа от 27 февруари 1996г. относно износа на оръжие за бивша Югославия) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 16 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Постановление за изпълнение през 1996г. на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз; Доклад относно запазване на дяловото участие на Република България в капитала и резервите на Фонда за социално развитие на Съвета на Европа и възможности за участие в негови операции за финансиране на програми за икономическо възстановяване на Босна и Херцеговина; Проект на Решение за подписване на финансовите меморандуми към Програмата за сътрудничество между Европейския съюз и Република България/индикативна програма ФАР/ за 1995г.; Доклад относно позициите по присъединяването на асоциираните страни от Централна и Източна Европа към общата позиция на Европейския съюз по износа на оръжие за бивша Югославия от 27 февруари 1996г.; Доклад относно позицията на българската делегация за заседание на Смесения българо- гръцки комитет за програмиране и контрол на Програмата ФАР – трансгранично сътрудничество и Програмата Интеррег II) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 16 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Постановление за изпълнение през 1996г. на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз; Доклад относно запазване на дяловото участие на Република България в капитала и резервите на Фонда за социално развитие на Съвета на Европа и възможности за участие в негови операции за финансиране на програми за икономическо възстановяване на Босна и Херцеговина; Проект на Решение за подписване на финансовите меморандуми към Програмата за сътрудничество между Европейския съюз и Република България/индикативна програма ФАР/ за 1995г.; Доклад относно позициите по присъединяването на асоциираните страни от Централна и Източна Европа към общата позиция на Европейския съюз по износа на оръжие за бивша Югославия от 27 февруари 1996г.; Доклад относно позицията на българската делегация за заседание на Смесения българо- гръцки комитет за програмиране и контрол на Програмата ФАР – трансгранично сътрудничество и Програмата Интеррег II) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 19 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно развитието на трансграничното сътрудничество между Република България и Република Гърция по линията на Програмата ФАР в областта на транспорта) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 20 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за подготовката на Споразумение за заем от Фонда за социално развитие на Съвета на Европа за финансиране на проекта за преструктуриране на здравния сектор) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 26 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно одобряване проект на Декларация на правителството на Република България с цел сключване на Споразумение със Западноевропейския съюз по сигурността на информацията; Доклад относно участие на българска делегация в срещата на министрите на търговията на страните от Централна и Източна Европа в Лайпциг; Доклад относно проект на Меморандум за разбирателство между Комитета по енергетика на Република България, "Национална електрическа компания" ЕАД и Европейската комисия по Програмата за изпитания на първи блок на АЕЦ - Козлодуй; Проект на Решение за одобряване състава на официалната правителствена делегация на Република България за Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие в София на 12-16 април 1996 г.) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 26 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно одобряване проект на Декларация на правителството на Република България с цел сключване на Споразумение със Западноевропейския съюз по сигурността на информацията; Доклад относно участие на българска делегация в срещата на министрите на търговията на страните от Централна и Източна Европа в Лайпциг; Доклад относно проект на Меморандум за разбирателство между Комитета по енергетика на Република България, "Национална електрическа компания" ЕАД и Европейската комисия по Програмата за изпитания на първи блок на АЕЦ - Козлодуй; Проект на Решение за одобряване състава на официалната правителствена делегация на Република България за Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие в София на 12-16 април 1996 г.) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 28 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоциране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, и към Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската икономическа общност и Европейското обединение за въглища и стомана и Република България) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 31 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за утвърждаване на позицията на Република България и на делегация за участие в Конференцията-преглед на Договора за обикновените въоръжени сили в Европа) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 32 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за упълномощаване министъра на транспорта да подпише Меморандум за разбирателство между Европейската комисия и правителството на Република България по ФАР - програма за улесняване на транзита; Проект на Решение за кредитирането на проект за създаване на пазари на производителите и тържища за пресни плодове , заленчуци и цветя в България от Европейската банка за възстановяване и развитие; Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора към Европейската енергийна харта и Протокола за енергоефективност и свързаните с нея природозащитни аспекти; Проект на Решение за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейскоо споразумение за отваряне на програмите на