Заглавие Вид Тип Произход Година Файл Описание Действие
Решение на Съвета от 19 октомври 1992, предоставящи допълнителна средносрочна финансова помощ за България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1992 -  Покажи
Второ допълнително становище на Икономическия и социален комитет върху отношенията на Европейските общности със Страните от Централна и Източна Европа – България и Румъния Европейски документи Становище Европейски икономически и социален... 1993 -  Покажи
Резолюция относно икономическите и търговски отношения между Европейската общност и България Европейски документи Резолюция Европейски парламент (Комисия... 1993 -  Покажи
Europe Agreement 1995 Европейски документи други - споразумение Европейските общности 1995 -  Покажи
Подготовка на асоциираните страни от Централна и Източна Европа за интеграция към вътрешния пазар на Съюза Европейски документи Бяла книга Европейска комисия 1995 -  Покажи
Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the European Community and the Republic of Bulgaria Европейски документи Протокол Съвет на ЕС 1997 -  Покажи
Програма 2000 Европейски документи Програма Европейска комисия 1997 -  Покажи
97/472/EC: Решение на Съвета от 22 юли 1997, предоставящо макро-финансова помощ на България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1997 -  Покажи
Становище на Европейската комисия по молбата на България за членство в ЕС - Програма 2000 Европейски документи Становище Европейска комисия 1997 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 1998 Европейски документи Доклад Европейска комисия 1998 -  Покажи
Резолюция относно молбата на България за членство в Европейския съюз, с оглед Европейски документи Резолюция Европейски парламент (Комисия... 1998 -  Покажи
Решение на Съвета от 30 март 1998 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1998 -  Покажи
Сближаване и разширяване: СЦИЕ и регионална политика Европейски документи Работен документ Европейски парламент (Дирекция... 1998 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 1999 Европейски документи Доклад Европейска комисия 1999 -  Покажи
Решение на Съвета от 6 декември 1999 за принципите, приоритетите, междинните цели и условията, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1999 -  Покажи
Composite Paper 1999 Европейски документи Приложение Европейска комисия 1999 Виж файл  Покажи
Enlargement Strategy Paper - Report on progress towards accession by each of the candidate countries Европейски документи Доклад Европейска комисия 2000 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2000 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2000 -  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2001 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2001 -  Покажи
Предложение за Решение на Съвета от 5 декември 2001 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Enlargement Group 2001 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2001 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2001 -  Покажи
Редовен доклад на Европейската комисия за прогреса на България към присъединяването Европейски документи Доклад Европейска комисия 2001 -  Покажи
Резолюция на Европейския парламент от 2001 относно българската молба за членство в Европейския съюз Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2001 -  Покажи
Country Report on Bulgaria - Agricultural Situation in the Candidate Countries 2002 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2002 -  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2002 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2002 -  Покажи
Декларация и препоръки на Съвета от 30 октомври 2002 след 15-та среща на Съвместен парламентарен комитет Европейски документи Декларация Съвет на Европейския съюз 2002 -  Покажи
Комюнике от Комисията до Съвета и Европейския парламент: Пътна карта за България и Румъния Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2002 -  Покажи
Към разширения Съюз: Стратегически документ и доклад на Европейската комисия за напредъка към присъединяване на всяка от страните кандидатки Европейски документи Стратегически документ/доклад Европейска комисия 2002 -  Покажи
Мнение на Комисията по регионална политика, транспорт и туризъм и за Комисията по външни работи, човешки права, обща сигурност и отбрана за разширяването: състояние на преговорите, напредък към присъединяване на страните кандидатки Европейски документи Мнение Европейски парламент 2002 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2002 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2002 Виж файл  Покажи
Решение на Съвета от 28 януари 2002 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2002 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2003 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2003 Виж файл  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2003 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2003 Виж файл  Покажи
Решение на Съвета от 19 май 2003 за принципите, приоритетите, междинните цели и условия, които се съдържат в Партньорството за присъединяване на Република България Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2003 -  Покажи
A financial package for the accession negotiations with Bulgaria and Romania Европейски документи Комуникация Европейска комисия 2004 -  Покажи
Enlargement Strategy Paper 2004 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2004 Виж файл  Покажи
Комюнике от Комисията: Финансов пакет за преговорите за присъединяване с България и Румъния Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2004 -  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2004 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2004 Виж файл  Покажи
Доклад за резултатите от преговорите за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз Европейски документи Доклад Европейска комисия 2005 -  Покажи
Заключение на Европейския съвет от 17 декември 2004, потвърждавайки приключването на преговорите за присъединяване с Република България Европейски документи Заключение Съвет на Европейския съюз 2005 -  Покажи
Законодателна резолюция на Европейския парламент относно молбата на Република България за присъединяване към Европейския съюз Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2005 -  Покажи
Комюнике от Комисията до Съвета и Европейския парламент: Въздействие от присъединяването на България и Румъния върху човешките ресурси на Комисията Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2005 -  Покажи
Комюнике на Комисията: Подробен мониторингов доклад за състоянието на готовност за членство в ЕС на България и Румъния Европейски документи Комюнике Европейска комисия 2005 -  Покажи
Presidency Conclusions 2005 Европейски документи Заключение Съвет на ЕС 2005 Виж файл  Покажи
Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и Румъния към ЕС Европейски документи Протокол 2005 Виж файл  Покажи
Regular Report from the Commission on Bulgaria's Progress Towards Accession 2005 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2005 Виж файл  Покажи
Report on the Results of the Negotiations on the Accession of Bulgaria and Romania to the European Union Европейски документи Доклад Европейска комисия 2005 Виж файл  Покажи
Решение на Съвета  от 25 април 2005 година относно приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз Европейски документи Решение Съвета на ЕС 2005 Виж файл  Покажи
Становище на Комисията от 22 февруари 2005 за молбите за присъединяване към Европейския съюз от Република България и Румъния Европейски документи Становище Европейска комисия 2005 -  Покажи
Финално становище от 28 ноември 2005 на Съвета след 20-та среща на Съвместен парламентарен комитет Европейски документи Становище Съвет на Европейския съюз 2005 -  Покажи
Court of Auditors Special Report concerning Phare investment projects in Bulgaria and Romania Европейски документи Доклад Сметна палата 2006 -  Покажи
Monitoring Report May 2006 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2006 Виж файл  Покажи
Решение на Комисията от 13.12.2006 за установяването на механизъм за сътрудничество и проверка на прогреса в България, за да се адресират специфични показатели в сферата на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност Европейски документи Европейска комисия 2006 -  Покажи
Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно съпътстващите мерки след присъединяването Европейски документи Доклад Европейска комисия 2007 Виж файл  Покажи
Доклад относно предложението за решение на Европейски парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз Европейски документи Доклад Европейски парламент (Комисия... 2007 Виж файл  Покажи
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Bulgaria's progress on accompanying measures following Accession 2007 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2007 Виж файл  Покажи
