Заглавие Вид Тип Произход Година Файл Описание Действие
Решение на Съвета от 19 октомври 1992, предоставящи допълнителна средносрочна финансова помощ за България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1992 -  Покажи
Второ допълнително становище на Икономическия и социален комитет върху отношенията на Европейските общности със Страните от Централна и Източна Европа – България и Румъния Европейски документи Становище Европейски икономически и социален... 1993 -  Покажи
Резолюция относно икономическите и търговски отношения между Европейската общност и България Европейски документи Резолюция Европейски парламент (Комисия... 1993 -  Покажи
Europe Agreement 1995 Европейски документи други - споразумение Европейските общности 1995 -  Покажи
Подготовка на асоциираните страни от Централна и Източна Европа за интеграция към вътрешния пазар на Съюза Европейски документи Бяла книга Европейска комисия 1995 -  Покажи
Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the European Community and the Republic of Bulgaria Европейски документи Протокол Съвет на ЕС 1997 -  Покажи
Програма 2000 Европейски документи Програма Европейска комисия 1997 -  Покажи
97/472/EC: Решение на Съвета от 22 юли 1997, предоставящо макро-финансова помощ на България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1997 -  Покажи
Становище на Европейската комисия по молбата на България за членство в ЕС - Програма 2000 Европейски документи Становище Европейска комисия 1997 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 1998 Европейски документи Доклад Европейска комисия 1998 -  Покажи
Резолюция относно молбата на България за членство в Европейския съюз, с оглед Европейски документи Резолюция Европейски парламент (Комисия... 1998 -  Покажи
Решение на Съвета от 30 март 1998 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1998 -  Покажи
Сближаване и разширяване: СЦИЕ и регионална политика Европейски документи Работен документ Европейски парламент (Дирекция... 1998 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 1999 Европейски документи Доклад Европейска комисия 1999 -  Покажи
Решение на Съвета от 6 декември 1999 за принципите, приоритетите, междинните цели и условията, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1999 -  Покажи
Composite Paper 1999 Европейски документи Приложение Европейска комисия 1999 -  Покажи
Enlargement Strategy Paper - Report on progress towards accession by each of the candidate countries Европейски документи Доклад Европейска комисия 2000 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2000 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2000 -  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2001 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2001 -  Покажи
Предложение за Решение на Съвета от 5 декември 2001 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Enlargement Group 2001 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2001 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2001 -  Покажи
Редовен доклад на Европейската комисия за прогреса на България към присъединяването Европейски документи Доклад Европейска комисия 2001 -  Покажи
Резолюция на Европейския парламент от 2001 относно българската молба за членство в Европейския съюз Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2001 -  Покажи
Country Report on Bulgaria - Agricultural Situation in the Candidate Countries 2002 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2002 -  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2002 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2002 -  Покажи
Декларация и препоръки на Съвета от 30 октомври 2002 след 15-та среща на Съвместен парламентарен комитет Европейски документи Декларация Съвет на Европейския съюз 2002 -  Покажи
Комюнике от Комисията до Съвета и Европейския парламент: Пътна карта за България и Румъния Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2002 -  Покажи
Към разширения Съюз: Стратегически документ и доклад на Европейската комисия за напредъка към присъединяване на всяка от страните кандидатки Европейски документи Стратегически документ/доклад Европейска комисия 2002 -  Покажи
Мнение на Комисията по регионална политика, транспорт и туризъм и за Комисията по външни работи, човешки права, обща сигурност и отбрана за разширяването: състояние на преговорите, напредък към присъединяване на страните кандидатки Европейски документи Мнение Европейски парламент 2002 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2002 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2002 -  Покажи
Решение на Съвета от 28 януари 2002 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2002 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2003 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2003 -  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2003 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2003 -  Покажи
Решение на Съвета от 19 май 2003 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2003 -  Покажи
A financial package for the accession negotiations with Bulgaria and Romania Европейски документи Комуникация Европейска комисия 2004 -  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2004 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2004 -  Покажи
Комюнике от Комисията: Финансов пакет за преговорите за присъединяване с България и Румъния Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2004 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2004 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2004 -  Покажи
Доклад за резултатите от преговорите за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз Европейски документи Доклад Европейска комисия 2005 -  Покажи