Европейския съюз за Република България; Проект на Решение за утвърждаване състава на българската делегация за участие в Конференцията по обединяване на екологичните стратегии и политики с икономически реформи в новите независими държави и Централна Европа /Хелзинки, Финландия, 31 май - 2 юни 1996 г./) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 34 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на ревизирания Устав на Фонда за социално развитие на Съвета на Европа) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 36 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно приемане на стратегия на Република България за прилагане препоръките на Бялата книга за подготовка за интеграция във вътрешния пазар на Европейския съюз; Доклад относно присъединяване на Република България към Централноевропейското споразумение за свободна търговия /ЦЕФТА/) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 39 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно одобряване на Хартата на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа и упълномощяване на официален представител на Министерството на околната среда) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 40 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно одобряване на Националната програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 1996 година) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №45 от заседанието на Министерски съвет (Предложение за допълване на т.3 от Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 29 юни 1996г. относно одобряване проект на Финансов меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия по Програмата ФАР - BG9601 - "Енергийна програма". ) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №46 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно приемане на проект на Финансов меморандум BG 95-12 по Програмата ФАР за ядрена безопасност.) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №47 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Постановление за изменение на Постановление № 52 на Министерския съвет от 1996г. за изпълнение на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз.) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 48 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно провеждане на заседание на Подкомитета на селкото стопанство в рамките на Комитета по асоцииране България - Европейски съюз.) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 50 от заседанието на Министерски съвет (Предложение за одобряване на отговорите на въпросите на Въпросника на Европейската комисия за изготвяне мнение по молбата за Република България за членство в Европейския съюз.) Български документи Протокол от заседание Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 51 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за одобряване на проекти на Многогодишна индикативна програма ФАР за Република Бйлгария 1996 -1999г., Оперативна програма за страната за 1996г. и Финансов меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия по програми BG 96 - 02/03/04/05/06/07/08. ) Български документи Протокол от заседание Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 59 от заседанието на Министерски съвет (Предложение за назначаване на нов алтернативен управител за Република България в Световната банка и в Европейската банка за възстановяване и развитие; Доклад относно изменение на Протокол № 4 към Европейското споразумение за асоцииране.) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Междуведомствена кореспонденция относно проект за информация за постигнатия от Република България напредък при изпълнение на критериите за членство в ЕС с приложено становище на НСИ Български документи Становище Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Междуведомствена кореспонденция на Министерство на промишлеността до г-жа Надежда Михайлова относно проект за информация във връзка с годишен доклад за постигнатия от България напредък при изпълнение критериите за членство Български документи Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Междуведомствена кореспонденция от Комисия за защита на конкуренцията до г-жа А. Приматарова относно програмата за реализация на Националната стратегия за подготовка на РБългария за членство в ЕС Български документи Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Докладна записка от Надежда Михайлова, министър на външните работи, относно ускоряване подготовката за Република България за членство в Европейския съюз Български документи Докладна записка Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложени информационни бележки за заседание на Съвета по европейска интеграция на 15 април 1998 год. Български документи Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Доклад относно преглед на българската система за определяне на политиката по отношение на ЕС Български документи Доклад Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложени доклад относно хода на изпълнение на Националната стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз, проект за решение на Министерския съвет и проект за съобщение за средствата за масово осведомяване Български документи Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Решение на Министерския съвет за приемане на отчета за хода на изпълнението на Националната стратегия за присъединяване към Европейския съюз Български документи Решение Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложен доклад за разговорите, проведени с Европейската комисия в периода 8-10 март 1999г, свързани с представянето на проекти по програма PHARE-1999 Български документи Доклад Министерство на външните работи 1998 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Втори редовен доклад за постигнатия