Решение на Комисията за промяна на решение 2006/596/EC, изготвящо списък на страните членки, отговарящи наусловията за финансиране от Кохезионния фонд запериода 2007-2014, що се отнася до България и Румъния Европейски документи Решение Европейска комисия 2007 -  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2008 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2008 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2008 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2008 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2009 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2009 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2009 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2009 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism March 2010 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2010 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2010 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2010 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2011 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2011 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2011 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2011 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism February 2012 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2012 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism July 2012 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2012 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2014 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2014 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2015 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2015 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2016 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2016 Виж файл  Покажи
INTERIM REPORT FROM THE COMMISSION On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism January 2017 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2017 Виж файл  Покажи
ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 1998 Европейски документи Доклад Европейската комисия 1998 -  Покажи
РЕДОВЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 1999 Европейски документи Доклад Европейската комисия 1999 -  Покажи
РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА 2000 Г. НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Европейски документи Доклад Европейската комисия -  Покажи
2001 РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Европейски документи Доклад Европейската комисия 2001 Виж файл  Покажи
2002 РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Европейски документи Доклад Европейската комисия 2002 Виж файл  Покажи
РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 2003 Европейски документи Доклад Европейската комисия 2003 Виж файл  Покажи
РЕДОВЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 2004 Европейски документи Доклад Европейската комисия 2004 Виж файл  Покажи
СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ Български документи Протокол от заседание VII Велико народно събрание 1990 Виж файл  Покажи
България в ЕС: Решение на ВНС 1990 Проект за парламентарното решение предвиждащо пълноправното членство на България в Европейския съюз (тогава Европейски общности), гласувано от VII Велико народно събрание на 22 декември 1990 Български документи Проект на решение VII Велико народно събрание 1990 -  Покажи
България в ЕС: Решение на ВНС Български документи Решение VII Велико народно събрание 1991 Виж файл  Покажи
СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Български документи Стратегия Министерският съвет на Република... 1998 Виж файл  Покажи
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИСЬЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЫОЗ Български документи Стратегия - проект 1998 Виж файл  Покажи
Тезиси по т.1 от дневния ред: Информацuя относно xoдa на npoцeдypama no аналumuчнuя npeглeg на законодателството Република България - Европейски Съюз: Изводи и препоръки Български документи Доклад Съвет по европейска интеграция 1998 Виж файл  Покажи
Национална програма за приемане достиженията на правото на ЕС Български документи Програма Министерски съвет 2000 Виж файл  Покажи
Стратегия за ускоряване на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз Български документи Стратегия Министерски съвет 2001 Виж файл  Покажи
СТРАТЕГИЯ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ от присъединяванекъм интегриране Български документи Стратегия Министерски съвет 2002 Виж файл  Покажи
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи Стратегия Министерски съвет 2002 Виж файл  Покажи
ПЛАН З А ДЕЙСТВИЕ 2002-2006 И РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2002 ГОДИНА ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи План за действие Министерски съвет 2002 Виж файл  Покажи
СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Български документи Стратегия - проект Министерство на регионалното... 2002 Виж файл  Покажи
Усвояване на средствата от предприсъединителните фондове на ЕС за периода 2000-2004 Български документи Доклад Министерство на финансите 2004 Виж файл  Покажи
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС 2004-2007 (гласуван от ОС на НСОРБ на 9 юли 2004 г.) Български документи План Национално сдружение на общините... 2004 Виж файл  Покажи
Лисабонска стратегия: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ (2006-2009) Български документи Програма Агенция за икономически анализи... 2006 Виж файл  Покажи
СТРАТЕГИЯ З А УЧАСТИЕ Н А РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД Н А ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи Стратегия 2006 Виж файл  Покажи
Съвместен парламентарен комитет БЪЛГАРИЯЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ 22ро заседание Български документи Заключителен документ Народно събрание на Република... 2006 Виж файл  Покажи
ДОКЛАДИ И ДЕКЛАРАЦИИ на Смесения консултативен комитет Европейски съюз - България (2003-2006) Български документи Доклад Република България ИКОНОМИЧЕСКИ... 2007 Виж файл  Покажи
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Атанас Кирчев, директор на дирекция "Предприсъедини програми и проекти" Български документи Докладна записка Дирекция "Предприсъедини програми... Виж файл  Покажи
Методологически документи на Европейския съюз за структурните и предприсъединителните фондове (2000-2006) Български документи Заключителен документ Министерство на регионалното... Виж файл  Покажи
ЗА СЪВРЕМЕННА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЯЛА КНИГА ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Български документи Бяла книга Министерски съвет Виж файл  Покажи
ИНФОРМАЦИЯ ПОИСКАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА СТАНОВИЩЕ ПО МОЛБАТА ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ВЪВЕДЕНИЕ Български документи Пейпър  Отговори на Въпросник за... Виж файл  Покажи
Раздел 1· ,,Митнически съюз и данъчно облагане" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 2 „Селско сrопансrво" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 4 „Въпроси на заетосгrа и социалното развитие" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 5 "Транспорт" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 8 „Енергетика" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 10 "Вътрешен пазар" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 11 "Съгласуваност между икономика и социална сфера" Български документи -  Покажи
Раздел 12 „Околна среда" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 13 „Защита на потребителите" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 14 "Научни изследвания и технологично развитие# Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 15 "Пощи и далекосъобщения " Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 16 ,,Аудиовизуална политика и култура" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 17 "Образование, професионално обучение, проблеми на младежта" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 18 „Финансов контрол" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 19 „Статистика" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 20 „Външноикономически отношения" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 21 „Сътрудничество за развитие" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 22 "ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Раздел 23 "Правосъдие и вътрешни работи" Български документи Глава от книга Отговори на Въпросник за изготвяне... Виж файл  Покажи
Неидентифициран Български документи Виж файл  Покажи
Central and Eastern Europe on the Way into the European Union Интерпретативни документи Доклад Автори: Йохана Даймел и Румен... 1996 Виж файл  Покажи
ОСП на ЕС и неиното значение за България Интерпретативни документи Сборник с доклади от конференция Център за европейски изследвания... 1996 Виж файл  Покажи
Европейският съюз и интегрирането на България в европейските структури Интерпретативни документи Сборник с доклади Институт за икономическа политика 1997 Виж файл  Покажи
Сближаване на законодателството на република България с правото на ЕС в областта на опазване на въздуха от замърсяване Интерпретативни документи Книга Институт "Отворено общество"... 1998 Виж файл  Покажи
Участието на България е структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия? Интерпретативни документи Сборник с доклади Център за Европейски изследвания... 1998 Виж файл  Покажи
Участието на България е структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия Интерпретативни документи Глава от книга Автор: Роналд Мойс 1998 Виж файл  Покажи
Участието на България е структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия Интерпретативни документи Глава от книга Автори: Цвета Каменова, Адрияна... 1998 Виж файл  Покажи