Заключение на Европейския съвет от 17 декември 2004, потвърждавайки приключването на преговорите за присъединяване с Република България Европейски документи Заключение Съвет на Европейския съюз 2005 -  Покажи
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република България за присъединяване към Европейския съюз Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2005 -  Покажи
Комюнике от Комисията до Съвета и Европейския парламент: Въздействие от присъединяването на България и Румъния върху човешките ресурси на Комисията Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2005 -  Покажи
Комюнике на Комисията: Подробен мониторингов доклад за състоянието на готовност за членство в ЕС на България и Румъния Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2005 -  Покажи
Presidency Conclusions 2005 Европейски документи Заключение Съвет на ЕС 2005 -  Покажи
Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и Румъния към ЕС Европейски документи Протокол 2005 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2005 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2005 -  Покажи
Report on the Results of the Negotiations on the Accession of Bulgaria and Romania to the European Union Европейски документи Доклад Европейска комисия 2005 -  Покажи
Решение на Съвета  от 25 април 2005 година относно приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз Европейски документи Решение Съвета на ЕС 2005 -  Покажи
Становище на Комисията от 22 февруари 2005 за молбите за присъединяване към Европейския съюз от Република България и Румъния Европейски документи Становище Европейска комисия 2005 -  Покажи
Финално становище от 28 ноември 2005 на Съвета след 20-та среща на Съвместен парламентарен комитет Европейски документи Становище Съвет на Европейския съюз 2005 -  Покажи
Court of Auditors Special Report concerning Phare investment projects in Bulgaria and Romania Европейски документи Доклад Сметна палата 2006 -  Покажи
Monitoring Report May 2006 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2006 -  Покажи
Решение на Комисията от 13.12.2006 за установяването на механизъм за сътрудничество и проверка на прогреса в България, за да се адресират специфични показатели в сферата на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност Европейски документи Европейска комисия 2006 -  Покажи
Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно съпътстващите мерки след присъединяването Европейски документи Доклад Европейска комисия 2007 -  Покажи
Доклад относно предложението за решение на Европейски парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз Европейски документи Доклад Европейски парламент (Комисия... 2007 -  Покажи
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCILon Bulgaria's progress on accompanying measures following Accession 2007 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2007 -  Покажи
Решение на Комисията за промяна на решение 2006/596/EC, изготвящо списък на страните членки, отговарящи наусловията за финансиране от Кохезионния фонд запериода 2007-2014, що се отнася до България и Румъния Европейски документи Решение Европейска комисия 2007 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2008 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2008 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2008 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2008 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2009 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2009 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2009 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2009 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism March 2010 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2010 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2010 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2010 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2011 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2011 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2011 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2011 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2012 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2012 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2012 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2012 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2014 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2014 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2015 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2015 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2016 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2016 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2017 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2017 -  Покажи
ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 1998 Европейски документи Доклад Европейската комисия 1998 -  Покажи
РЕДОВЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 1999 Европейски документи Доклад Европейската комисия 1999 -  Покажи
РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА 2000 Г. НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Европейски документи Доклад Европейската комисия -  Покажи
2001 РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Европейски документи Доклад Европейската комисия 2001 -  Покажи
2002 РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Европейски документи Доклад Европейската комисия 2002 -  Покажи
РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 2003 Европейски документи Доклад Европейската комисия 2003 -  Покажи
РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 2004 Европейски документи Доклад Европейската комисия 2004 -  Покажи
СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ Български документи Протокол от заседание VII Велико народно събрание 1990 Виж файл  Покажи