от България напредък в изпълнение на критериите за членство в ЕС(политика на конкуренция) от Комисия за защита на конкуренцията Български документи Доклад Министерство на външните работи 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Междуведомствена кореспонденция сприложени информационни бележки, свързани с изготвяне на редовен доклад за наmредъка на България в изпълнение на критериите за членство - раздели "Наука и изследвания" и "Образование,квалификация и младеж" Български документи Министерство на външните работи 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Бележка относно проект за информация за подготовката на България за членство в ЕС Български документи Министерство на външните работи 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Паметна бележка от Огнян Чампоев, експерт в управление ЕИ, относно среща на г-н Владимир Кисьов, заместник-министър на външните работи с проф. Джордж Метакидес, директор на програмата ЕСПРИТ в 3. ГД "Промишленост" на ЕК Български документи Министерство на външните работи 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложени документи относно проекта за споразумение за присъединяване на България към програмите на Европейската общност "Леонардо да Винчи" и "Сократ" Български документи Министерство на външните работи 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Дипломатическа кореспонденция с приложено писмо от Бюрото за оказване на техническа помощ за обмен на информация относно искане на Бюрото за подробно формулиране на предложения за правна помощ от страна на Република България Български документи Министерство на външните работи 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Писмо на Европейската комисия до г-жа Надежда Михайлова относно приоритетите за програма PHARE 2000 Български документи Министерство на външните работи 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложено копие от писмо на г-н Фр. Ламурьо и проект за актуализиран вариант на "Партньорство за присъединяване" Български документи Министерство на външните работи 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложен отчет за дейността на служба "ЕИО" при посолството на НРБ в Брюксел през 1988г. Български документи Министерство на външните работи 1999 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложен проект за функциите, задачите и структурата на на Постоянното представителство на НРБ към Европейските общности Български документи Министерство на външните работи 1989 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложена аналитична справка относно възможни последици от създаването на единен пазар на ЕИО за икономическите интереси на НРБ и другите страни-членки на СИВ Български документи Министерство на външните работи 1989 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Доклад относно целите в заключителния етап на преговорите между НР България и ЕИО за сключване на Споразумение за търговия и търговско и икономическо сътрудничество Български документи Доклад Министерство на външните работи 1989 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложени въпроси, които да бъдат поставени на срещата между Марий Иванов - първи заместник-министър на външните работи и Гийо Пен - началник на икономическото управление в МВнР на Кралство Белгия Български документи Министерство на външните работи 1989 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Справка за състоянието на отношенията между НРБ и Европейските общности Български документи Министерство на външните работи 1989 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложено изказването на Хр. Халачев относно разширяването на ЕИО и позициите на България за членство в нея Български документи Министерство на външните работи 1990 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложена информация относно британската политика по преговорите на ЕИО с България и другите източноевропейски страни Български документи Министерство на външните работи 1990 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Доклад относно подписване на спогодба между НРБ и ЕИО за търговия , търговско и икономическо сътрудничество Български документи Доклад Министерство на външните работи 1990 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Паметна бележка относно проведена среща в Комисията на Европейските общности Български документи Министерство на външните работи 1990 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Комюнике от бюлетин "Европа" Български документи Комюнике Министерство на външните работи 1990 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Доклад относно спогодба между НРБ и ЕИО за търговия Български документи Доклад Министерство на външните работи 1990 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Междуведомствена кореспонденция и въпроси относно срещата на Ж. Желев с председателя на Комисията Жак Делор Български документи Министерство на външните работи 1990 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Справка за постигнатия напредък в отношенията на Групата на 24-те и Комисията на ЕИО по линия на програма "ФАР" Български документи Министерство на външните работи 1990 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Писмо от Центъра за европейски изследвания до МВнР относно създаването на Консултативен комитет към Центъра Български документи Министерство на външните работи 1991 Виж файл Предприсъединителна подготовка...  Покажи