Участието на България в структурните фондове на ЕС - лесна за ползване привилегия Интерпретативни документи Книга Автор: Бисерка Бенишева 1998 Виж файл  Покажи
Търговската политика на България в контекста на споразумението и за асоцииране към ЕС Интерпретативни документи Книга Институт за икономическа политика;... 1999 Виж файл  Покажи
Социални проблеми на присъединяването на България към ЕС Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 1999 Виж файл  Покажи
България и структурните фондове на ЕС Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 1999 Виж файл  Покажи
Подготовка за преговори за членство на България в Европейския съюз Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 1999 Виж файл  Покажи
Социални проблеми на присъединяването на България към Европейския съюз *** Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията... 1999 Виж файл  Покажи
Забранени споразумения, решения и съгласувана практика в българското конкурентно право и хармонизация с европейските правила по конкуренция Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 1999 Виж файл  Покажи
Проблеми на корупцията с публичната администрация Интерпретативни документи Книга - правни и икономически изследвания Институт за икономическа политика... 1999 Виж файл  Покажи
Аспекти и възможности за приближаване на българската икономика към ЕС Интерпретативни документи Сборник Институт за икономическа политика 1999 Виж файл  Покажи
EU - dedicated institutions within the Bulgarian Government Интерпретативни документи Студия European Centre for Comperative Goverment and Public... 1999 Виж файл  Покажи
Регионалните и местните власти в процеса на европейската интеграция*** Интерпретативни документи Книга Институт за европейски изследвания... 2000 Виж файл  Покажи
Регионалните и местните власти в процеса на европейска интеграция Интерпретативни документи Глава от книга - 2000 Виж файл  Покажи
Регионалните и местните власти в процеса на европейска интеграция. Интерпретативни документи Глава от книга - 2000 Виж файл  Покажи
Preparation for EU Accession*** Интерпретативни документи Пейпър Институт за икономическа политика... 2000 Виж файл  Покажи
Preparation for EU accession Интерпретативни документи Доклад Автор: Снежана Малеева 2000 Виж файл  Покажи
Preparation for EU accession Интерпретативни документи Доклад Автор: Борис Ланджев 2000 Виж файл  Покажи
Процесът на правна евроинтеграция като специфична част от цялостния интеграционен процес Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 2000 Виж файл  Покажи
Winners and loosers of EU integration Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 2000 Виж файл  Покажи
Наличие на функционираща пазарна икономика в България - Какво сочи докладът на ЕК за 2000г? Интерпретативни документи Доклад Център за либерални стратегии... 2000 Виж файл  Покажи
World Bank, Bulgaria: The Dual Challenge of Transition and Accession (February 2001) Интерпретативни документи Рапорт Световната банка 2001 Виж файл  Покажи
Judicial Independence in Bulgaria, Monitoring the EU Accession Process EUMAP (2001) Интерпретативни документи Глава от книга Институт "Отворено общество" 2001 Виж файл  Покажи
Хармонизиране на данъчното облагане с изискванията на ЕС Интерпретативни документи Книга Публикувано от Център за икономическо... 2001 Виж файл  Покажи
Политиката за конкуренцията и вертикалните споразумения в ЕС и България Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика... 2001 Виж файл  Покажи
Напредъкът на България по пътя към членство в ЕС през 2000г. - Поглед от неправителствения сектор Интерпретативни документи Доклад Европейски институт Автор:... 2001 Виж файл  Покажи
Judicial Capacity in Bulgaria, Monitoring the EU Accession Process EUMAP (2002) Интерпретативни документи Глава от книга Институт "Отворено общество" 2002 Виж файл  Покажи
Corruption and Anti-Corruption Policy in Bulgaria, Monitoring the EU Accession Process EUMAP Интерпретативни документи Глава от книга Институт "Отворено общество" 2002 Виж файл  Покажи
Мониторинг на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз 2002 Интерпретативни документи Книга Автори: Ирина Бокова, Александър... 2002 Виж файл  Покажи
Briefing notes on specific Bulgarian experience in both EU association and accession processes *** Интерпретативни документи Студия Европейски институт 2002 Виж файл  Покажи
Перспективи за разширяването на Европейския съюз на изток Интерпретативни документи Книга Свободен универиситет Берлин;... 2002 Виж файл  Покажи
България в Европейския съюз - възможности и предизвикателства пред малкия и среден бизнес Интерпретативни документи Сборник с доклади Институт за икономическа политика... 2002 Виж файл  Покажи
Поуки от реформите от 1994 до 2004 // Анатомия на прехода : Стопанската политика на България от 1989 до 2004 Интерпретативни документи Анализ Автор: Красен Станчев 2004 Виж файл  Покажи
Anticorruption Reforms in Bulgaria (2004) Интерпретативни документи Книга Коалиция 2000 / Център за изследване... 2004 Виж файл  Покажи
Конституцията от 1991 и присъединяването на бг към ЕС Интерпретативни документи Книга Институт за икономическа политика;... 2004 Виж файл  Покажи
Изпълнение на целите от Лисабон- конкурентоспособна ли е българската икономика Интерпретативни документи Сборник с документи от конференция Център за икономическо развитие 2004 Виж файл  Покажи
National Report on Rules of competition in Bulgaria Интерпретативни документи Доклад Европейски институт Автор:... 2004 Виж файл  Покажи
Understanding Reform Success and Failure A Country Study for Bulgaria, Centre for Economic and Strategic Research Интерпретативни документи Доклад Автори: Бойко Николов, Николай... 2005 Виж файл  Покажи
Bulgaria The Road to Successful EU Integration – The Policy Agenda, Country Economic Memorandum Интерпретативни документи Меморандум Световната банка 2005 Виж файл  Покажи
Judicial Reform The Prosecution Office and Investigation Authorities in the Context of EU Membership Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 2005 Виж файл  Покажи
Предизвикателства пред финансовите сектори в бившите и настоящи страни-кандидатки за членство в ЕС в контекства на европейското законодателство на вътрешния пазар Интерпретативни документи Сборник с доклади Публикувано от И.И.П, в сътрудничество... 2005 Виж файл  Покажи
Предизвикателства пред финансовите сектори Интерпретативни документи Глава от книга Автор: Методи Христов 2005 Виж файл  Покажи
Предизвикателства пред финансовите сектори Интерпретативни документи Книга Автор: Ирена младенова 2005 Виж файл  Покажи
Предизвикателства пред финансовите сектори Интерпретативни документи Глава от книга Автор: Петър Игнатиев 2005 Виж файл  Покажи
Предизвикателства пред финансовите сектори Интерпретативни документи Автор: Галина Димитрова 2005 Виж файл  Покажи
Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз *** Интерпретативни документи Книга Институт по публична администрация... 2005 Виж файл  Покажи
Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз*** Интерпретативни документи Книга Изд. СУ„Св. Климент Охридски”... 2005 Виж файл  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Aудиовизуална политика и законодателство на ЕС Интерпретативни документи Глава от книга - 2005 Виж файл  Покажи
Европейска интеграция Интерпретативни документи Глава от книга Автори: Емилия Георгиева, Калоян... 2005 Виж файл  Покажи
EU accession- The Factor of Foreign Direct Investmemt in the Central and Eastern European Candidate Countries Интерпретативни документи Студия Институт за икономическа политика 2005 Виж файл  Покажи
История на европейската интеграция 1945 - 2005 - глава 4.3 България - в настоящето на Европейския съюз Интерпретативни документи Глава от книга Автор: Мирела Велева-Евтимова 2006 Виж файл  Покажи
Bulgaria Public Finance Policy Review. Leveraging EU Funds for Productivity and Growth Интерпретативни документи Рапорт Световната банка 2006 Виж файл  Покажи
Susette Schuster 4th Peer Review, on judicial reform Интерпретативни документи Доклад Автор: Сузете Шустер 2006 Виж файл  Покажи
"Bulgaria courts EU with summer clampdown on sleaze" Интерпретативни документи Статия EU Observer 2006 Виж файл  Покажи
On the Eve of EU Accession Anti-corruption Reforms in Bulgaria Интерпретативни документи Книга Център за изследване на демокрацията 2006 Виж файл  Покажи
Готови ли сме за фондове на Европейския съюз - Национален доклад за развитието на човека Интерпретативни документи Книга Програмата на ООН за развитие 2006 Виж файл  Покажи
Compliance in the EU enlargement process : The limits of conditionality // European Integration online Papers (EIoP), Vol. 11 Интерпретативни документи Пейпър Автор: Bernard Steunenberg 2007 Виж файл  Покажи
Transition, European Integration and Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries Интерпретативни документи Студия Niigata university Автор: Yoji Koyama 2008 Виж файл  Покажи
Transition, European Integration and Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries Интерпретативни документи Глава от книга - 2008 Виж файл  Покажи
Enlarging the European Union: Effects on the new member states and the EU Интерпретативни документи Книга TRANS EUROPEAN POLICY STUDIES ASSOCIATION 2009 Виж файл  Покажи
The Effect of EU accession on Bulgaria Интерпретативни документи Доклад Автори: Красимир Николов, Калоян... 2009 Виж файл  Покажи