България в ЕС: Решение на ВНС 1990 Проект за парламентарното решение предвиждащо пълноправното членство на България в Европейския съюз (тогава Европейски общности), гласувано от VII Велико народно събрание на 22 декември 1990 Български документи Проект на решение VII Велико народно събрание 1990 -  Покажи
България в ЕС: Решение на ВНС Български документи Решение VII Велико народно събрание 1991 Виж файл  Покажи
СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Български документи Стратегия Министерският съвет на Република... 1998 Виж файл  Покажи
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИСЬЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЫОЗ Български документи Стратегия - проект 1998 Виж файл  Покажи
Тезиси по т.1 от дневния ред: Информацuя относно xoдa на npoцeдypama no аналumuчнuя npeглeg на законодателството Република България - Европейски Съюз: Изводи и препоръки Български документи Съвет по европейска интеграция 1998 Виж файл  Покажи
Национална програма за приемане достиженията на правото на ЕС Български документи Програма Министерски съвет 2000 Виж файл  Покажи
Стратегия за ускоряване на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз Български документи Стратегия Министерски съвет 2001 Виж файл  Покажи
СТРАТЕГИЯ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ от присъединяванекъм интегриране Български документи Стратегия Министерски съвет 2002 Виж файл  Покажи
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи Стратегия Министерски съвет 2002 Виж файл  Покажи
ПЛАН З А ДЕЙСТВИЕ 2002-2006 И РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2002 ГОДИНА ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи План за действие Министерски съвет 2002 Виж файл  Покажи
СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Български документи Стратегия - проект Министерство на регионалното... 2002 Виж файл  Покажи
Усвояване на средствата от предприсъединителните фондове на ЕС за периода 2000-2004 Български документи Доклад Министерство на финансите 2004 Виж файл  Покажи
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС 2004-2007 (гласуван от ОС на НСОРБ на 9 юли 2004 г.) Български документи План Национално сдружение на общините... 2004 Виж файл  Покажи
Лисабонска стратегия: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ (2006-2009) Български документи Програма Агенция за икономически анализи... 2006 Виж файл  Покажи
СТРАТЕГИЯ З А УЧАСТИЕ Н А РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД Н А ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи Стратегия 2006 -  Покажи
Съвместен парламентарен комитет БЪЛГАРИЯЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ 22ро заседание Български документи Заключителен документ Народно събрание на Република... 2006 Виж файл  Покажи
ДОКЛАДИ И ДЕКЛАРАЦИИ на Смесения консултативен комитет Европейски съюз - България (2003-2006) Български документи Република България ИКОНОМИЧЕСКИ... 2007 Виж файл  Покажи
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Атанас Кирчев, директор на дирекция "Предприсъедини програми и проекти" Български документи Докладна записка Дирекция "Предприсъедини програми... Виж файл  Покажи
Методологически документи на Европейския съюз за структурните и предприсъединителните фондове (2000-2006) Български документи Министерство на регионалното... Виж файл  Покажи
ЗА СЪВРЕМЕННА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЯЛА КНИГА ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи Бяла книга Министерски съвет Виж файл  Покажи
ИНФОРМАЦИЯ ПОИСКАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА СТАНОВИЩЕ ПО МОЛБАТА ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ВЪВЕДЕНИЕ Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 1· ,,Митнически съюз и данъчно облагане" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 2 „Селско сrопансrво" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 4 „Въпроси на заетосгrа и социалното развитие" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 5 "Транспорт" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 8 „Енергетика" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 10 "Вътрешен пазар" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 11 "Съгласуваност между икономика и социална сфера" Български документи -  Покажи
Раздел 12 „Околна среда" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 13 „Защита на потребителите" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 14 "Научни изследвания и технологично развитие# Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 15 "Пощи и далекосъобщения " Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 16 ,,Аудиовизуална политика и култура" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 17 "Образование, професионално обучение, проблеми на младежта" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 18 „Финансов контрол" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 19 „Статистика" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 20 „Външноикономически отношения" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 21 „Сътрудничество за развитие" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 22 "ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА" Български документи Виж файл  Покажи
Раздел 23 "Правосъдие и вътрешни работи" Български документи Виж файл  Покажи
Неидентифициран Български документи Виж файл  Покажи
Central and Eastern Europe on the way into the European Union Интерпретативни документи Книга с изследвания Публикувано от: "Bertelsmann Foundation"... 1996 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Автори: Йохана Даймел и Румен... 1996 Виж файл  Покажи
ОСП на ЕС и неиното значение за България Интерпретативни документи Сборник с доклади от конференция Център за европейски изследвания... 1996 Виж файл  Покажи