Доклад относно споразумение между правителството на Република България и Комисията на Европейските общности за откриване на представителство (делегация) на Комисията на Европейските общности в София Български документи Доклад Министерство на външните работи 1991 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Проект на споразумение между Правителството на Република България и Комисията на Европейските общности относно учредяването на привилегиите и и имунитетите на представителство (делегация) на Комисията на Европейските общности в Република България Български документи Проект на решение Министерство на външните работи 1991 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Междуведомствена кореспонденция с приложена справка относно посещения и срещи на президента на Република България с представители на държави от ЕО Български документи Министерство на външните работи 1991 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Докладна записка от г-н Стоян Ганев - министър на външните работи, до г-н Филип Димитров - министър-председател на Република България относно подготовката на преговорите по асоциитането на България към Европейските общности Български документи Докладна записка Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Меморандум за среща на министър Стоян Ганев със зам. председателя на Комисията на Европейските общности Франс Андриисен Български документи Меморандум Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Изказване на Н. Пр. Г-н Стоян Ганев - министър на външните работи на Република България при започване на преговортие за асоцииране на България към Европейските общности Български документи Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на присъединяване  Покажи
Докладна записка от г-н Стоян Ганев - министър на външните работи, до г-н Филип Димитров - министър-председател на Република България Български документи Докладна записка Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Доклад от Стоян Ганев - зам. министър-председател и министър на външните работи, и Светослав Лучников - министър на правосъдието, Филио Димитров - министър-председателя на Република България относно присъединяването на България към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи Български документи Доклад Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Ратификационен документ от Народното събране на Република България относно Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи Български документи Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Доклад от г-н Стоян Ганев - министър на външните работи, до г-н Филип Димитров - министър-председател на Република България относно ратификацията на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и на първия допълнителен протокол към нев, и присъединяване към четвъртия и седмия допълнителни протоколи Български документи Доклад Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Съобщение от МВнР, отдел "седми", до посолството на Република България в Брюксел относно Споразумението между Правителството на Република България и Комисията на Европейските общности за учредяването и за привилегиите и имунитетите на делегация на Комисята на Европейскитя общности в България Български документи Решение Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Протоколно решение отнсоно Проект на Споразумение между Правителството на Република България и Комисията на Европейските общности за учредяването и за привилегиите и имунитетите на Делегация /Представителство/ на Комисята на Европейскитя общности в България Български документи Решение Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Споразумение между представителството на Република България и Комисията на Европейските общности Български документи Решение Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Доклад от г-н Стоян Ганев - министър на външните работи, до г-н Филип Димитров - министър-председател на Република България относно утвърждаване на Споразумение между Правителството на Република България и Комисията на Европейските общности относно учредяването, привилегиите и имунитетите на Делегация на Комисията на Европейските общности в Република България Български документи Доклад Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Тезиси на транспортните проблеми, които се предполага да бъдат засегнати при обсъждане Споразумението за асоцииране на Република България към Европейските общности Български документи Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Докладна записка от Васил Байчев - началник управление "Външноикономическа политика", до министъра на външните работи г-н Стоян Ганев относно резултатите от третия кръг за сключване на споразумение за асоцииране на Република България към Европейките общности Български документи Докладна записка Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Въпроси, които биха могли да бъдат поставени на срещи с официални представители на страните-членки на Европейските общности след третия кръг от преговорите за асоцииране на Република България към ЕО Български документи Министерство на външните работи 1992 Виж файл Период на асоцииране  Покажи
Протокол № 60 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно провеждане на заседания на подкомитети България - Европейски съюз; Доклад относно присъединяването на Република Българя към Европейската конвенция за борба с тероризма от 27 януари 1977година.) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 61 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно одобряване позициите на българската делегация за заседанието на Контактната група по черни метали "Република България - Европейски съюз" /София, 25 септември 1996г./; Доклад относно осигуряване на финансовото участие в изпълнението на финансови меморандуми по "Програмата ФАР - Трансгранично сътрудничество") Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 61 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно одобряване позициите на българската делегация за заседанието на Контактната група по черни метали "Република България - Европейски съюз" /София, 25 септември 1996г./; Доклад относно осигуряване на финансовото участие в изпълнението на финансови меморандуми по "Програмата ФАР - Трансгранично сътрудничество") Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 63 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно отговорите на допълнителните въпроси, поставени от Европейската комисия във връзка с материалите, представени по Въпросника на Европейската комисия за изготвяне на мнение за Република България по молбата й за членство в Европейския съюз) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 64 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за даване на съгласие за сключване от Министерския съвет на Договор за заем с Фонда за социално развитие на Съвета на Европа; Проект на Решение за резултатите от проведеното заседание на Контактмата група по черни метали Република България - Европейски съюз) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 67 от заседанието на Министерски съвет (Доклад за мандат на българската делегация на Второто заседание на Комитета за асоцииране България - Европейски съюз; Проект на Решение за предложение до Народното събрание за даване на съгласие за провеждане на преговори и сключване на договори от правителството на Република България и "НЕК" АД с Европейската банка за възстановяване и развитие и с Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект за рехабилитация на ТЕЦ "Марица изток 3", модернизация на електрическата мрежа и мерки за намаляване загубите на електрическа енергия) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 68 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решениеза присъединяване на Република България към Многонационалната прграма ФАР - 1995г., за телекомуникации и пощи; Доклад относно изпълнението на финансовите задължения на Република България към Фонда за социално развитие на Съвета на Европа) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 71 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно изплащане на финансови задължения по Кредитното споразумение между Република България и Европейската банказа възстановяване и развитие за изграждане на тържища в България; Доклад относно осигуряване на подкрепа от Европейския съюз за преодоляване на зърнения проблем ) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 74 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за определяне на представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие ) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 75 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно среща на дърважните и правителствени ръководители на държавите-членки на Европейски съюз, с държавните и правителствени ръководители на асоциираните страни от Централна и Източна Европа /Дъблин, 14 декември 1996г./) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 77 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Постановление за условитя и реда за разрешаване износ на черни метали за Европейския съюз през 1997г.; Доклад относно ратифициране на Допълнителния протокол относно търговията с текстилни изделия между Европейската икономическа общност и Република България към Европейското споразумение; Доклад относно срещата на министрите на образованието на асоциираните страни от Центална и Източна Европа с колегите им от Европейски съюз) Български документи Протокол Министерски съвет 1996 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 2 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно програмата на Европейския съюз за спешна социална помощ на Република България; Проект на Решение за финализирането на приватизационния проект "Европейска банка за възстановяване и развитие" - ТБ "Обединена българска банка" АД) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 6 от заседанието на Министерски съвет (Проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество и безопасност на въздухоплаването, изменена с протокола от 12 февруари 1981г., и на Международното споразумение за пътните такси; Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Европейската комисия по ФАР - Многонационалната програма за улеснение на транзита и модернизация на митниците - 1996г. /Гюшево/; Доклад относно Европейския съвет и срещата на държавните и правителствените ръководители на държавите-членки на Европейския съюз, с държавните и правителствените ръководители на асоциираните страни от Централна и Източна Европа и Кипър /Дъблин, 13-14 декември 1996г./; Проект на Постановление за изпълнение през 1997г. на задъжения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия, Чешката република, Словашката република и Република Словения) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 7 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно одобряване на проекти на Многогодишна индикативна програма "Трансгранична сътрудничество България - Гърция 1995-1999г.", на Финансов меморандум BG 95-11 и на Меморандум за разбирателство за изпълнение на програмата ФАР "Трансгранично сътрудничество България - Гърция 1995-1999г.") Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 9 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно подписване на протоколи № 1 и №2 към Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 10 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Постановление за реализация на програма B7-500 на Европейския съюз за спешна социална помощ на Република България) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 12 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно финализиране на преговорите по адаптиране на Европейското споразумение за асоцииране; Доклад относно третата сесия на Съвета за асоцииране България - Европейски съюз) Български документи Протокол Министерски съвет  1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 13 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно определяна на национален координатор по Програмата ФАР; Доклад относно сключване на Допълнително споразумение към Финансов меморандум BG 93-06 "Програма за развитие на финансовия сектор"; Проект на Решение за третата сесия на Съвета за асоцииране България - Европейски съюз) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 15 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно резултатите от третата сесия на Съвета за асоцииране България - Европейски съюз) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 17 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за актуализиране на отговорите на въпросника на Европейската комисия във връзка с молбата на Република България за членство в Европейския съюз) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 19 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за изменение на Решение № 607 на Министерския съвет от 1992г. за определяне на органи за управление на Центъра за европейкси изследвания ) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 21 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Постановление за освобождаване от митни сборове на доставките по проекта за престуктуриране на здравния сектор, финансиран със заеми от Международната банка за реконструкция и развитие и Фонда за социално развитие към Съвета на Европа) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 22 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно изводи от посещението на комисаря Ханс ван ден Брук в България /17-18 март 1997г./ и последващи задачи ) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 23 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за участие на Република България в порграмата SAVE на Европейския съюз; Проект на Решение за подписване от Република България на Европейската конвенция за трансгранична телевизия; Проект на Постановление за освобождаване от митни сборове на доставките по проекта за оздравяване и преструктуриране на Българските държавни железници, финансиран със заеми от Международната банка за възстановяване и развитие, Европейската банка за възстановяване и развитие и агенции за експортно кредитиране) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 25 от заседанието на Министерски съвет(Доклад относно утвърждаване актуализираните отговори на въпросника на Европейската комисия във връзка с молбата на Република България за членство в Европейския съюз) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 26 от заседанието на Министерски съвет(Доклад относно годишна среща на Европейската банка за възстановяване и развитие на 14 и 15 април 1997г. в Лондон) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 28 от заседанието на Министерски съвет(Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 9 на Министерския съвет от 1997г. за изпълнение през 1997г. на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз, ЕАСТ, Чешката република, Словашката република и Република Словения) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 29 от заседанието на Министерски съвет(Доклад относно одобряване на присъединяването на Република България към Европейската програма за научно-техническо сътрудничество COST) Български документи Протокол Министерски съвет  1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 30 от заседанието на Министерски съвет(Доклад относно одобряване участието на Република България в програмата на Европейския съюз „Младежта за Европа III”) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 31 от заседанието на Министерски съвет(Доклад относно одобряване на проект на Национална програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 1997 година) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 32 от заседанието на Министерски съвет(. Доклад относно даване съгласие за приемане на Решение на Съвета за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, за изменение и допълнение на Протокол № 4 към ЕСА) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 41 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за удължаване срока на Споразумението за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие и на финансовия договор с Европейската инвестиционна банка по проекта „Транзитни пътища I”; Проект на Решение за спешно плащане на финансово задължение по Кредитното споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие ) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 51(Проект на Решение за одобряване на мандат по условията на първата заемна вноска от Споразумението за заем между Фонда за социално развитие към Съвета на Европа и Република България по Проекта за преструктуриране на здравния сектор) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 52 от заседанието на Министерски съвет(Доклад относно одобряване на мандат за водене на преговори и подписване на Рамково споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка, регулиращо дейността на ЕИБ в Република България; Доклад относно участието на Република България в срещата на председателството на Европейския съюз и на председателя на Европейската комисия с държавни и правителствени ръководители и министрите на външните работи на държавите от Централна и Източна Европа, Кипър и Турция/27 юни 1997г., Амстердам/) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 53 от заседанието на Министерски съвет(Доклад относно проведеното заседание на Контактната група по обхванатите от Европейското обединение за въглища и стомана/ЕОВС/ продукти Република България – Европейски съюз/София, 5 юни 1997г./; Доклад относно преговори с Европейската комисия за либерализиране на търговията с риба и рибни продукти между Република България и Европейския