Между водената от разширяване европеизация и балканската изключителност: оценка на влизането на България и Румъния в Европейския съюз Интерпретативни документи Доклад Автор: Димитрис Пападимитриу... 2012 Виж файл  Покажи
The Limits of Europeanisation : EU Accession and Gender Equality in Bulgaria and Romania // The European Union’s 2007 enlargement / Ed. by Cristina Chiva, David Phinnemore. - London etc. : Routledge Интерпретативни документи Доклад Автор: Cristina Chiva, David Phinnemore 2012 Виж файл  Покажи
Between Enlargement-Led Europeanisation and Balkan Exceptionalism : An Appraisal of Bulgaria’s and Romania’s Entry into the European Union // The European Union’s 2007 enlargement Интерпретативни документи Доклад Автор: Dimitris Papadimitriou, Eli Gateva 2012 Виж файл  Покажи
Central and Eastern European attitudes in the face of union Интерпретативни документи Студия Автор: Simona Guerra 2013 Виж файл  Покажи
Eastern Enlargement Ten Years On: Transcending the East–West Divide? // Journal of Common Market Studies, 2014, Vol. 52, N 1, pp. 1-16 Интерпретативни документи Статия Автор: Rachel A. Epstein 2014 Виж файл  Покажи
България и икономическите критерии от Копенхаген за членство в ЕС Интерпретативни документи Студия Европейски институт Няма информация, но анализираните... Виж файл  Покажи
Мониторинг на процеса на присъединяване към ЕС: Корупция и антикорупционна политика Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество"... 2002 Виж файл  Покажи
Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система в България 2003-2008 година Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество"... 2009 Виж файл  Покажи
The pathological power of the EU: Vicious cycles of rule of law reform in South Eastern Europe Интерпретативни документи Студия автор: Мартин Менделски 2015 Виж файл  Покажи
L’EUROPEen Formation Интерпретативни документи Книга Centre international de formation européenne  2012 Виж файл  Покажи
Проблеми на стратегическото планиране на публичния сектор на Република България Интерпретативни документи Студия автор: Проф. д-р Николай Арабаджийски 2011 Виж файл  Покажи
Public opinion in Bulgaria with regard to the EU membership in the context of the economic crisis Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne автор:... 2012 Виж файл  Покажи
The crisis and eurosceptism in central and eastern Europe. Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne автор:... 2012 Виж файл  Покажи
Destructuring the notion of EU conditionality as a panacea in the context of enlargement Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne автор:... 2012 Виж файл  Покажи
Euroscepticism and the return to nationalism Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne ... 2012 Виж файл  Покажи
Post accession (anti)corruption record in Romanian and Bulgarian Интерпретативни документи Статия Centre international de formation européenne... 2012 Виж файл  Покажи
Бисерка Бенишева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Бисерка Бенишева 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Боян Хаджиев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Боян Хаджиев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Гергана Паси. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Гергана Паси 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Жасмин Попова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Жасмин Попова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Зинаида Златанова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Зинаида Златанова 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Ирина Бокова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Ирина Бокова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Ивайло Калфин. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Ивайло Калфин 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Иван Костов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Иван Костов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Калоян Симеонов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Калоян Симеонов 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Кръстьо Преславски. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Кръстьо Преславски 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Любов Панайотова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Любов Панайотова 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Любомир Кючуков. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Любомир Кючуков 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Мариана Хрисчева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Мариана Хрисчева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Мария Серкеджиева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Мария Серкеджиева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Марио Милушев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Марио Милушев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Меглена Кунева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Меглена Кунева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Меглена Плугчиева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Меглена Плугчиева 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Метин Казак. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Метин Казак 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Надя Димитрова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Надя Димитрова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Николай Василев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Николай Василев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Пламен Панайотов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Пламен Панайотов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Радка Балабанова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Радка Балабанова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Сергей Станишев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Сергей Станишев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Славчо Нейков. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Славчо Нейков 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Станислав Даскалов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Станислав Даскалов 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Четин Казак. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Четин Казак 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Юлиана Николова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Юлиана Николова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Васил Гарнизов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Васил Гарнизов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Владимир Шопов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Владимир Шопов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Милко Ковачев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Милко Ковачев Виж файл След присъединяването.  Покажи
Владимир Кисьов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Владимир Кисьов 2017 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Проф. Ингрид Шикова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Проф. Ингрид Шикова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Павлина Попова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Павлина Попова 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Чарлина Вичева. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Чарлина Вичева 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Надежда Нейнски. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Надежда Нейнски 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Борислав Шулев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Борислав Шулев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Владимир Мишев. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Владимир Мишев 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Евгений Иванов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Евгений Иванов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Красимир Костов. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Красимир Костов 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Цветан Цветков. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Цветан Цветков 2018 Виж файл След присъединяването.  Покажи
Антоанета Приматарова. Спомени на участници в процеса на присъединяване. Български документи Интервю Антоанета Приматарова 2018 Виж файл   След присъединяването....  Покажи
Nations in Transit 2006 Интерпретативни документи Доклад Freedom House 2006 Виж файл  Покажи
Анализ на въздействието на възможните сценарии за членство на България в ЕС, предвидени в Договора за присъединяване Интерпретативни документи Анализ Институт "Отворено общество" 2006 Виж файл  Покажи
Българската конституционна реформа в контекста на присъединяването на Република България към Европейския съюз (2003 – 2005) Интерпретативни документи Доклад Център за изследване на демокрация 2005 Виж файл  Покажи
Българският капиталов пазар в контекста на присъединяването към Европейския съюз Интерпретативни документи Доклад Център за изследване на демокрация 1999 Виж файл  Покажи
Eвропейската интеграция на България - Предприсъединителни реформи Интерпретативни документи Книга Фондация Фридрих Еберт 2005 Виж файл    Покажи