Европейският съюз и интегрирането на България в европейските структури Интерпретативни документи Сборник с доклади Институт за икономическа политика 1997 Виж файл  Покажи
Сближаване на законодателството на република България с правото на ЕС в областта на опазване на въздуха от замърсяване Интерпретативни документи Книга Институт "Отворено общество"... 1998 Виж файл  Покажи
Участието на България е структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия? Интерпретативни документи Сборник с доклади Център за Европейски изследвания... 1998 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Автор: Роналд Мойс 1998 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Автори: Цвета Каменова, Адрияна... 1998 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Автор: Бисерка Бенишева 1998 Виж файл  Покажи
Търговската политика на България в контекста на споразумението и за асоцииране към ЕС Интерпретативни документи Книга Институт за икономическа политика;... 1999 Виж файл  Покажи
Социални проблеми на присъединяването на България към ЕС Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 1999 Виж файл  Покажи
България и структурните фондове на ЕС Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 1999 Виж файл  Покажи
Подготовка за преговори за членство на България в Европейския съюз Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 1999 Виж файл  Покажи
Социални проблеми на присъединяването на България към Европейския съюз *** Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията... 1999 Виж файл  Покажи
Забранени споразумения, решения и съгласувана практика в българското конкурентно право и хармонизация с европейските правила по конкуренция Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 1999 Виж файл  Покажи
Проблеми на корупцията с публичната администрация Интерпретативни документи Книга - правни и икономически изследвания Институт за икономическа политика... 1999 Виж файл  Покажи
Аспекти и възможности за приближаване на българската икономика към ЕС Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 1999 Виж файл  Покажи
EU - dedicated institutions within the Bulgarian Government Интерпретативни документи Студия European Centre for Comperative Goverment and Public... 1999 Виж файл  Покажи
Регионалните и местните власти в процеса на европейската интеграция*** Интерпретативни документи Книга Институт за европейски изследвания... 2000 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Глава от книга - 2000 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Глава от книга - 2000 Виж файл  Покажи
Preparation for EU Accession*** Интерпретативни документи Институт за икономическа политика... 2000 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Доклад Автор: Снежана Малеева 2000 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Доклад Автор: Борис Ланджев 2000 Виж файл  Покажи
Процесът на правна евроинтеграция като специфична част от цялостния интеграционен процес Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 2000 Виж файл  Покажи
Winners and loosers of EU integration Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 2000 Виж файл  Покажи
Наличие на функционираща пазарна икономика в България - Какво сочи докладът на ЕК за 2000г? Интерпретативни документи Доклад Център за либерални стратегии... 2000 Виж файл  Покажи
World Bank, Bulgaria: The Dual Challenge of Transition and Accession (February 2001) Интерпретативни документи Рапорт Световната банка 2001 Виж файл  Покажи
Judicial Independence in Bulgaria, Monitoring the EU Accession Process EUMAP (2001) Интерпретативни документи Глава от книга Институт "Отворено общество" 2001 Виж файл  Покажи
Хармонизиране на данъчното облагане с изискванията на ЕС Интерпретативни документи Книга Публикувано от Център за икономическо... 2001 Виж файл  Покажи
Политиката за конкуренцията и вертикалните споразумения в ЕС и България Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 2001 Виж файл  Покажи
Напредъкът на България по пътя към членство в ЕС през 2000г. - Поглед от неправителствения сектор Интерпретативни документи Доклад Европейски институт Автор:... 2001 Виж файл  Покажи
Judicial Capacity in Bulgaria, Monitoring the EU Accession Process EUMAP (2002) Интерпретативни документи Глава от книга Институт "Отворено общество" 2002 Виж файл  Покажи
Corruption and Anti-Corruption Policy in Bulgaria, Monitoring the EU Accession Process EUMAP Интерпретативни документи Глава от книга Институт "Отворено общество" 2002 Виж файл  Покажи
Мониторинг на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз 2002 Интерпретативни документи Книга Автори: Ирина Бокова, Александър... 2002 Виж файл  Покажи
Briefing notes on specific Bulgarian experience in both EU association and accession processes *** Интерпретативни документи Студия Европейски институт 2002 Виж файл  Покажи
Перспективи за разширяването на Европейския съюз на изток Интерпретативни документи Свободен универиситет Берлин;... 2002 Виж файл  Покажи
България в Европейския съюз - възможности и предизвикателства пред малкия и среден бизнес Интерпретативни документи Сборник с доклади Институт за икономическа политика... 2002 Виж файл  Покажи
Поуки от реформите от 1994 до 2004 // Анатомия на прехода : Стопанската политика на България от 1989 до 2004 Интерпретативни документи Анализ Автор: Красен Станчев 2004 Виж файл  Покажи
Anticorruption Reforms in Bulgaria (2004) Интерпретативни документи Книга Коалиция 2000 / Център за изследване... 2004 Виж файл  Покажи
Конституцията от 1991 и присъединяването на бг към ЕС Интерпретативни документи Книга Институт за икономическа политика;... 2004 Виж файл  Покажи
Изпълнение на целите от Лисабон- конкурентоспособна ли е българската икономика Интерпретативни документи Сборник с документи от конференция Център за икономическо развитие 2004 Виж файл  Покажи