съюз; Доклад относно преговори с Европейската комисия за концесии в търговията с вино и спиртни напитки между Република България и Европейския съюз за периода 1998-2002) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 54 от заседанието на Министерски съвет(Проект на Решение за одобряване на проекти на протоколи за адаптиране на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, за отчитане приемането на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция в Европейския съюз и резултатите от Уругвайския кръг преговори в рамките на Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ 1994г./съгласувано на подпис на 27 юни 1997г./) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол № 55 от заседанието на Министерски съвет(Проект на Постановление за създаване на механизъм за координация на дейността по подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №45 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно заседание на Контактната група по обхванатите от Европейското обединене за въглища и стомана /ЕОВС/ продукти Република България - Европейски съюз.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №44 от заседанието на Министирски съвет (Проект на Решение за одобряване проет на Заключителен акт на Дипломатическата конференция за изменение и допълнение на Международната конвенция на "Евроконтрол" за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960г. и проект на Протокол за консолидиране на Международната конвенция на "Евроконтрол" с последващите изменения и допълнения, отворени за подписване от 27 юни 1997г. в Брюксел ; Доклад относно определяне на Национален координатор по ФАР. ) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №57 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно усъвършенстване на националния механизъм за координация по програмата ФАР; Проекти на решение за изменение на технически и финансови условия за Заемното споразумение от 11 юни 1992г. между Европейската банка за възстановяване и развитие и Република България за изпълнение на проект "Марица - изток 2 - бл.8" и за упълномощаване министъра на финансите и председателя на Управителния съвет на Националната електрическа компания за водене на преговори за удължаване на правото на заемополучателя да тегли от заема по Споразумението за кредитиране от Европейската банка за възстановяване и развитие; Доклад относно одобряване проект на Рамково споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №58 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Постановление за определяне на основните функции и задачи на Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция; Проект на Решение за определяне на делегация за водене на преговори и даване на съгласие за сключване на договор за заем с Европейската инвестиционна банка;Доклад относно усъвършенстване на националния механизъм за координация по ПрограмаФАР. ) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №59 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за определяне делегация за водене на преговори и даване на съгласие за сключване на договор за заем с Европейската инвестиционна банка.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №60от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно приемане Декларация на правителството на Република България по становището на Европейската комисия по молбата на Република България за членство в Европейския съюз.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №61 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за даване на съгласие за осъществяване на програмата на Европейския съюз "Съдействие за структурно приспособяване и реформа" /SARA/ приусловията на Финансовото предложение на Комисията на Европейския съюз от 23 април 1997г. и за одобряване на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Комисията на Европейския съюз за реализация на програмата.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №62 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамково споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка, регулиращо дейността на ЕИБ в България.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №63 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за одобряване на типов проект на спогодба със страни-членки на Европейския съюз, за установяване на безвизов режим по отношение на пригежателите на дипломатически и служебни паспорти, издадени от МИнистерството на външните работи.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №66 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно допъленение на решението по т.15 от Протокол №30 от заседанието на Министерския съвет на 14 април 1997г. във връзка с участието на Република България в програмата на Европейския съюз "Младежта за Европа III".) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №67 от заседанието на Министерски съвет (Порект на Решение за увеличаването на дяловия капитал на Република България в Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/; Проект на Решение за одобряване на допълнение към Споразумението за предоставяне на кредит от 1992г. /Проект за ТЕЦ "Марица - изток 2" / между Европейската банка за възстановяване и развитие и Република България.