Присъединяването на България към Европейския съюз: ролята на политическите партии Интерпретативни документи Доклад Център за изследване на демокрация 1999 Виж файл  Покажи
Modernity and Tradition: European and National in Bulgaria Интерпретативни документи Книга International Center for Minority Studies and Intercultural... 2012 Виж файл  Покажи
Институционално взаимодействие в процеса на европейска интеграция и роля на парламента в България Интерпретативни документи Анализ Фондация "Парламентарен... 2002 Виж файл  Покажи
Миграция и вътрешна сигурност Интерпретативни документи Книга Автор: Десислава Симеонова... 2004 Виж файл  Покажи
1.6 млн. неразкрити и ненаказани престъпления са срамът на прехода Интерпретативни документи Статия Автор: Петър Петров 2016 Виж файл  Покажи
7 посланици от ЕС призоваха за реформи в съдебната система у нас Интерпретативни документи Статия Издава "СЕГА" АД 2005 Виж файл  Покажи
Правителството прие добър план за действие, който може да подготви България за ефективно членство в ЕС на 1 януари 2007 г. Интерпретативни документи Статия Информационен център "Europe... 2005 Виж файл  Покажи
Със 766 задачи се нагърби правителството до членството в ЕС Интерпретативни документи Статия Автор: Светла Семерджиева 2005 Виж файл  Покажи
Много българи не виждат съществена полза от ЕС Интерпретативни документи Статия Издава "СЕГА" АД 2014 Виж файл  Покажи
ОЛАФ разследва рекорден брой евроизмами в България Интерпретативни документи Статия Автори: Драгомир Николов, Наделина... 2011 Виж файл  Покажи
ОЛАФ тепърва ще има работа в България Интерпретативни документи Статия Автор: Петър Петров 2011 Виж файл  Покажи
12 випуска бяха изгубени в опитите за образователна реформа Интерпретативни документи Статия автор: Ванина Стоянова 2014 Виж файл  Покажи
25 г. след ноември 1989 г. - преди и след в графики Интерпретативни документи Статия автор: Георги Ганев 2014 Виж файл  Покажи
Корупцията и политическият натиск са най-съществените проблеми на правораздавателните институции в България Интерпретативни документи Статия Alpha Research Маркетингови и социални... 2012 Виж файл  Покажи
Членството в ЕС и конкурентноспособността на българската икономика Интерпретативни документи Книга Център за икономическо развитие 2011 Виж файл  Покажи
Послание за обновление и реформа Интерпретативни документи Становище https://www.gov.uk/government/speeches/a-message-of-renewal-and-reform.bg 2013 Виж файл  Покажи
Бюджет 2010 копие на Бюджет 1990? Интерпретативни документи Статия Автор : Цвета Динкова 2010 Виж файл  Покажи
Aftershocks: What Did the Crisis Do to Europe? Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2013 Виж файл  Покажи
Цената на правосъдието в България - Оценка на обществените разходи за правосъдие и вътрешен ред 2009-2010 година Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2011 Виж файл  Покажи
Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система в България 2003-2008 година Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2009 Виж файл  Покажи
PISA 2012: България е в дъното на класацията по математика Интерпретативни документи Статия Автор : Люба Йорданова 2013 Виж файл  Покажи
ОЛАФ изисква повече от съдебната власт в България Интерпретативни документи Статия Mediapool 2010 Виж файл  Покажи
България оглави класация по непрозрачни обществени поръчки Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2016 Виж файл  Покажи
България остава най-сивата икономика в ЕС Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2013 Виж файл  Покажи
България отново е първенец по сигнали за измами с европари Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2011 Виж файл  Покажи
България пак е двойкаджия в усвояването на пари от ЕС Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2011 Виж файл  Покажи
Източник от Еврокомисията: България подритва членството си в ЕС Интерпретативни документи Статия OFFNews 2013 Виж файл  Покажи
България продължава да тъне в корупция, изпреварена само от Гърция Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2013 Виж файл  Покажи
България с най-много безработни, необразовани и неучещи младежи в ЕС Интерпретативни документи Статия Mediapool 2012 Виж файл  Покажи
България се подреди сред най-недемократичните страни в ЕС Интерпретативни документи Статия СЕГА 2013 Виж файл  Покажи
България харчи за болници с 20% повече от европейските страни Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2015 Виж файл  Покажи
Българската здравна система трайно е сред най-лошите в Европа Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2015 Виж файл  Покажи
Българската съдебна система е една от трите най-зависими в ЕС Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл  Покажи
От 214 проекта по ФАР в регионалното министерство само в два няма нарушения Интерпретативни документи Статия Mediapool; Автор: Десислава Лещарска 2009 Виж файл  Покажи
Провалите на държавното управление пращат България на опашката в Европа Интерпретативни документи Статия СЕГА 2016 Виж файл  Покажи
Служител на ЕС за България: На практика си имаме работа със страна от Дивия запад Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл  Покажи
Стана ли ви по-широчко в ЕС? Би трябвало Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Светослав Терзиев 2014 Виж файл  Покажи
Страсбург: Съдът в България е безотговорен и анархистичен Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Светослав Терзиев 2009 Виж файл  Покажи
Кабинетът в конфликт с Брюксел за управлението на еврофондовете Интерпретативни документи Статия Mediapool, Автор: Лили Границка 2013 Виж файл  Покажи
Миш-маш в управлението на еврофондовете Интерпретативни документи Статия Mediapool, Автор: Десислава Лещарска 2009 Виж файл  Покажи
Българските управляващи разбират само срама, не и вината Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Бриджит Чарнота Виж файл  Покажи
Българското общество пред присъединяване към Европейския съюз Интерпретативни документи Книга Авторски състав: Анна Мантарова,... 2006 - прекалено голям файл  Покажи
Всеки европроект в регионалното министерство е с нарушение Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Наделина Анева 2016 Виж файл  Покажи
В България контролът над властта е много слаб, твърди доклад Интерпретативни документи Статия ДНЕВНИК 2016 Виж файл  Покажи
В остро критичен доклад ЕК настоява за реформиране "из основи" на ВСС и прокуратурата Интерпретативни документи Статия Mediapool, Автор: Красен Николов 2012 Виж файл  Покажи
В нарушения са 70-85% от обществените поръчки Интерпретативни документи Статия Mediapool 2011 Виж файл  Покажи
Държавата е похарчила 1.5 млрд. лв., за да повиши заетостта с 2% Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Десислава Колева 2015 Виж файл  Покажи
ЕК ни върна със забележки споразумението за еврофондовете до 2020 г. Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Таня Петрова 2014 Виж файл  Покажи
Европарите са допринесли за 65% от икономическия растеж на BG Интерпретативни документи Статия ДНЕС 2012 Виж файл  Покажи
Европарламентът изправи България на позорния стълб заради корупция Интерпретативни документи Статия Институт за правни анализи... 2014 Виж файл  Покажи
ЕС санкциионира Румъния със 700 млн. евро заради грешки с еврофондовете Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл  Покажи
ЕК отговори на критиките на Букурещ за мониторинговия механизъм Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл  Покажи
Колко е тъжно да бъдеш европеец Интерпретативни документи Статия Капитал,         ... 2013 Виж файл  Покажи
В България съдят предимно за катастрофи и кражби Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Александър Колев 2011 Виж файл  Покажи
Корупцията в здравеопазването има обективна основа Интерпретативни документи Статия Mediapool, Автор: Стойчо Кацаров... 2012 Виж файл  Покажи
Колко спечели България от членството в ЕС? Интерпретативни документи Статия money.bg 2014 Виж файл  Покажи
Българската корупция е рак в тялото на ЕС, написа „Индипендънт” Интерпретативни документи Статия DARIKnews 2013 Виж файл  Покажи
Европейският съюз - сбъднати мечти или разочарование Интерпретативни документи Доклад Група за европейски прогнози... 2015 Виж файл  Покажи
Safeguarging the Rule of Law in an Enlarged EU - The Cases of Bulgaria and Romania Интерпретативни документи Доклад Centre for European Policy Studies 2009 Виж файл  Покажи
Граждански доклад за готовността на България за пълноправно членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2006 Виж файл  Покажи
Ефекти от членството в ЕС върху държавния бюджет на България за 2007 Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2007 Виж файл  Покажи
Преглед на готовността на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство Интерпретативни документи Доклад Доклад на експертна група с... 2007 Виж файл  Покажи
Междинен граждански доклад за изпълнение на ангажиментите в критичните области от подготовката на България за членство в Европейския Съюз Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2006 -  Покажи
Граждански доклад за изпълнение на ангажиментите в критичните области от подготовката на България за членство в Европейския Съюз Интерпретативни документи Доклад Институт "Отворено общество" 2006 Виж файл  Покажи
Българската икономика разчита прекалено много на европарите Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Румяна Гочева 2016 Виж файл  Покажи