National Report on Rules of competition in Bulgaria Интерпретативни документи Доклад Европейски институт Автор:... 2004 Виж файл  Покажи
Understanding Reform Success and Failure A Country Study for Bulgaria, Centre for Economic and Strategic Research Интерпретативни документи Доклад Автори: Бойко Николов, Николай... 2005 Виж файл  Покажи
Bulgaria The Road to Successful EU Integration – The Policy Agenda, Country Economic Memorandum Интерпретативни документи Меморандум Световната банка 2005 Виж файл  Покажи
Judicial Reform The Prosecution Office and Investigation Authorities in the Context of EU Membership Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 2005 Виж файл  Покажи
Предизвикателства пред финансовите сектори в бившите и настоящи страни-кандидатки за членство в ЕС в контекства на европейското законодателство на вътрешния пазар Интерпретативни документи Сборник с доклади Публикувано от И.И.П, в сътрудничество... 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Автор: Методи Христов 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Автор: Ирена младенова 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Автор: Петър Игнатиев 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Автор: Галина Димитрова 2005 Виж файл  Покажи
Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз *** Интерпретативни документи Книга Институт по публична администрация... 2005 Виж файл  Покажи
Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз*** Интерпретативни документи Книга Изд. СУ„Св. Климент Охридски”... 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Европейска интеграция Интерпретативни документи Глава от книга Автори: Емилия Георгиева, Калоян... 2005 Виж файл  Покажи
EU accession- The Factor of Foreign Direct Investmemt in the Central and Eastern European Candidate Countries Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика 2005 Виж файл  Покажи
История на европейската интеграция 1945 - 2005 - глава 4.3 България - в настоящето на Европейския съюз Интерпретативни документи Глава от книга Автор: Мирела Велева-Евтимова 2006 Виж файл  Покажи
Bulgaria Public Finance Policy Review. Leveraging EU Funds for Productivity and Growth Интерпретативни документи Рапорт Световната банка 2006 Виж файл  Покажи
Susette Schuster 4th Peer Review, on judicial reform Интерпретативни документи Доклад Автор: Сузете Шустер 2006 Виж файл  Покажи
"Bulgaria courts EU with summer clampdown on sleaze" Интерпретативни документи Статия EU Observer 2006 Виж файл  Покажи
On the Eve of EU Accession Anti-corruption Reforms in Bulgaria Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 2006 Виж файл  Покажи
Готови ли сме за фондове на Европейския съюз - Национален доклад за развитието на човека Интерпретативни документи Книга Програмата на ООН за развитие 2006 Виж файл  Покажи
Compliance in the EU enlargement process : The limits of conditionality // European Integration online Papers (EIoP), Vol. 11 Интерпретативни документи Пейпър Автор: Bernard Steunenberg 2007 Виж файл  Покажи
Transition, European Integration and Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries Интерпретативни документи Студия Niigata university Автор: Yoji Koyama 2008 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи - 2008 Виж файл  Покажи
Enlarging the European Union: Effects on the new member states and the EU Интерпретативни документи Книга TRANS EUROPEAN POLICY STUDIES ASSOCIATION 2009 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Доклад Автори: Красимир Николов, Калоян... 2009 Виж файл  Покажи
Между водената от разширяване европеизация и балканската изключителност: оценка на влизането на България и Румъния в Европейския съюз Интерпретативни документи Доклад Автор: Димитрис Пападимитриу... 2012 Виж файл  Покажи
The Limits of Europeanisation : EU Accession and Gender Equality in Bulgaria and Romania // The European Union’s 2007 enlargement / Ed. by Cristina Chiva, David Phinnemore. - London etc. : Routledge Интерпретативни документи Доклад Автор: Cristina Chiva, David Phinnemore 2012 Виж файл  Покажи
Between Enlargement-Led Europeanisation and Balkan Exceptionalism : An Appraisal of Bulgaria’s and Romania’s Entry into the European Union // The European Union’s 2007 enlargement Интерпретативни документи Доклад Автор: Dimitris Papadimitriou, Eli Gateva 2012 Виж файл  Покажи
Central and Eastern European attitudes in the face of union Интерпретативни документи Студия Автор: Simona Guerra 2013 Виж файл  Покажи
Eastern Enlargement Ten Years On: Transcending the East–West Divide? // Journal of Common Market Studies, 2014, Vol. 52, N 1, pp. 1-16 Интерпретативни документи Статия Автор: Rachel A. Epstein 2014 Виж файл  Покажи
България и икономическите критерии от Копенхаген за членство в ЕС Интерпретативни документи Студия Европейски институт Няма информация, но анализираните... Виж файл  Покажи
-  Покажи
-  Покажи
Мониторинг на процеса на присъединяване към ЕС: Корупция и антикорупционна политика Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество"... 2002 Виж файл  Покажи
Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система в България 2003-2008 година Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество"... 2009 Виж файл  Покажи
The pathological power of the EU: Vicious cycles of rule of law reform in South Eastern Europe Интерпретативни документи Студия автор: Мартин Менделски 2015 Виж файл  Покажи
L’EUROPEen Formation Интерпретативни документи Книга Centre international de formation européenne  2012 Виж файл  Покажи
Проблеми на стратегическото планиране на публичния сектор на Република България Интерпретативни документи Студия автор: Проф. д-р Николай Арабаджийски 2011 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne автор:... 2012 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne автор:... 2012 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne автор:... 2012 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne ... 2012 Виж файл  Покажи
Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne... 2012 Виж файл  Покажи
Бисерка Бенишева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Бисерка Бенишева 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Боян Хаджиев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Боян Хаджиев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Гергана Паси. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Гергана Паси 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Жасмин Попова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Жасмин Попова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Зинаида Златанова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Зинаида Златанова 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Ирина Бокова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Ирина Бокова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Ивайло Калфин. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Ивайло Калфин 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Иван Костов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Иван Костов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Калоян Симеонов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Калоян Симеонов 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Кръстьо Преславски. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Кръстьо Преславски 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Любов Панайотова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Любов Панайотова 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Любомир Кючуков. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Любомир Кючуков 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Мариана Хрисчева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Мариана Хрисчева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Мария Серкеджиева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Мария Серкеджиева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Марио Милушев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Марио Милушев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Меглена Кунева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Меглена Кунева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Меглена Плугчиева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Меглена Плугчиева 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Метин Казак. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Метин Казак 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Надя Димитрова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Надя Димитрова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Николай Василев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Николай Василев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Пламен Панайотов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Пламен Панайотов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Радка Балабанова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Радка Балабанова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Сергей Станишев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Сергей Станишев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Славчо Нейков. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Славчо Нейков 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Станислав Даскалов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Станислав Даскалов 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Четин Казак. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Четин Казак 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Юлиана Николова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Юлиана Николова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Васил Гарнизов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Васил Гарнизов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Владимир Шопов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Владимир Шопов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Милко Ковачев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Милко Ковачев Виж файл След присъединяването.  Покажи
Владимир Кисьов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Владимир Кисьов 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Проф. Ингрид Шикова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Проф. Ингрид Шикова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Павлина Попова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Павлина Попова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Чарлина Вичева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Чарлина Вичева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Надежда Нейнски. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Надежда Нейнски 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Борислав Шулев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Борислав Шулев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Владимир Мишев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Владимир Мишев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Евгений Иванов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Евгений Иванов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Красимир Костов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Красимир Костов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Цветан Цветков. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Цветан Цветков 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Антоанета Приматарова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Антоанета Приматарова 2018 Виж файл   След присъединяването....  Покажи