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №69 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно провеждане на преговори и сключване на Договор за заем между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" ЕАД за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №71 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за одобряване присъединяването на Република България към Европейската конвенция за борба с тероризма; Проект на Решение за даване на съгласие за приемане на решението на Съвета за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, за приемане на правилата за въвеждане и прилагане на разпоредбите на Европейското споразумение за асоцииране в областта на конкуренцията; Проект на Решение за започване на преговори за сключване на Споразумение за присъединяване на Република България към Централноевропейското споразумение за свободна търговия /ЦЕФТА/ и доклад за участие на правителствена делегация в срещата на министър-прецедателите на страните-членки на ЦЕФТА) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №72 от заседанието на Мнистерски съвет (Доклад относно предложение за решение за присъединяване на Република България към Програмата на Европейския съюз за сътрудничество в образованието SOCRATES) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №75 от заседанието на Мнистерски съвет (Проект на Решение за одобряване участието на Република България през 1998 г. в програмите на Европейския съюз за култура и аудиовизия "Калейдоскоп", "Рафаел", "Ариана" и "МЕДИА II") Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №76 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за одобряване на Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №77 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София; Проект на Постановление за реализация на Програна В7-5000 на Европейския съюз за спешно социално подпомагане на Република България и проект на Решение за даване на пълномощия за подписване на Меморандум за разбирателство и на Финансов меморандум между правителството на Република България и Комисията на Европейския съюз) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №78 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Изменение №1 към Финансов договор от 8 май 1992 г. между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" ЕАД по проекта "Марица-изток 2"; Доклад относно допълнение на решението по т.15 от Протокол №30 от заседанието на Министерския съвет на 14 април 1997 г. във връзка с участието на Република България в програмата на Европейския съюз "Младежта за Европа III"; Проект на Решение за одобрение позициите на българската делегация за третото заседание на Комитета за асоцииране Република България - Европейски съюз и за определяне ръководителя на българската делегация и на нейния състав) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №80 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Постановление за създаване на механизъм за координация и връзки с Бюрото за техническа помощ и обмен на информация по Бялата книга /TAIEX/; Доклад относно проект на Меморандум за енергийна политика на Република България и в частност на Споразумението за безвъзмездна помощ в размер 24 млн. екю между Европейската банка за възстановяване и развитие и "Национална електрическа компания" ЕАД и правителството на Република България за модернизажия на АЕЦ "Козлодуй" 1-4.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №83 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за подписване на Европейската конвенция за гражданството; Проект на Решение за подписване на Допълнитено споразумение с Фонда за социално развитие към Съвета на Европа по проекта за престрктуриране на здравния сектор; Доклад относно сключване на кредитно споразумение с Европейската общност за заем от 250 млн. екю; Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Европейската конвенция за трансгранична телевизия.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №84 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно участие на българска делегация в срещата на министрите по Откритото частично споразумение EUR-OPA за големите бедствия към Съвета на Европа, 24 и 25 ноември 1997 г. в Монако.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №85 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за предложение до Народното събрание за даване на съгласие за сключване на договор за заем с Европейската инвестиционна банка, съфинансираща структуроопределящи обекти и проекти по програмата ФАР - СВС - трансгранично сътрудничество между Република България и Република Гърция; Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 382 на Министерския съвет от 1997 г. за реализация на Програмата В7-5000 на Европейския съюз за спешно социално подпомагане на Република България.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №87 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за ратифициране на Европейската конвенция за борба с тероризма; Доклад относно заседание на Подкомитет №3 България - Европейски съюз /търговия, промишленост, обхванати от Европейското обединение за въглища и стомана /ЕОВС/ стоки и защита на потребителя/,Брюксел, 11 и 12 декември 1997 г.; Доклад относно одобряване позицията на българската делегация за четвъртото заседание на Смесения комитет България - ЕАСТ (София, 16 декември 1997 г.); Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Кредитното споразумение за предоставяне на заем в размер 250 млн. екю от Европейската общност на Република България; Проект на решение за одобряване дейността на българската делегация на третото заседание на Комитета по асоцииране Република България - Европейцкия съюз.) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №88 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за предложение да Народното събрание за ратифициране на измененията на Конвенцията за създаване на Европейска организация за спътникови далекосъобщения "Евтелсат".) Български документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи
Протокол №89 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за присъединяване на Република България към Конвенцията за издаване на европейски патенти от 5 октомври 1973 г.) Европейски документи Протокол Министерски съвет 1997 Виж файл Предприсъединителна подготовка  Покажи