Българските медии са в повсеместен упадък Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ 2013 Виж файл  Покажи
В Албания и Македония бизнес се прави по-лесно, отколкото у нас Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Ивет Миткова 2016 Виж файл  Покажи
Българите са най-недоволните от жилищата си в ЕС Интерпретативни документи Статия ИНВЕСТОР, Автор: Десислава Попова 2015 Виж файл  Покажи
В България живеят най-недоволните граждани на Европа Интерпретативни документи Статия СЕГА 2007 Виж файл  Покажи
Властта е прахосала 20 млрд. лв. за 10 години Интерпретативни документи Статия СЕГА, Автор: Христо Николов 2008 Виж файл  Покажи
Всеки четвърти румънец е замесен в престъпление Интерпретативни документи Статия СЕГА 2016 Виж файл  Покажи
ВСС и главният прокурор не оправдават очакванията за борба с корупцията Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл  Покажи
Preying on the state: The transformation of Bulgaria after 1989 Интерпретативни документи Книга Автор: Венелин Ганев 2011 Виж файл  Покажи
Preying on the state: The transformation of Bulgaria after 1989 Интерпретативни документи Книга Автор: Венелин Ганев 2007 Виж файл  Покажи
Preying on the state: The transformation of Bulgaria after 1989 Интерпретативни документи Книга Автор: Венелин Ганев 2007 Виж файл  Покажи
Europeanization and Effective Democracy in Romania and Bulgaria Интерпретативни документи Студия Romanian Journal of Political Sciences 2011 Виж файл  Покажи
The Adventures of the CVMin Bulgaria and Romania Интерпретативни документи Пейпър MaXCaPProject“Maximizing the integration capacity... 2016 Виж файл  Покажи
Bulgaria's Road to the European Union: Progress,Problems and Perspectives Интерпретативни документи Студия Автори: Антоанета Димитрова... 2001 Виж файл  Покажи
Catching Up? ConsolidatingLiberal Democracy in Bulgaria and Romania after EU Accession Интерпретативни документи Студия Автори: Aneta B. Spendzharova & Milada Anna... 2011 Виж файл  Покажи
Bulgaria on the road to European Union Интерпретативни документи Студия Автор: EMIL GIATZIDIS 2004 Виж файл  Покажи
Preface: The European Union’s 2007 Enlargement Интерпретативни документи Студия Автор: Dr Cristina Chiva, David Phinnemore 2009 Виж файл  Покажи
Успехите и провалите на българските правителства 1998 - 2012 Български документи Статия Институт за пазарна икономика 2012 Виж файл  Покажи
Safeguarding the Rule of Law in an Enlarged EU The Cases of Bulgaria and Romania Интерпретативни документи Доклад Автори: Susie Alegre, Ivanka Ivanova and Dana... 2009 Виж файл  Покажи
The 2007 accession of Bulgaria and Romania: ritual and reality Интерпретативни документи Студия Автор: Калин Иванов 2010 Виж файл  Покажи
The unbearable lightness of membership:Bulgaria and Romania after the 2007 EUaccession Интерпретативни документи Пейпър Автор: Светлозар Андреев 2009 Виж файл  Покажи
Говорителят на ЕК Марк Грей: Брюксел не приема България като "проблемен случай" Интерпретативни документи Статия Mediapool 2013 Виж файл  Покажи
ЕС наля 5 милиарда лева в българските общини Интерпретативни документи Статия СЕГА           ... 2016 Виж файл  Покажи
България в игра "тука има, тука нема" по селската европрограма Интерпретативни документи Статия Mediapool Автор: Лили Границка 2014 -  Покажи
Как се бори корупция в ЕС? Интерпретативни документи Статия СЕГА 2012 Виж файл  Покажи
Европарламентът препоръча спирането на еврофондовете за България Интерпретативни документи Статия Mediapool 2014 Виж файл  Покажи
За EXIT натисни член 7! Интерпретативни документи Статия Автор: Владимир Шопов 2014 Виж файл  Покажи
Отнетите ФАР-акредитации костват на бюджета 75 млн. евро Интерпретативни документи Статия Mediapool 2008 Виж файл  Покажи
From Subsidiarity to Success: The Impact of Decentralisation on Economic Growth Интерпретативни документи Книга Assembly of European Regions  2009 Виж файл  Покажи
Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства - Икономическа сфера Интерпретативни документи Студия Автори: Георги Ангелов Лъчезар... 2007 Виж файл  Покажи
Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – правосъдие и вътрешен ред Интерпретативни документи Студия Автори: Иванка Иванова Бойко... 2007 Виж файл  Покажи
Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства Социална сфера Интерпретативни документи Студия Автор: Боян Захариев Нели Петрова-Димитрова... 2007 Виж файл  Покажи
Състояние на новите страни членки две години след присъединяването към ЕС – рискове и предизвикателства Усвояване на средствата от ЕС Интерпретативни документи Студия Автори: Томислав Дончев Елица... 2007 Виж файл  Покажи
Bulgaria’s Road to the European Union: Progress, Problems and Perspectives Интерпретативни документи Статия Автори:Antoaneta Dimitrova, Rilka Dragneva 2008 Виж файл  Покажи
Крие ли рискове за България неусвояването на еврофондовете? Интерпретативни документи Статия ИПИ 2007 Виж файл  Покажи
Europe and the Balkans: Membership Aspiration, EU Involvement and Europeanization Capacity in South Eastern Europe Интерпретативни документи Статия LEEDA DEMETROPOULOU Panteion University, Athens 2002 Виж файл  Покажи
EU Conditionality, State Sovereignty and the Compliance Patterns of Balkan States Интерпретативни документи Пейпър Gergana Noutcheva Centre for European Policy Studies... 2006 Виж файл  Покажи
EU CONDITIONALITY AND BALKAN COMPLIANCE: DOES SOVEREIGNTY MATTER? Интерпретативни документи Книга с изследвания Gergana Noutcheva, University of Pittsburgh 2007 Виж файл  Покажи
The Successful Laggards: Bulgaria and Romania’s Accession to the EU Интерпретативни документи Статия Gergana Noutcheva and Dimitar Bechev,  East European... 2008 Виж файл  Покажи
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РЕФОРМА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ 2003 – 2008 ГОДИНА Интерпретативни документи Доклад Институт Отворено общество  2009 Виж файл  Покажи
Post-Accession Conditionality Support Instrument for Continuous Pressure? Интерпретативни документи Работен документ Eli Gatevaр Centre for Comparatve Politcs (CCP),... 2010 Виж файл  Покажи
Europeanization and Effective Democracy in Romania and Bulgaria Европейски документи Статия Mihaela Racoviţă, Central and Eastern European Online... 2011 Виж файл  Покажи
Bulgaria's export competitiveness before and after EU accession Интерпретативни документи Пейпър Паскал Желев и Цветомир Цанев 2012 Виж файл  Покажи
Costs and Benefits of Euro Adoption in Bulgaria Интерпретативни документи Работен документ Georgi Ganev 2009 Виж файл  Покажи
Democratic performance in post-communist Bulgaria: election pledgesand levels of fulfillment, 1997–2005 Интерпретативни документи Студия Петя Костадинова 2013 Виж файл  Покажи
Bulgarian Agriculture and EU Accession Интерпретативни документи Статия Nedka Ivanova , Mariya Peneva , Plamen Mishev , AntoaneTa... 2007 Виж файл  Покажи
Bulgaria’s EU membership: the adaptation to the newstatus is not over Интерпретативни документи Доклад Venelin Tsachevsky 2010 Виж файл  Покажи
България на прага на Европейския съюз: тристранното сътрудничество и развитие на индустриалните отношения. Сравнителни модели и анализ Интерпретативни документи Книга Институт за регионални и международни... 2004 Виж файл  Покажи
Institutional reforms, EU accession, and bank efficiency in transition economies: Evidence from Bulgaria Интерпретативни документи Работен документ Kiril Tochkov Nikolay Nenovsky 2010 Виж файл  Покажи
EU Accession and Migration: Evidence for Bulgarian Migration to Germany Интерпретативни документи Статия Vesela Kovacheva 2014 Виж файл  Покажи
Paving the Way for Bulgaria’s Accession tothe European Union Български документи Статия Stanimir Alexandrov, Latchezar Petkov 1997 Виж файл  Покажи
Constitutional Implications of Bulgaria’s Accession tothe European Union Интерпретативни документи Доклад Evgeni Tantchev Виж файл  Покажи
Българската конституционна реформа в контекста на присъединяването на Република България към Европейския съюз Интерпретативни документи Доклад Център за изследване на демокрацията 2005 Виж файл  Покажи
The price of EU accession An insight intothe Bulgarian real estate market Интерпретативни документи Анализ Marian Rizov 2003 Виж файл  Покажи
Предизвикателства към бизнеса от разширяването на Европейския съюз Български документи Сборник Европейски информационен център Виж файл  Покажи
BulgariaThe Road to Successful EUIntegration—The Policy Agenda Интерпретативни документи Меморандум Световна банка 2005 Виж файл  Покажи
Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз. Интерпретативни документи Доклад Център за изследване на демокрацията 2006 Виж файл  Покажи
Commission Regulation (EC) No 660/95 of 28 March 1995 determining the extent to which the applications lodged in March 1995 licences for certain eggs and poultrymeat products under the regime provided for by the Interim Agreements concluded by the Community with Romania and Bulgaria can be accepted Европейски документи Стратегически документ/доклад Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Commission Regulation (EC) No 935/95 of 27 April 1995 determining the extent to which the applications for import licences submitted in April 1995 for certain cheeses under certain tariff quotas for Hungary and Bulgaria opened by Council Regulation (EC) No 3379/94 can be accepted Европейски документи Стратегически документ/доклад Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Commission Regulation (EC) No 2267/95 of 27 September 1995 determining the extent to which applications lodged in September 1995 licences for certain eggs and poultrymeat products under the regime provided by the Interim Agreements concluded by the Community with Romania and Bulgaria can be accepted Европейски документи Стратегически документ/доклад Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Commission Regulation (EC) No 2473/95 of 24 October 1995 determining the extent to which the applications for import licences submitted in October 1995 for certain cheeses under certain tariff quotas for Hungary and Bulgaria opened by Council Regulation (EC) No 3379/94 can be accepted Европейски документи Стратегически документ/доклад Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Republic of Bulgaria amending the Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the European Economic Community and the Republic of Bulgaria to take into account the expected of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1995 Виж файл  Покажи
Commission Decision No 3055/95/ECSC of 24 October 1995 concerning the export of certain ECSC steel products from the Republic of Bulgaria to the European Coal and Steel Community Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Council and Commission Decision of 4 December 1995 concluding the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Proposal for a Council and Commission Decision on the position to be taken by the Community within the Association Council established by the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bulgaria, of the other part, signed on 8 March 1993, with regard to the adoption of the necessary rules for the implementation of Article 64 of the Europe Agreement Европейски документи Проект на решение Европейската комисия 1995 Виж файл  Покажи
DECISION No 2/95 of the ASSOCIATION COUNCIL, association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part of 22 December 1995 concerning the export of certain ECSC steel products from the Republic of Bulgaria to the Community Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
DECISION No 3/95 OF THE ASSOCIATION COUNCIL , association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part of 20 December 1995 concerning the export of certain ECSC steel products from the Republic of Bulgaria to the Community Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Commission Regulation (EC) No 2038/95 of 23 August 1995 determining for the fourth quarter of 1995 the quantities of certain cheeses available under certain tariff quotas for Hungary and Bulgaria opened by Council Regulation (EC) No 3379/94 Европейски документи Проект на решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Commission Regulation (EC) No 2978/95 of 21 December 1995 determining the extent to which applications lodged in December 1995 for certain licences for eggs and poultrymeat products under the regime provided for by the Interim Agreements concluded by the Community with Romania and Bulgaria can be accepted Европейски документи Проект на решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Commission Regulation (EC) No 629/95 of 23 March 1995 laying down detailed rules for the application to milk and milk products of certain tariff quotas for Hungary and Bulgaria opened by Council Regulation (EC) No 3379/94 Европейски документи Проект на решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Commission Regulation (EC) No 845/95 of 18 April 1995 amending Regulation (EC) No 1588/94 laying down detailed rules for applying to milk and milk products the arrangements provided for in the Interim Agreements between the Community of the one part and Bulgaria and Romania of the other part Европейски документи Проект на решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part Европейски документи Протокол Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Decision No 1/95 of the Association Council between the EC and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part of 29 May 1995 adopting its rules of procedure Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Decision No 2/95 of the Association Council of 22 December 1995 concerning the export of certain ECSC steel products from the Republic of Bulgaria to the Community Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Decision No 3/95 of the Association Council of 20 December 1995 concerning the export of certain ECSC steel products from the Republic of Bulgaria to the Community Европейски документи Решение Официален вестник на Европейските... 1995 Виж файл  Покажи
Proposal for a Council regulation and a Council decisions Европейски документи Европейска комисия 1995 Виж файл  Покажи
Council decision between the European Communities and their Member States and the Republic of Bulgaria of 29 October 1998 Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1998 Виж файл  Покажи
Council decision between the European Communities and their Member States and the Republic of Bulgaria of 6 November 1998 Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1998 Виж файл  Покажи
Council decision between the European Communities and their Member States and the Republic of Bulgaria of 23 November 1998 adopting the terms and conditions for the participation of the Republic of Bulgaria in Community programmes in the fields of health and social policy Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 1998 Виж файл  Покажи
Report on Bulgaria's application for membership of the European Union, with a view to the European Council to be held in Vienna on 12 and 13 December 1998 Европейски документи Доклад Европейски парламент 1998 Виж файл  Покажи
Helsinki European Council 10 and 11 December 1999 - Presidency conclusions Европейски документи Доклад Европейски парламент 1999 Виж файл  Покажи
EU Commission welcomes decision of Bulgaria on early closure of units 1-4 of Kozloduy nuclear plant Европейски документи Европейска комисия 1999 Виж файл  Покажи
Fifth meeting of the Association Council between the European Union and Bulgaria Европейски документи Резолюция Съвет на Европейския съюз 1999 Виж файл  Покажи
Report on Bulgaria's application for membership of the European Union, and the state of negotiations Европейски документи Доклад Европейски парламент  2000 Виж файл  Покажи
Preparation for the Intergovernmental Conference opening the negotiation process with Bulgaria (15 February 2000) Европейски документи Становище Съвет на Европейския съюз 2000 Виж файл  Покажи
Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Bulgaria concerning the participation of the Republic of Bulgaria in the European Environment Agency and the European environment information and observation network Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2001 Виж файл  Покажи
European Council meeting in Laaken 14 and 15 December 2001 Presidency conclusions Европейски документи Доклад Европейски парламент 2001 Виж файл  Покажи
Proposal for a Council Decision concerning the Community position within the Association Council on the participation of Bulgaria in the Community programme Fiscalis Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2001 Виж файл  Покажи
Opinion of the Economic and Social Committee on ‘Bulgaria on the road to accession Европейски документи Мнение позиция 2001 Виж файл  Покажи
Decision of the EU_Bulgaria Association Council adopting the terms and conditions for Bulgaria's participation in the Community Fiscalis programme Европейски документи Решение Съвет по асоцииране България-ЕС 2001 Виж файл  Покажи
Decision of the EU-Bulgaria Association Council adopting the terms and conditions for the participation of Bulgaria in the "Culture 2000" programme Европейски документи Решение Съвет по асоцииране България-ЕС 2001 Виж файл  Покажи
Proposal for a Council Decision on the principles, priorities, intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership with Bulgaria Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2001 Виж файл  Покажи
Seventh meeting of the EU-Bulgaria Association Council Европейски документи Мнение Съвет по асоцииране България-ЕС 2001 Виж файл  Покажи
Decision of the EU-Bulgaria Association Council adopting the terms and conditions for the participation of Bulgaria in the "Youth" Community action programme Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2001 Виж файл  Покажи
Report on enlargement: progress report Европейски документи Доклад ЕП 2002 Виж файл  Покажи
Commission proposes roadmaps to help Bulgaria and Romania on their way to EU membership Европейски документи Статия ЕК 2002 Виж файл  Покажи
Financing Memorandum Европейски документи Меморандум ЕК 2002 Виж файл  Покажи
Council Decision on the conclusion of an Additional Protocol, laying down the trade arrangements for fish and fishery products, to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2002 Виж файл  Покажи
Decision of the EU-Bulgaria Association Council amending Protocol 4 to the Europe Agreement, concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation Европейски документи Решение Съвет по асоцииране България-ЕС 2002 Виж файл  Покажи
8th Meeting of the EU-Bulgaria Association Council Европейски документи Резолюция Съвет на Европейския съюз 2002 Виж файл  Покажи
Data protection report: Bulgaria Европейски документи Доклад Съвет на Европейския съюз 2002 Виж файл  Покажи
Enlargement: progress report for 2001. European Parliament resolution on the progress made by each of the candidate countries towards accession Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2002 Виж файл  Покажи
Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and on the Republic of Bulgaria, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on the new mutual agricultural concessions Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2002 Виж файл  Покажи
Proposal for a Council Decision on the Community position in relation to the establishment of a joint consultative committee to be decided on by the Association Council established by the Europe Agreement between the European Communities and the Republic of Bulgaria Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2002 Виж файл  Покажи
2003 Phare National Programme for Bulgaria Европейски документи Меморандум Европейска комисия 2003 Виж файл  Покажи
NINTH MEETING OF THE ASSOCIATION COUNCIL BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND BULGARIA Европейски документи Анализ Съвет на Европейския съюз 2003 Виж файл  Покажи
9th meeting of the EU-Bulgaria Association Council Европейски документи Резолюция Съвет по асоцииране България-ЕСwww.consilium.europa.eu 2003 Виж файл  Покажи
European Parliament resolution on Bulgaria's progress towards accession Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2004 Виж файл  Покажи
Commission Opinion of 22 February 2005 on the applications for accession to the European Union by the Republic of Bulgaria and Romania Европейски документи Мнение ЕК 2004 Виж файл  Покажи
Report on Bulgaria's progress towards accession Европейски документи Доклад Европейски парламент 2004 Виж файл  Покажи
Tenth meeting of the Association Council between the European Union and Bulgaria Европейски документи Резолюция Съвет на Европейския съюз 2004 Виж файл  Покажи
Proposal for a Council Regulation adoptiong autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Bulgaria and the exportation of certain processed agricultural products to Bulgaria Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2004 Виж файл  Покажи
Proposal for a Council Decision on the fulfilment of the conditions laid down in Article 3 of the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bulgaria, of the other part, with regard to an extension of the period of foreseen in Article 9(4) of Protocol 2 of the Europe Agreement Европейски документи Решение Съвет на Европейския съюз 2004 Виж файл  Покажи
Monitoring of Bulgaria's and Romania's preparations for accession Examination of the 2005 monitoring tables by the Enlargement Group Европейски документи Доклад Съвет на Европейския съюз 2005 Виж файл  Покажи
Annex to the Communication from the Commission Comprehensive monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania Европейски документи Комуникация Съвет на Европейския съюз 2005 Виж файл  Покажи
European Parliament resolution on the application by the Republic of Bulgaria to become a member of the European Union Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2005 Виж файл  Покажи
Bulgaria and Romania set to join the European Union Европейски документи Пейпър Съвет на Европейския съюз 2005 Виж файл  Покажи
Bulgaria 2005 Comprehensive Monitoring Report Европейски документи Доклад Европейска комисия 2005 Виж файл  Покажи
Доклад на Джефри ван Орден Европейски документи Доклад Европейски парламен 2005 Виж файл  Покажи
Communication from the Commission Comprehensive monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania Европейски документи Комуникация Европейска комисия 2005 Виж файл  Покажи
Decision of the EU-Bulgaria Association Council amending Protocol 4 to the Europe Agreement, concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation Европейски документи Решение Съвет по асоцииране България-ЕС 2005 Виж файл  Покажи
Мониторингов доклад относно степента на готовност за членство в ЕС на България и Румъния 2006 Европейски документи Доклад Европейска комисия 2006 Виж файл  Покажи
Rеport on the accession of Bulgaria to the European Union Европейски документи Доклад Европейски парламент  2006 Виж файл  Покажи
European Parliament resolution on the accession of Bulgaria to the European Union Европейски документи Резолюция Европейски парламент 2006 Виж файл  Покажи
Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania Европейски документи Доклад Европейска комисия 2006 Виж файл  Покажи
Report on the recommendation for a Council decision concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 26 May 1997 on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Европейски документи Доклад Европейски парламент 2007 Виж файл  Покажи
Report on the recommendation for a Council decision concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 26 July 1995 Европейски документи Доклад Европейски парламент 2007 Виж файл  Покажи
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ Европейски документи Доклад Европейската комисия 2008 Виж файл  Покажи
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА Европейски документи Доклад Европейската комисия 2008 Виж файл  Покажи
An OLAF representative carried out a mission to Bulgaria from 09.06.2008 to 20.06.2008 Европейски документи Доклад Европейската комисия 2008 Виж файл  Покажи
Национална програма България 2003 - Общ преглед на програмата Български документи Програма Министерство на финансите 2003 Виж файл  Покажи
Меморандум за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия Български документи Меморандум Министерство на финансите 1999 Виж файл  Покажи
Анекс за изменение на меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд Български документи Меморандум Министерство на финансите 2004 Виж файл  Покажи
Концепция за преминаване към разширена децентрализирана система за изпълнение на проектите по програмите ФАР и ИСПА Български документи План Виж файл  Покажи
Анализ на усвоените средства по програми и агенции на Общността за периода 2006 - 2007 Български документи Анализ Министерство на финансите 2007 Виж файл  Покажи
Инструкция за изразходване на средства от бюджетите по национално съфинансиране по туининг проекти Български документи План за действие Министерство на финансите 2007 Виж файл  Покажи
Многогодишно финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България Български документи Работен документ Министерство на финансите 2003 Виж файл  Покажи
Правилник за организацията и дейността на съвместния комитет за наблюдение и на секторните подкомитети за наблюдение Български документи Стратегия Министерство на финансите Виж файл  Покажи
Национална стратегическа референтна рамка за периода 2007 - 2013” - Стратегическа рамка - Министерски съвет Български документи Стратегически документ/доклад Личен архив на проф. Георги... 2006 Виж файл  Покажи
Национална стратегическа референтна рамка за периода 2007 - 2013” (одобрена от Европейската комисия) – Стратегическа рамка – Министерски съвет Български документи Стратегически документ/доклад Личен архив на проф. Георги... Виж файл  Покажи
Национален план за развитие на Република България за периода 2007-2013 г.“ (работен вариант) - План – Агенция за икономически анализи и прогнози Български документи План Личен архив на проф. Георги... 2005 Виж файл  Покажи
егионален план за развитие на Югоизточен район за планиране за периода 2007–2013 г Български документи План Министерство на регионалното... 2005 Виж файл  Покажи
Отчет на Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност август 2005 – август 2007 Български документи Доклад Личен архив на проф. Георги... Виж файл  Покажи
Единна национална стратегия за противодействие на престъпността Български документи Стратегия Портал „Европа“ 1998 Виж файл  Покажи
Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация Български документи Стратегия Портал „Европа“ 2003 Виж файл  Покажи
Решение №85 на МС от 14 февруари 2002 година за приемане на Стратегия за обучение на служителите в администрацията Български документи Решение Министерски съвет 2002 Виж файл  Покажи
Решение N 671 на МС за премане на Национална стратегия за противодействие на корупцията Български документи Решение Министерски съвет 2001 Виж файл  Покажи
Решение N 866 на МС За приемане на Стратегия за електронно правителство и за създаване на Междуведомствен съвет за координиране на дейностите по одобряване на административното обслужване и изграждане на електронно правителство Български документи Решение Министерски съвет 2002 Виж файл  Покажи
Стратегия за развитието на Информационното общество в Република България Български документи Стратегия Портал „Европа“ 1999 Виж файл  Покажи
Годишен отчет за реализирането на работната програма за 2006 година по Комуникационната стратегия в изпълнение на Плана за действие 2002-2006 /Приета от Министерски съвет на 23.02.2006 г./ Български документи Портал „Европа“ 2006 Виж файл  Покажи
Изпълнение на проектите на държавните институции по Работната програма за 2006 г. на Комуникационната стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз Български документи Приложение Портал „Европа“ 2006 Виж файл  Покажи